Verslagen gemeenteraad 2009

Verslag Gemeenteraad 10 februari 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Omvorming van SOLvA tot SOM voor Zuid-Oost-Vlaanderen - ontslag bestuurders.
De raad beslist de mandaten van bestuurders bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor streekontwikkeling, afgekort SOLvA, in te trekken van Bram De Geeter en Martine Duwyn.
De raad beslist de mandaten van bestuurders bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor streekontwikkeling te behouden van Erwin Franceus en Eric Spitaels.
De raad beslist Bram De Geeter, Martine Duwyn en Erwin Franceus voor te dragen als kandidaat-leden van het gedecentraliseerd Adviescomité binnen SOLvA.
2 Goedkeuren van de agenda en documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA van 16 februari 2009.
De raad beslist de agenda en documentatie goed te keuren van de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op 16 februari 2009 om 20 uur.
3 Aanduiden van vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA van 16 februari 2009.
De raad beslist Sarah De Backer, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op 16 februari 2009 om 20 uur.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


4 Rioleringswerken Abdijstraat: goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen voor aanstelling ontwerper.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de aanstelling van een ontwerper voor het project ‘Vernieuwen riolering Abdijstraat'. De kostenraming bedraagt € 53.719,00 excl. btw of € 65.000,00 incl. 21 % btw.
5 Waterleiding - uitbreiding Vijverkouter in de deelgemeente Viane: goedkeuren plan en raming.
De raad beslist de uitbreiding van het waterleidingnet ten behoeve van de woningen gelegen langs de Vijverkouter in de deelgemeente Viane, volgens plan met nr. 20.51.28/33 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) goed te keuren. De raming bedraagt 31.592,10 euro.
6 Waterleiding - aanpassingswerken in de Warandestraat: goedkeuren plan en raming.
De raad beslist de aanpassingswerken aan het waterleidingnet in de Warandestraat, volgens plan met nr. 20.51.20/196 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) goed te keuren. De raming bedraagt 120.019,10 euro, waarvan 67.135,10 euro ten laste van de stad.
7 Ter beschikking stellen van een deel van het perceel gelegen Zandbergen, Sie B, nr. 340c aan Intergem voor het plaatsen van een gasreduceercabine: principebeslissing.
De raad beslist principieel akkoord te gaan om een stuk grond, eigendom van de stad, ter beschikking te stellen van Intergem voor het plaatsen van een gasreduceercabine. Het stuk grond is gelegen in de deelgemeente Zandbergen, Sie B nr. 340c.

RUIMTELIJKE ORDENING


8 Wegaanleg in een private verkaveling gelegen in Zonneveld in de deelgemeente Viane: goedkeuren tracé van de aan te leggen weg.
De raad beslist om het ontwerp van het tracé van de aan te leggen weg in de private verkaveling gelegen ter hoogte van Zonneveld in de deelgemeente Viane goed te keuren.

FINANCIËN


9 Vaststellen van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2009.
De raad beslist, voor de periode van 01 januari 2009 tot 31 december 2009, aan de vrijwilligers bij de stadsdiensten een onkostenvergoeding toe te kennen van 15 EUR per halve dagprestatie en van 30,22 EUR per dagprestatie, en dit met een maximum van 1208,72 EUR op jaarbasis.
10 Subsidiereglement ter bescherming van het grond- en oppervlaktewater -
aanpassing raadsbesluiten van 9 november 1999 en 4 april 2000.

De raad beslist het gemeentelijk premiereglement ter bescherming van het grond- en oppervlaktewater van 9 november 1999 en aangepast op 4 april 2000, aan te passen. Het Vlaams Gewest legt immers nieuwe subsidiëringsvoorwaarden op via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'.
De aanpassing bestaat enerzijds uit het vergroten van de buffervolumes van de te subsidiëren infiltratievoorzieningen. Anderzijds bestaat ze uit het uniformiseren van het uit te betalen premiebedrag voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen op 50 % van de bewezen kosten met een maximum van 625 euro.
11 Toekennen van een mantelzorgpremie.
De raad beslist om de nieuwe voorwaarden voor de gemeentelijk premie thuiszorg goed te keuren. Mantelzorgers die minstens 4x per week taken uitvoeren bij zwaar zorgbehoevende personen krijgen een financiële ondersteuning. Mantelzorger en hulpbehoevende moeten beiden inwoners zijn van Geraardsbergen.
Naar analogie met de geboortepremie zal de premie gegeven worden onder de vorm van een aankoopbon t.w.v. 40 euro die bij de Geraardsbergse handelaars kan ingewisseld worden.

PERSONEEL


12 Vaststellen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
De raad beslist de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vast te stellen.
Deze rechtspositieregeling waarin de rechten en plichten, de toegang tot de loopbaan, de proeftijd, de evaluatie, de functionele loopbaan, de verloven en afwezigheden, de weddenvaststelling en de verlofregeling van het personeel worden vastgelegd zijn zowel van toepassing op het statutair als contractueel personeel.

INTERPELLATIES

· Raadslid David Larmuseau interpelleert over:

o Sneeuw- en ijsvrije fiets- en voetpaden.
o Recreatiegebied Nederboelare en toegang voor zwakke weggebruikers.
o Aanleg voetpaden , verharding zijkant weg.

· Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:

o Duivenprobleem Nederboelare.
o Sluipverkeer in de Rapidelaan en Alfonslaan te Ophasselt.
o Weg aan ‘De Bleek', naast gebouwen gemeenschapsonderwijs.
o Gaverbad.
o Schaatsen op de Gavers.
o Ijzelvorming rond verkeersremmer in de Voldersstraat.


· Raadslid Thierry Malfroidt interpelleert over:

o 20ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


13 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Effectieve indienstneming van een brandweerman.
14 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Ontslag van ambtswege van een brandweerman.

Verslag Gemeenteraad 10 maart 2009

OPENBARE ZITTING

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


1 Restauratie en herinrichting van de vestigingstoren "Dierkost": goedkeuren verrekening nr. 1.
De Raad beslist verrekening nr. 1 van de opdracht met als voorwerp ‘Restauratie en herinrichting van de Dierkost' voor het totaal bedrag in meer van € 5.794,19 excl. btw of € 7.010,97 incl. 21 % btw goed te keuren.
2 Aanleg van fietspaden langsheen de Heuvelstraat en de K.L. De Lensstraat in de deelgemeente Moerbeke: goedkeuring verbintenissen tot bekomen van een provinciale fietstoelage.
De Raad beslist de nodige verbintenissen aan te gaan met de provincie teneinde in aanmerking te komen voor een provincietoelage voor de aanleg van fietspaden langsheen de Heuvelstraat en de K.L. De Lensstraat in de deelgemeente Moerbeke.

MILIEU


3 Vaststelling milieujaarprogramma 2009.

De Raad beslist in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' met het Vlaams Gewest het milieujaarprogramma dossier 2009 vast te stellen, samen met het rapporteringsdocument betreffende de uitvoering van het pesticidenreductieprogramma in 2008.

FINANCIËN


4 Budget 2009: vaststelling
De Raad stelt het budget 2009 vast.
5 Wijziging besluit houdende toelage voor het plaatsen van een zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit.
De Raad beslist enerzijds de toelage voor het plaatsen van een zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 1998, op te heffen en anderzijds de toelage voor het plaatsen van een zonne-installatie voor de opwekking van warmte te behouden.
6 Subsidiereglement permanente jeugdinitiatieven.
De Raad beslist het subsidiereglement permanente jeugdinitiatieven, waarin subsidies wordt verleend voor het oprichten, aankopen, uitbreiden of inrichten van gebouwen - voor zover dit werken aan het onroerend goed betreffen - met het oog op de aanwending ervan als jeugdvereniging, goed te keuren.

CULTUUR


7 Bekrachtiging beschermingsmaatregelen Krakelingenfeest en Tonnekensbrand. Voordracht van het element voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.
De Raad beslist verschillende beschermingsmaatregelen betreffende het feest van Krakelingen en Tonnekensbrand te bekrachtigen zodat het dossier bij de volgende indiendatum (1 april 2009) kan voorgedragen worden voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO).

INTERPELLATIES

 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
 • Tewerkstelling jeugdpromotor.
 • Molenbeek en waterbeheersing.

Verslag Gemeenteraad 10 november 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Wijzigen huishoudelijk reglement gemeenteraad.
De Raad beslist het huidige huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te wijzigen om in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen van het gemeentedecreet.
2 Goedkeuren agenda en documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem op 17 december 2009.
De Raad beslist haar goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem van 17 december 2009.
3 Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 17 december 2009.
De Raad beslist als vertegenwoordiger van de stad de heer Leonce Nachtergaele, schepen, en de heer Eric Spitaels, schepen, respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden om deel te nemen aan buitengewone algemene vergadering van FINGEM op 17 december 2009.

Bijkomend punt:
· Goedkeuring van de geloofsbrieven van OCMW-raadslid Rudy Frederic.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


4 Restauratie en herinrichting van de vestigingstoren "Dierkost": goedkeuren verrekening nr. 2.
De Raad beslist verrekening nr. 2 van de opdracht met als voorwerp ‘Restauratie en herinrichting van de Dierkost' voor het totaal bedrag in meer van € 21.005,37 incl. 21 % btw goed te keuren.
5 Herinrichten schoolomgeving N42 -Groteweg in het kader van de module 10 in de deelgemeente Overboelare: goedkeuren onteigeningsakte ingevolge het Ministerieel Besluit van 07 mei 2008.
De Raad beslist om in het kader van module 10 "Herinrichten schoolomgeving N42/Groteweg" de onteigeningsakte ingevolge het Ministerieel besluit van 7 mei 2008 goed te keuren.
6 Watering ‘De Kortelake' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.205 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken aan de watering ‘De Kortelake' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.205 van de 3e categorie tijdens het dienstjaar 2010 gunstig te adviseren. De raming bedraagt € 13.310,00 (incl. btw).
7 Watering ‘De Gavergracht' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.202 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘De Gavergracht' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.202 (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010 gunstig te evalueren. De raming bedraagt € 18.573,50 (incl. btw).
8 Watering ‘Schendelbeke' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.189 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken aan de watering ‘Schendelbeke' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.189 van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 1.087,26 (incl. btw en herzieningen) gunstig te adviseren.
9 Watering ‘Idegem/Appelterre' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. 5.144 en 5.144a (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘Idegem/Appelterre' aan de onbevaarbare waterlopen nrs. 5.144 en 5.144a (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 2.888,03 (incl. btw en herziening), gunstig te adviseren.
10 Watering ‘De Gaver' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. 5.186 en 5.186a (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘De Gaver' aan de onbevaarbare waterlopen nrs. 5.186 en 5.186a (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 6.936,93 (incl. btw en herziening), gunstig te adviseren.

RUIMTELIJKE ORDENING


11 Wegaanleg in een private verkaveling gelegen "Den Brekpot" in de deelgemeente Onkerzele: goedkeuren tracé van de aan te leggen weg.
De Raad beslist de wegaanleg in de private verkaveling gelegen "Den Brekpot" in de deelgemeente Onkerzele goed te keuren. Een deel van de verkaveling is verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Er wordt tevens gevraagd om voetpaden aan te leggen langsheen de beide zijden van de straat waar er bebouwing voorzien is.

MILIEU


12 Gemeentelijk erosiebestrijdingsplan: goedkeuring.
De Raad beslist het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goed te keuren.

FINANCIËN


13 Interne kredietaanpassing nr 1 - dienstjaar 2009: kennisname
De Raad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2009 waarbij de interne kredietaanpassing nr. 1, dienstjaar 2009 wordt vastgesteld, waarbij artikel 76411/332/01 wordt verminderd met € 20.000,00 en artikel 76414/332/01 wordt verhoogd met € 20.000,00. Deze kredietaanpassing betreft de interne verschuiving van 2 betoelagingskredieten van de sport teneinde deze subsidiëring te kunnen uitvoering conform het goedgekeurd sportbeleidsplan van de stad Geraardsbergen.
14 Kerkfabriek St Martinus Onkerzele, BW2 - dienstjaar 2009: kennisname
De Raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 2 , dienstjaar 2009 van de kerkfabriek St Martinus Onkerzele, opgesteld conform het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.

CULTUUR


15 Reglement Impulssubsidie G'DORPEN: goedkeuring.
De Raad beslist het reglement ‘Impulssubsidie G'DORPEN' goed te keuren. In dit reglement worden de voorwaarden vastgelegd om subsidies toe te kennen aan initiatieven die, vanuit gemeenschapsvorming en cultuurbeleving, de leefbaarheid van het centrum en de deelgemeenten versterken.
16 Reglement ter subsidiëring van socio-culturele verenigingen aangesloten bij de stedelijke cultuurraad: goedkeuring.
De Raad beslist het reglement voor de subsidiëring van socio-culturele verenigingen goed te keuren. In dit reglement worden de voorwaarden vastgelegd hoe het stadsbestuur socio-culturele verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Cultuurraad wenst te ondersteunen die culturele projecten ontwikkelen die vernieuwend en/of bijzonder zijn voor Geraardsbergen en zijn inwoners, of voor de eigen vereniging.

INTERPELLATIES
· Raadslid Merckaert interpelleert over:
o de verkavelingsaanvraag in de Atembekestraat (85 loten voor weekend-verblijven)
· Raadslid Vanden Herreweghe interpelleert over:
o heraanleg van landbouwwegen: vraag om enige toelichting bij dit dossier.
· Raadslid Larmuseau interpelleert over:
o het niet respecteren van het éénrichtingsverkeer in de Molendreef.
· Raadslid Wijnant interpelleert over:
o de mogelijke aanleg van een ondergrondse parking onder het Stationsplein.

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


17 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Eervol ontslag aan een korporaal.

Verslag Gemeenteraad 12 mei 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Intergem op 25 juni 2009.
De Raad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van INTERGEM te houden op 25 juni 2009:
1) Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris Intergem over het boekjaar 2008
2) Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris IGAO over het boekjaar 2008
3) Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2008 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4) Goedkeuring van de jaarrekening IGAO afgesloten op 31 december 2008 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2008
6) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris IGAO met betrekking tot het boekjaar 2008
7) Overeenkomst Intergem met Telenet houdende een regeling voor de werkwijze en de afspraken met betrekking tot werken aan ICS-netten in synergie n.a.v. werken aan laagspanningsnetten - Bekrachtiging
8) Statutaire benoemingen
9) Statutaire mededelingen.
2 Aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Intergem op 25 juni 2009.
De Raad beslist raadslid Francine Van der Maelen en schepen Erwin Franceus aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad en schepenen Patrick Flamez en Bram de Geeter aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordigers van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van INTERGEM op 25 juni 2009.
3 Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Westlede van 10 juni 2009.
De Raad beslist de volgende agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Westlede van 10 juni 2009 goed te keuren:
- goedkeuring verslag Algemene Vergadering 3/12/2008;
- goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2008;
- kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
- werkingsverslag 2008;
- benoeming tot bestuurder: Catharine Segers en Guy Reynebeau.
4 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 10 juni 2009.
De Raad beslist Leonce Nachtergaele, schepen, aan te duiden als afgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering op 10 juni 2009 van de Intercommunale Westlede.

VERKEER - VEILIGHEID - DUURZAAMHEID


5 Uitbreiding van bestaande laad- en loszones in het stadscentrum.
De Raad beslist akkoord te gaan om met ingang van 1 juni 2009 de bestaande laad- en loszone voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton uit te breiden in:
- de Oudenaardsestraat voor handelszaak Match; ter hoogte van de huisnummers 22, 24, 26, 28 met 3 parkeerplaatsen;
- de Weverijstraat voor handelszaak Eldi; ter hoogte van de huisnummers 83 met 3 parkeerplaatsen.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


6 Bijzonder Onderhoud in 2009 en 2010 van de wegen en bijkomende werken: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Bijzonder Onderhoud in 2009 en 2010 van de wegen en bijkomende werken". De kostenraming bedraagt € 315.750,55 excl. btw of € 363.642,30 incl. btw.
7 Vestigen erfdienstbaarheid op het perceel gelegen Sie A , deel van nrs. 1138k en 1139k, Tempelstraat, in de deelgemeente Ophasselt: principebeslissing.
De Raad beslist akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid op het perceel met kadastrale aanduiding 8ste Afdeling, Sie A, deel van nrs. 1138k en 1139k, gelegen Tempelstraat te Ophasselt, ten laste van de stad en ten bate van de aanvrager, de heer en mevrouw Lories - Bierman, namelijk een recht van doorgang naar het perceel lot 1a binnen het verkavelingsdossier en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het aanstellen van een notaris.
8 Splitsing van het perceel gelegen Sie B nr. 202D in de deelgemeente Viane en verlenen van erfpacht van een deel van de pastorijtuin aan de vzw Parochiale Werken Viane: goedkeuren principebeslissing.
De Raad beslist principieel akkoord te gaan:
- met de splitsing van het perceel gelegen 16de Afdeling, Sie B nr. 202D, volgens het opmetingsplan van 20 september 2007, opgemaakt door landmeter-expert Philippe Meert;
- om het deel nr. 1, volgens opmetingsplan, met een oppervlakte van 4a 14ca 50 dma, in erfpacht te geven aan de vzw Parochiale Werken Viane tegen een symbolische euro in ruil voor het gratis gebruiksrecht van de parochiezaal door lokale verenigingen;
- en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het opmaken van de modaliteiten betreffende het gebruik van de parochiezaal door de lokale verenigingen en om voor de splitsing van het genoemde perceel enerzijds en de erfpachtovereenkomst anderzijds, het dossier samen te stellen en een notaris aan te stellen.
9 Verkoop uit de hand van de gedeeltelijke afgeschafte buurtweg nr. 10 en vastleggen van een welvoegelijkheidsvergoeding voor de afgeschafte voetweg nr. 20 in de deelgemeente Nieuwenhove: principebeslissing.
De Raad beslist principieel akkoord te gaan met de verkoop uit de hand van de gedeeltelijke afgeschafte buurtweg nr. 10 (openbaar domein) en met het vastleggen van een welvoegelijkheidsvergoeding voor de afgeschafte voetweg nr. 20 in de deelgemeente Nieuwenhove en het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen tot het aanvragen van een schattingsverslag en tot het aanstellen van een notaris.
10 Aanstellen van 3 MiNa-werkers in het kader van pesticidenreductie: principebeslissing, goedkeuren raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht (aanstelling van 3 MiNa-werkers in het kader van pesticidenreductie). De kostenraming bedraagt 45.000,00 euro excl. btw of 54.450,00 euro incl. btw.

PERSONEEL


11 Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2009 houdende de vaststelling van de vacante betrekkingen aan de stedelijke muziekacademie in functie van de toestand op 15 april 2009.
De Raad beslist de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2009 waarin de vacante betrekkingen aan de stedelijke muziekacademie, in functie van de toestand op 15 april 2009, worden vastgesteld te bekrachtigen.

12 Vastlegging van de brugdagen en compensatiedagen voor het kalenderjaar 2009.

De Raad beslist de paragrafen 2, 3 en 4 van het enig artikel van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008, houdende de vastlegging van de brugdagen en compensatiedagen voor het kalenderjaar 2009, op te heffen.

FINANCIËN


13 Kerkfabriek St Bartholomeus - aanpassing meerjarenplan 2008-2013: goedkeuring.
De Raad beslist het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013 voor de kerkfabriek St Bartholomeus Geraardsbergen goed te keuren.
14 Kerkfabriek St Bartholomeus Geraardsbergen - budgetwijziging 1, 2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging 1, dienstjaar 2009 van de kerkfabriek St Bartholomeus Geraardsbergen, opgesteld conform het goedgekeurd meerjarenplan 2008 - 2013.

INTERPELLATIES


 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
 • Betaalbaarheidsproblemen van schoolactiviteiten voor ouders - standpunt/actie bestuur.
 • Uitbouw van een fietsbeleid - stand van zaken.
 • Parkeerplaatsen voor pendelaars - het station van Geraardsbergen
 • Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
 • Parkeerproblemen op het Moerbekeplein - stand van zaken.
 • Parking ‘De Bleek' - stand van zaken.
 • Raadslid Stephan Bourlau interpelleert over:
 •  Mandaten in intercommunales.

 

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


15 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Bevordering van twee brandweermannen tot de graad van korporaal.
16 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Eervol ontslag aan een vrijwillig brandweerman.

Verslag Gemeenteraad 13 oktober 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Westlede van 9 december 2009.
De raad beslist de agenda van de Algemene Vergadering van de Intercommunale Westlede van 9 december 2009 goed te keuren.
2 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 9 december 2009.
De raad beslist Leonce Nachtergaele, schepen, aan te duiden als afgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering op 9 december 2009 van de Intercommunale Westlede.
3 Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Intergem van 17 december 2009.
De raad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 17 december 2009.
4 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van de intercommunale Intergem op 17 december 2009.
De raad beslist raadslid Francine Van der Maelen en schepen Erwin Franceus als vertegenwoordigers en schepen Patrick Flamez en schepen Bram De Geeter als plaatsvervangende vertegenwoordigers aan te duiden van de stad Geraardsbergen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van INTERGEM op 17 december 2009;
5 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking ILvA.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving m.b.t. het beleid van de intergemeentelijke samenwerking, SOLvA.
6 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking SOLvA.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving gedaan m.b.t. het beleid van de intergemeentelijke samenwerking, SOLvA.
7 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking Intergem.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving gedaan m.b.t. het beleid van de intergemeentelijke samenwerking, Intergem.
8 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking Fingem.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving gedaan m.b.t. het beleid van de intergemeentelijke samenwerking, Fingem

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


9 Verlenen van een erfpacht voor de woningen gelegen Verhaegenlaan 9-11-13: definitieve beslissing.
De raad beslist definitief akkoord te gaan om de gebouwen gelegen Verhaegenlaan 9-11-13, aan de vzw Sociaal Centrum, gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Abdijstraat 2, in erfpacht te geven voor de duur van 30 jaar tegen een symbolische vergoeding van € 1,00 per jaar.
10 Openbare verkoop van de pastorij van Viane: goedkeuren principebeslissing.
De raad beslist principieel akkoord te gaan met de openbare verkoop van de pastorij van Viane.
11 Verkoop uit de hand van de gedeeltelijke afgeschafte buurtweg nr. 10 en vastleggen van een welvoegelijkheidsvergoeding voor de afgeschafte voetweg nr. 20 in de deelgemeente Nieuwenhove: definitieve beslissing.
De raad beslist definitief akkoord te gaan met de verkoop uit de hand van de gedeeltelijke afgeschafte buurtweg nr. 10 en vastleggen van een welvoegelijkheidsvergoeding voor de afgeschafte voetweg nr. 20 in de deelgemeente Nieuwenhove.
12 Aankoop watertankcontainer voor de brandweer: principebeslissing, goedkeuren raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "aankoop van een een watertankcontainer voor de brandweer". De kostenraming bedraagt € 63.537,00 excl. btw of € 76.879,77 incl. 21 % btw.

RUIMTELIJKE ORDENING


13 Bekrachtiging van het door de bestendige deputatie van de provincie voorgestelde ‘Bindend Sociaal Objectief'.
De raad beslist aan te sluiten bij de door de Bestendige Deputatie van de provincie voorgestelde simulatie voor de stad Geraardsbergen omtrent het Bindend Sociaal Objectief voor de verdeling van sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels.

MILIEU

 

14 Houtverkoop flanken Guilleminlaan 2009.
De raad beslist onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een kapmachtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de zeven loten bosgoed op de flanken van de Guilleminlaan zoals die zijn aangeduid op de staat van merking en schatting der kappingen van 23 september 2009, te kappen en deze loten bosgoed aan geïnteresseerde Geraardsbergenaren bij wijze van inschrijving te verkopen, aan de hoogstbiedende, maar aan een minimumprijs van 10 euro/m³.

FINANCIËN


15 Gemeentelijke dotatie 2010 aan de Politiezone Geraardsbergen-Lierde: vaststelling.
De raad beslist de dotatie 2010 van de stad Geraardsbergen in de politiezone Geraardsbergen-Lierde ten bedrage van 2.821.624,58 euro vast te stellen.
16 Goedkeuring stadswaarborg tot afsluiting van een investeringslening door het AGB Geraardsbergen.
De raad beslist zich solidair borg te stellen t.o.v. de financiële instelling ten bedrage van € 220.000,00 in de door het AGB Geraardsbergen afgesloten investeringslening 2009.
17 Vaststellen inschrijvingsgeld niet gesubsidieerde cursussen stedelijk kunstonderwijs: aanpassing gemeenteraadsbesluit 14.07.2009.
De raad beslist het gemeenteraadsbesluit van 19.09.2006 houdende vaststellen inschrijvingsgeld niet gesubsidieerde cursussen aan het stedelijk kunstonderwijs op te heffen.
18 Kerkfabriek OLV Zarlarding - budgetwijziging nr 2 - 2009: kennisname
De raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek OLV Zarlardinge, opgemaakt binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.
19 Kerkfabriek St Amandus Waarbeke - aanpassing meerjarenplan 2008-2013: goedkeuring
De raad beslist het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St Amandus Waarbeke goed te keuren.
20 Synode VPKB-Geraardsbergen - budget 2010: kennisname
De raad beslist kennis te nemen van het budget 2010 van de synode van de VPKB-Geraardsbergen, opgesteld binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.
21 Retributie op de verkoop toeristische producten dienst Toerisme: vaststelling
De raad beslist het retributiereglement vast te stellen waarbij de tarieven worden vastgelegd waartegen diverse toeristische producten op de dienst Toerisme kunnen worden verkocht.

 

INTERPELLATIES

 •  Raadslid Larmuseau interpelleert over: 
  • Ondersteuning parochiezalen;
  • Dorpsparticipatie
 •  Raadslid Wijnant interpelleert over:
  • Renovatie kleine straatjes;
  • Parkeerproblemen;
  • Inrichting vande Markt.

 

GEHEIME ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


22 Aanduiden van een ambtenaar belast met het opleggen van administratieve sancties.

Verslag Gemeenteraad 14 juli 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Het organiek reglement van de Stedelijke Cultuurraad: goedkeuring.
De raad beslist het organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad goed te keuren. Een herziening van het bestaande organiek en huishoudelijk reglement was noodzakelijk om de verbetering van de inspraak en een breed gedragen cultuurbeleid te bereiken.
2 Dienstreglement bibliotheek - wijziging: goedkeuring.
De raad beslist haar goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het dienstreglement van de bibliotheek van Geraardsbergen. Volgende elementen worden aanpast:
- wijzigen van tarieven voor cd-rom/dvd/taalcursus
- uitleen: 1 euro ipv 1.25 euro
- boete: 1.50 euro ipv 1.25 euro);
- een aantal nieuwe afspraken over de modaliteiten van ‘uitleen' worden ingeschreven.
3 Grondreglement van de gewestelijke brandweerdienst centrum Z - wijziging: goedkeuring.
De raad beslist het grondreglement van de gewestelijke brandweerdienst centrum Z te wijzigen.
4 Reglement van inwendige orde van de gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Wijziging.
De raad beslist artikel 31, eerste lid van het reglement van inwendige orde van de gewestelijke brandweerdienst centrum Z te wijzigen zodat het beroepspersoneel, wat plichten en tucht betreft, onderworpen is aan de bepalingen van het gemeentedecreet.

VERKEER - VEILIGHEID - DUURZAAMHEID


5 Mobiliteitsconvenant. Goedkeuring van koepelmodule 41018/1B met module 1b betreffende de opmaak of bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan van Geraardsbergen.
De raad beslist om de koepelmodule 41018/1B en de module 1B goed te keuren, die noodzakelijk zijn om een subsidie te ontvangen voor de opmaak of bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
6 Vaststellen van het signalisatieplan voor de Vesten - vaststelling.
De raad beslist het voorstel van het signalisatieplan voor de Vesten goed te keuren.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM

7 Waterleiding - Uitbreiding private verkaveling Zonneveld, Viane: goedkeuren plan.
De raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbreiding van het waterleidingnet van de private verkaveling "Hernou Alain- Alcasa Woningbouw, Vesten 90 bus 1 te 9500 Geraardsbergen" gelegen Zonneveld in de deelgemeente Viane, goed te keuren.
8 Gebouw gelegen Driesstraat in de deelgemeente Idegem - Sie A nr. 481t: intrekking gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2007, goedkeuring uitbreiding loods en leasing.
De raad beslist het gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2007 inzake het gebouw gelegen Driesstraat in de deelgemeente Idegem - Sie A nr. 481t in te trekken en de uitbreiding van de loods en leasing goed te keuren.
Een overeenkomst voor een oppervlakte van 18.861 m² tegen een leasingvergoeding van 3.630,84 € per maand voor een periode van 15 jaar zal worden afgesloten.
9 Aankoop van een ziekenwagen voor de brandweer Geraardsbergen - dienst 100: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "aankoop van een ziekenwagen voor de brandweer van Geraardsbergen - dienst 100". De kostenraming bedraagt € 90.909,09 excl. btw of € 110.000,00 incl. 21 % btw.

RUIMTELIJKE ORDENING


10 Nieuwe straatnaam "Brandveld": definitieve vaststelling.
De raad beslist om voor de nieuwe straat, gelegen in een verkaveling tussen de Guilleminlaan en de Edingseweg in de deelgemeente Onkerzele, de benaming "Brandveld" definitief vast te stellen.
11 Nieuwe straatnaam "Opbroek": definitieve vaststelling.
De raad beslist om voor de nieuwe straat, gelegen in een verkaveling nabij de Patattenstraat in de deelgemeente Ophasselt, de benaming "Opbroek"definitief vast te stellen.

FINANCIËN


12 Begrotingsrekening en jaarrekening 2008: vaststelling.
De raad beslist de begrotings- en jaarrekening 2008 vast te stellen.
In de gewone dienst bedraagt het algemeen begrotingsresultaat: -750.484,64 € en in de buitengewone dienst bedraagt het algemeen begrotingsresultaat: - 450.804,78 €.
13 Kasnazicht over het eerste kwartaal 2009: goedkeuring.
De raad beslist het nazicht van de kas over het 1e kwartaal 2009 goed te keuren.
14 Kennisgeving jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen 2008.
De raad beslist kennis te nemen van de jaarrekening van het boekjaar 2008 van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen.
15 Belasting op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie: intrekking.
De raad beslist het belastingsreglement op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie voor de dienstjaren 2009 - 2012 in te trekken omdat in het kader van het Lokaal Pact een engagement was aangegaan om geen nieuwe belastingen in te voeren in 2009.
16 Subsidiereglement inzake milieuzorg door land- en tuinbouwers: groenbemesters, grond- en mestontledingen en afvalfolie.
De raad beslist het huidige subsidiereglement voor landbouwers voor het uitvoeren van groenbemesting en ontledingen, uit te breiden met een onderdeel landbouwfolie. Het laten ophalen ter recyclage of wegbrengen naar het containerpark van landbouwfolie kan dan gesubsidieerd worden met 2,5 eurocent per kg. Op die manier bevorderen we de milieuvriendelijke verwerking van deze folie.
17 Vaststellen inschrijvingsgeld niet gesubsidieerde cursussen stedelijk kunstonderwijs.
De raad beslist het inschrijvingsgeld vast te stellen voor de niet-gesubsidieerde cursussen ingericht aan de stedelijke Kunstacademie voor het schooljaar 2009 - 2010. Het inschrijvingsgeld bedraagt 56 euro per schooljaar, per persoon en per cursus.
18 Kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke eredienst - jaarrekening 2008: advies.
De raad beslist de jaarrekeningen 2008 van de 16 kerkfabrieken die op ons grondgebied zijn gevestigd, gunstig te adviseren.
19 Verenigde Protestantse Kerk van België - Geraardsbergen - jaarrekening 2008: advies.
De raad beslist de jaarrekening 2008 van de VPKB -Geraardsbergen gunstig te adviseren.

ONDERWIJS


20 Oprichten van een autonome afdeling beeldende kunst aan de stedelijke kunstacademie, vanaf 1 september 2009.
De raad beslist een autonome afdeling beeldende kunst op te richten aan de stedelijke kunstacademie, vanaf 1 september 2009.

PERSONEEL


21 Vaststellen van het reglement voor de organisatie van aanwervings- en bevorderingsexamens door het gemeentebestuur.
De raad beslist het examenreglement voor de organisatie van aanwervings- en bevorderingsexamens door het gemeentebestuur vast te stellen.
22 Besluit van de Raad van 10 februari 2009 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling - aanpassing.
De raad beslist het besluit van de Raad van 10 februari 2009 houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel aan te passen rekening houdend met de gedeeltelijke schorsing en de opmerkingen en aanbevelingen door de gouverneur. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:
- het opnemen van de procedure van interne personeelsmobiliteit in de rechtspositieregeling,
- het vaststellen van de contractuele functies die aan Belgen zijn voorbehouden,
- het vaststellen van een afwijkende selectieprocedure voor de aanwerving in contractuele betrekkingen ingesteld ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden met onbepaalde tewerkstellingsduur, voor tijdelijke vervangingen en voor contractuele betrekkingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is,
- het vaststellen van het aantal betrekkingen voorbehouden voor personen met een arbeidshandicap,
- de regeling van de samenwerking tussen evaluatoren,
- het aanpassen van de opzegtermijn van een vast aangesteld statutair personeelslid,
- het aanpassen van de bepalingen inzake overuren voor personeelsleden van niveau A,
- het opnemen van het ziektecontrolereglement,
- het vaststellen van het contingent onbetaald verlof voor deeltijds werkende personeelsleden,
- het vaststellen van de weddenschalen voor de (ex-)gemeentesecretarissen en de (ex-)financieel beheerders per 01.01.2007 en per 01.01.2009,
- het voorzien van terugbetaling van de hospitalisatieverzekering voor personeelsleden met een medisch verleden.
23 Vaststelling van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer.
De raad beslist de aangelegenheden vast te stellen die behoren tot het dagelijks personeelsbeheer en onder de bevoegdheid van de stadssecretaris vallen.

BIJKOMEND AGENDAPUNT


24 Voorstel tot besluit houdende de vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter van de stad ingediend door raadslid Thierry Malfroidt.
De raad beslist het voorstel tot raadsbesluit van raadslid Thierry Malfroidt houdende de vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter van de stad te verwerpen.

INTERPELLATIES


· Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
o Noodplan griepepidemie. Wat voorziet de stad?
o Ondertekening convenant fiscaalvriendelijke gemeente;
o Werken aan de trappen van het stadhuis in volle toeristisch seizoen.
o Openluchtcinema Stationsplein.

· Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
o Onderhoud grachten.
o Veiligheid van zwakke gebruikers aan zebrapaden.

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


24 Gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2007 houdende het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van technisch beambte schoonmaak (E1-E2-E3) in contractueel verband - Wijziging.

Verslag Gemeenteraad 15 december 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 De geloofsbrieven van de heer Stéphan Bourlau - OCMW-raadslid: onderzoek en goedkeuring.
Mevrouw Isabella Pletinckx heeft haar ontslag als ocmw-raadslid ingediend. De Raad beslist de geloofsbrieven van de opvolger, de heer Stéphan Bourlau goed te keuren.
2 Goedkeuren agenda en documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op 21 december 2009 om 19u30.
De Raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, van de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op maandag 21 december 2009 goed te keuren als volgt:
1. samenstelling van het bureau (art.40);
2. benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering;
3. toelaten OCMW Maarkedal als lid;
4. wijzigen van de statuten;
3 Aanduiden vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op 21 december 2009 om 19u30.
De Raad beslist Sarah De Backer, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLvA op 22 december 2009.
4 Goedkeuren agenda en documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van ILvA op 21 december 2009 om 19u00.
De Raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, van de Buitengewone Algemene Vergadering van ILvA op maandag 21 december 2009 goed te keuren als volgt:
1. samenstelling van het bureau (art.40),
2. benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering,
3. goedkeuren actieplan en budget 2009.
5 Aanduiden vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ILvA op 21 december 2009 om 19u00.
De Raad beslist Davy Coppez, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van ILvA op 21 december 2009.
6 Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP): vaststelling.
De raad heeft op 26 oktober 2004 het gemeentelijk rampenplan vastgesteld. Dit wordt opgeheven en De Raad beslist het geactualiseerd gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan 2009 vast te stellen.

7 Uitvaardigen van een tijdelijk politiereglement voor de ‘Ronde van Vlaanderen 2010' aangaande activiteiten langs de openbare weg.
De Raad beslist het politiereglement goed te keuren, betreffende de jaarlijkse toename van verschillende activiteiten langs het parcours van de ‘Ronde van Vlaanderen 2010' op het grondgebied van Geraardsbergen.
8 SOLvA als lokale entiteit bij het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost.
De Raad beslist SOLVA bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor te dragen als lokale entiteit voor de stad Geraardsbergen. Er wordt voorgesteld om de overeenkomst tussen de stad en SOLVA betreffende het integraal aanbod inzake rationeel energiebeheer goed te keuren en SOLVA de opdracht te geven zich kandidaat te stellen als lokale entiteit bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. De Raad beslist om schepen Erwin Franceus als effectief lid van de kredietcommissie van dit Fonds aan te duiden.
9 Het Algemeen Politiereglement voor Geraardsbergen/Lierde: goedkeuring.
De Raad beslist het algemeen politiereglement van 3 juli 2006 met latere wijzigingen op te heffen. De raad wordt voorgesteld om het nieuw algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde goed te keuren. De overtredingen van dit reglement worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties.
10 Het Politiereglement betreffende het betreden van het Abdijpark: goedkeuring.
De Raad beslist het voorgestelde politiereglement betreffende het betreden van het Abdijpark goed te keuren. De overtredingen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties.
11 Het Politiereglement betreffende stedelijke aanplakzuilen: goedkeuring.
De Raad beslist het voorgestelde politiereglement betreffende de stedelijke aanplakzuilen goed te keuren. De overtredingen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


12 Watering ‘De Kortelake' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.205 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken aan de watering ‘De Kortelake' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.205 van de 3e categorie tijdens het dienstjaar 2010 gunstig te adviseren. De raming bedraagt € 15.572,70 (incl. btw).
13 Watering ‘De Gavergracht' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.202 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘De Gavergracht' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.202 (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010 gunstig te evalueren. De raming bedraagt € 21.731,00 (incl. btw).
14 Watering ‘Schendelbeke' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.189 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken aan de watering ‘Schendelbeke' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.189 van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 1.087,26 (incl. btw en herzieningen) gunstig te adviseren.
15 Watering ‘Idegem/Appelterre' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. 5.144 en 5.144a (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘Idegem/Appelterre' aan de onbevaarbare waterlopen nrs. 5.144 en 5.144a (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 2.888,03 (incl. btw en herziening), gunstig te adviseren.
16 Watering ‘De Gaver' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. 5.186 en 5.186a (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘De Gaver' aan de onbevaarbare waterlopen nrs. 5.186 en 5.186a (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 6.936,93 (incl. btw en herziening), gunstig te adviseren.
17 Watering ‘De Lestpolder' - uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.150 (3de categorie), dienstjaar 2010: advies.
De Raad beslist de voorgestelde werken door de watering ‘De Lestpolder' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.150 (3de categorie) tijdens het dienstjaar 2010, alsmede de raming ten bedrage van € 968,00 (incl. btw), gunstig te adviseren.
18 Herinrichten schoolomgeving N42-Groteweg in het kader van de module 10 in de deelgemeente Overboelare: goedkeuren onteigeningsakten ingevolge het Ministerieel Besluit van 07 mei 2008.
De Raad beslist om in het kader van module 10 "Herinrichten schoolomgeving N42/Groteweg" de onteigeningsakteN ingevolge het Ministerieel besluit van 7 mei 2008 goed te keuren.
19 Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen: goedkeuring.
De Raad beslist deze verordening goed te keuren.
20 Redactie, lay-out en druk stedelijk informatieblad Geraardsbergen - dienstjaren 2010, 2011 en 2012: goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist het bestek en raming voor de opdracht "redactie, lay-out en druk van het stedelijk informatieblad Geraardsbergen-dienstjaren 2010, 2011 en 2012" goed te keuren. De raming bedraagt € 85.728,00 excl. btw of € 90.871,68 incl. btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van algemene offerteaanvraag.
21 Aankoop van een aanhangwagen voor de groendienst: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Aankoop van een aanhangwagen voor de groendienst". De kostenraming bedraagt € 12.396,00 excl. btw of € 14.999,16 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandeling zonder bekendmaking.

FINANCIËN


22 Subsidiereglement vloerenfonds 2010: goedkeuring.
De Raad beslist het subsidiereglement vloerenfonds 2010 goed te keuren. Deze fondsen dienen voor de vloerenconstructies in de lokalen te verbeteren.
23 Subsidiereglement sportevenementen: goedkeuring.
De Raad beslist het reglement subsidie sportevenementen goed te keuren. De voorwaarden tot het bekomen van de subsidie worden vastgelegd.
24 Kasnazicht over het derde kwartaal 2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van het nazicht van de kas over het 3e kwartaal 2009.
25 Kerkfabriek OLV Zarlardinge - BW 1, 2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging 1, dienstjaar 2009 van de kerkfabriek OLV Zarlardinge.
26 Kerkfabriek St Bartholomeus Geraardsbergen - BW2, 2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging nr 2, dienstjaar 2009 van de kerkfabriek St Bartholomeus Geraardsbergen
27 Kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst - budget 2010: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van de budgetten van de kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst. De budgetten van de kerkfabrieken OLV Zandbergen, St Mattheus Smeerebbe - Vloerzegem en St Macrius Nederboelare werden nog niet ontvangen en zullen op een latere gemeenteraadszitting worden behandeld.
De ingediende budgetten 2010 vallen binnen de grenzen van de goedgekeurde meerjarenplanning.
28 Kapitaalverhoging Intergem: beslissing.
De Raad beslist in te tekenen op de kapitaalsverhoging van distributienetbeheerder Intergem van 21.146 aandelen E voor een totaal bedrag van 620.349,38 euro, waarvan 12.463 aandelen - electriciteit en 8.683 aandelen - gas.
Aan Fingem wordt gevraagd deze aandelen te beheren.
29 Begrotingswijzigingen nrs. 3 & 4, dienstjaar 2009: vaststelling.
De Raad beslist de budgetwijzigingen nrs 3 en 4 voor het dienstjaar 2009 vast te stellen.
30 Belasting op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie 2010-2012: vaststelling.
De Raad beslist het belastingsreglement op nachtwinkels en privaat bureau's voor telecommunicatie voor de dienstjaren 2009-2012 goed te keuren.
31 Opcentiemen ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen - dienstjaar 2010: vaststelling.
De Raad beslist 100 opcentiemen te heffen op de heffing van het Vlaams Gewest voor verkrotte, verwaarloosde en ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde gebouwen en woningen.
32 Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten 2010: vaststelling.
De Raad beslist 100 opcentiemen te heffen op de heffing van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
33 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting dienstjaar 2010: vaststelling.
De Raad beslist de aanvullende gemeentebelasting in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 vast te stellen op 8,40%.
34 Opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2010: vaststelling.
De Raad beslist de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar' 2010 vast te stellen op 1400 opcentiemen.
35 Budget 2010: vaststelling.
De Raad beslist het budget voor het dienstjaar 2010 vast te stellen.

PERSONEEL


36 Vaststelling van de formatie voor het gemeentepersoneel.
De Raad beslist de formatie voor het gemeentepersoneel vast te stellen.
37 Besluit van de Raad van 10 februari 2009 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, gewijzigd op 14 juli 2009 - aanpassing.
De Raad beslist de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld door de Raad in zitting van 10 februari 2009 en gewijzigd op 14 juli 2009 aan te passen. Deze aanpassingen hebben betrekking op:
- de formatie voor het gemeentepersoneel vastgesteld op 15 december 2009,
- de brieven van 28 juli en 13 september 2009 van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met de wijziging van de rechtspositieregeling op 14 juli 2009,
- de ter beschikking stelling of detachering van personeel naar het autonoom gemeentebedrijf,
- de weddenschaal van de beroepsofficier-dienstchef bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z.

INTERPELLATIES

 

 • Raadslid Stéphan Bourlau interpelleert over

o        Informatie aan de burgers inzake ‘Waardevol architectonisch patrimonium in Vlaanderen’.

 

 • Raadslid Sarah De Backer interpelleert over:
  • De veiligheid rond de Spiraal.

 

 • Raadslid Véronique Fontaine interpelleert over:
  • het invoegen van het Cambio systeem in onze stad.

 

 • Raadslid Thierry Malfroidt interpelleert over:
  • het voetbalterrein gelegen langs de Aalstersesteenweg.

 

MOTIE

 

 • Raadslid Stéphan Bourlau dient een motie in over het spreidingsplein van asielzoekers.
 

 

 

 

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


38 Aanstelling van een (beroeps) officier-dienstchef bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z.
De Raad beslist een beroepsofficier-dienstchef aan te stellen bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z overeenkomstig de regeling voorzien in artikel 53 van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten.
39 Verlenging van de proeftijd van een onderluitenant bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z.
De Raad beslist de proeftijd van een onderluitenant bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z te verlengen.
40 Opheffing van de aanstelling van twee aspirant-brandweermannen.
De Raad beslist de aanstelling van twee aspirant-brandweermannen op te heffen.Verslag Gemeenteraad 21 april 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Rapportering werking stedelijke diensten - dienstjaar 2008.
De Raad beslist kennis te nemen van het werkingsverslag van de stadsdiensten over het jaar 2008.
2 Goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten Begeleid wonen, Kringloopshop 't Vierkant en Cursussen basiseducatie.
De Raad beslist om de samenwerkingsovereenkomsten voor de uitvoering van de projecten ‘Begeleid wonen voor thuislozen', ‘Kringloopshop' en ‘Cursussen basiseducatie' met respectievelijk CAW Sociaal Centrum, Kringloopshop 't Vierkant en Leerpunt goed te keuren. Hierin worden de modaliteiten voor de uitvoering van de projecten en uitbetaling van de subsidies vastgelegd.
3 Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag van de Interlokale Vereniging Regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen.
De Raad beslist de jaarrekening en het jaarverslag 2008 van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen goed te keuren.
4 Ereburgerschap van Geraardsbergen - goedkeuring reglement houdende vaststelling van de voorwaarden.
De Raad beslist een reglement goed te keuren tot instelling van de titel ‘Ereburger van de stad Geraardsbergen'.
5 Geven van een nieuwe naam aan de straat, gelegen in een nieuwe verkaveling tussen de Guilleminlaan en de Edingseweg in de deelgemeente Onkerzele: principebeslissing.
De Raad beslist een straatnaam toe te kennen aan een nieuwe straat in een verkaveling tussen de Guilleminlaan en de Edingseweg te Onkerzele. Aan de hand van teruggevonden toponiemen uit het atlas der buurtwegen van de gemeente Onkerzele adviseerde de culturele raad de straatnamen "Brandveld" of "Mollenveld". Aangezien Geraardsbergen momenteel reeds acht straatnamen heeft waarin het woord "molen" werd opgenomen heeft het college van burgemeester en schepenen de voorkeur gegeven aan de straatnaam "Brandveld".
6 Geven van een nieuwe naam aan de straat, gelegen in een nieuwe verkaveling nabij de Patattenstraat in de deelgemeente Ophasselt: principebeslissing.
De Raad beslist een straatnaam toe te kennen aan een nieuwe straat in een verkaveling, nabij de Patattenstraat in de deelgemeente Ophasselt. In het atlas der buurtwegen van de gemeente Ophasselt (1842) werd vastgesteld dat de betrokken percelen gekend stonden als Cauter, verschillende van de aangrenzende percelen als "hoobrouck Veld". De culturele raad adviseerde de naam Hoobrouckveld" toe te kennen. Het college van burgemeester en schepenen stelt "Ten obbroucke" voor als straatnaam toe te kennen omdat dit toponiem gevonden werd in de archieven van de gemeente Ophasselt waar uit een document uit het jaar 1571 blijkt dat het gehucht alsdan volledig gekend stond als "Ten obbroucke".
7 Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie: goedkeuring reglement houdende vaststelling voorwaarden.
De Raad beslist het reglement goed te keuren voor nachtwinkels en telecommunicatiewinkels voor zowel nieuwe handelszaken die zich in Geraardsbergen willen vestigingen alsook bestaande vestigingen. De vestiging is onderworpen aan een voorafgaande vergunning die verleend door het college van burgemeester en schepenen voor een periode van 5 jaar.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


8 Uitvoeren van verkeersveilige maatregelen langs de N42 tussen de Hogeweg en de Zonnebloemstraat - aanvraag tot afsluiten van een module met het Vlaamse Gewest - Administratie Wegen en Verkeer.
De Raad beslist principieel akkoord te gaan met de uitvoering van werken langs de gewestweg N42 tussen de Hogeweg en de Zonnebloemstraat in het kader van de verkeersveiligheid en hiervoor een module af te sluiten met het Vlaamse Gewest - Administratie Wegen en Verkeer.
9 Waterleiding - aanpassingswerken in de Kortelakestraat naar aanleiding van het Aquafinproject nr. 20.512 "schoolomgeving Groteweg N42": goedkeuren plan en raming.
De Raad beslist de aanpassingswerken aan het waterleidingnet in de Kortelakestraat, volgens plan met nr. 20.51.20/199 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en geraamd op een totaal bedrag van 78.812,50 euro ten laste van de stad, goed te keuren.
10 Bebloeming stadscentrum en deelgemeenten: goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht met als voorwerp "bebloeming stadscentrum en deelgemeenten door middel van manden, bloembakken en spiralen".
11 Erfpachtovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en de vzw Oxfam wereldwinkel - Weverijstraat 123: principebeslissing.
De Raad beslist om principieel akkoord te gaan om het gebouw gelegen Weverijstraat 123 te 9500 Geraardsbergen, aan de VZW Oxfam Wereldwinkel Geraardsbergen-Brakel, gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Hoge Buizemont 39, in erfpacht te geven voor de duur van 30 jaar tegen een symbolische vergoeding van 1,00 euro per jaar en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het samenstellen van het dossier voor het vestigen van de erfpacht, het aanstellen van een notaris en het afsluiten van de overeenkomst.
12 Uitvoeren van conserveringswerken aan niet beschermd waardevol roerend cultureel patrimonium: goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Uitvoeren van conserveringswerken aan niet beschermd waardevol roerend cultureel patrimonium". De kostenraming bedraagt € 10.330,58 excl. btw of € 12.500,00 incl. 21 % btw.

FINANCIËN


13 Samenwerking strijkwinkel met campus ASZ Geraardsbergen en aanpassing tarief: goedkeuring.
De Raad beslist om voor de samenwerking met de ASZ campus Geraardsbergen een speciaal tarief, uitgedrukt in euro, te mogen gebruiken afwijkend van het huidige tarief vastgelegd op de Gemeenteraad van 15/06/2004.
14 Kerkfabriek St. Amandus Schendelbeke - aanpassing Meerjarenplan 2008-2013: goedkeuring.
De Raad beslist het voorliggend gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St. Amandus Schendelbeke waarbij de buitengewone toelagen verlaagd worden van € 232.784,00 naar € 199.784,00, goed te keuren.
15 Goedkeuren proces-verbaal van onderzoek van de kas over het 4e kwartaal 2008.
De Raad beslist het proces-verbaal van onderzoek der kas over het 4e kwartaal 2008 van de heer Paul Waegemans, financieel beheerder goed te keuren.
16 Bijdrage voor opvang en transport van afvalwater (BOT) en de vergoeding voor de eigen waterwinners (VEW) 2009 - 2012: aanpassing gemeenteraadsbesluit van 30 december 2008.
De Raad beslist de materiële fout in artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2008 houdende vaststelling BOT- en VEW bijdrage voor de periode 2009 - 2012 aan te passen, waarbij maximaal 1,4 maal de bijdrage voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend wordt als saneringsbijdrage in plaats van 1,5 maal.
17 OCMW Geraardsbergen - budget 2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van het budget 2009 van het OCMW Geraardsbergen.
18 Belasting op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie - 2009-2012: vaststelling tarieven.
De Raad beslist het belastingsreglement op nachtwinkels en privaat bureau's voor telecommunicatie voor de dienstjaren 2009-2012 goed te keuren.
19 Subsidiereglement - verhoging vrijetijdsparticipatie: goedkeuring.
De Raad beslist een subsidiereglement goed te keuren met als doel mensen met beperkte financiële middelen te laten participeren aan het vrijetijdsleven. Door een financiële tussenkomst te voorzien wordt participatie voor mensen in armoede betaalbaar. Dit reglement loopt uiterlijk tot 31 december en kadert in de uitvoering van de afsprakennota 2009-2013.

INTERPELLATIES

 

 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
  • Huisvesting Geraardsbergen – stand van zaken n.a.v. het Sociaal Impulsfonds;
  • Aflijnen parkeerplaatsen Geraardsbergen;
  • Recreatiegebied Nederboelare / oude trambaan / bepalen rooilijn met een achterliggende bouwlijn langs as trambaan tot Molendreef/ verkeersveilige omgeving / Molendreef-Groendreef.


GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


20 Aanleggen van een werfreserve voor de graad van deskundige in de bouw in statutair verband.

Verslag Gemeenteraad 8 september 2009

OPENBARE ZITTING


BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Aktename van de beëindiging van de verhindering als schepen van de heer Guido De Padt.
De Raad beslist akte te nemen van de beëindiging van verhindering van de heer Guido De Padt als lid van het college ven burgemeester en schepenen.
2 Aanduiden van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv van 30 september 2009.
De Raad beslist Ann Panis, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding nv op 30 september 2009.
3 Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van certificaathouders van de Gemeentelijke Holding van 30 september 2009.
De Raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding nv op woensdag 30 september 2009 goed te keuren als volgt:
- opening van de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur.
- toespraak van de voorzitter.
- wijziging van de voorwaarden van certificering.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


4 Herinrichten schoolomgeving N42 -Groteweg in het kader van de module 10 in de deelgemeente Overboelare: goedkeuren onteigeningsakten ingevolge het Ministerieel Besluit van 07 mei 2008.
De Raad beslist om in het kader van module 10 "Herinrichten schoolomgeving N42/Groteweg" de onteigeningsakten ingevolge het Ministerieel besluit van 07 mei 2008 goed te keuren.
5 Waterleiding - Uitbreiding private verkaveling Alfonslaan, Ophasselt: goedkeuren plan.
De Raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbreiding van het waterleidingnet van de private verkaveling "De heer Hageman, p/a Notaris Rens, Wijngaardstraat 21 te 9500 Geraardsbergen" gelegen Alfonslaan in de deelgemeente Ophasselt, goed te keuren.
6 Waterleiding - Uitbreiding private verkaveling Reukenstraat, Ophasselt: goedkeuren plan.
De Raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbreiding van het waterleidingnet van de private verkaveling "Mevrouw Meuleman, Beekstraat 116 te 9420 Erpe-Mere" gelegen Reukenstraat in de deelgemeente Ophasselt, goed te keuren.
7 Herstellingswerken aan daken, goten en gevels van het Vincent-gebouw, Grotestraat 20A te 9500 Geraardsbergen: goedkeuren uitbreiding en actualisering van het contract van 13 augustus 1998 afgesloten met architectenbureau Bressers bvba.
De Raad beslist akkoord te gaan met de uitbreiding en actualisering van het contract van 13 augustus 1998 afgesloten met architectenbureau Bressers bvba voor de opmaak van het ontwerp "Herstellingswerken aan daken, goten en gevels van het Vincent-gebouw, Grotestraat 20A te 9500 Geraardsbergen".
8 Aankoop van Octopusmateriaal voor het verkeersveiliger maken van drie schoolomgevingen: principebeslissing, goedkeuren raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "aankoop van Octopusmateriaal voor het verkeersveiliger maken van drie schoolomgevingen". De kostenraming bedraagt € 40.896,00 excl. btw of € 49.484,16 incl. 21 % btw.
9 Herstel landbouwwegen: goedkeuren bestek en lastvoorwaarden.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Heraanleg van landbouwwegen". De kostenraming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of € 15.000 incl. 21 % btw.

FINANCIËN


10 Kennisgeving van de jaarrekening van het OCMW van 2008.
De Raad beslist kennis te nemen van de jaarrekening 2008 van het OCMW.
11 Verlenen waarborg investeringslening 2009 - ASZ.
De Raad beslist zich solidair borg te stellen t.o.v. de financiële instelling ten bedrage van 3.161.000 euro, zijnde het aandeel van het OCMW Geraardsbergen in de door het fusieziekenhuis ASZ Aalst - Wetteren - Geraardsbergen afgesloten investeringslening 2009 onder de opschortende voorwaarde dat ook de andere deelgenoten de nodige waarborg verlenen voor hun respectievelijk deel.
12 Begrotingswijziging, dienstjaar 2009: vaststelling.
De Raad beslist de budgetwijziging, dienstjaar 2009 vast te stellen. Het geraamd begrotingsresultaat na budgetwijziging
- in gewone dienst: € -156.687,38;
- in buitengewone: € 0,00.

PERSONEEL


13 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Openverklaren van twee betrekkingen van korporaal, bij wijze van bevordering.
De Raad beslist twee betrekkingen van korporaal bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z open te verklaren bij wijze van bevordering.

INTERPELLATIES

· Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
o Spiegel hoek Lessensestraat-Stationsplein;
o Parkeerplaatsen Vredegerecht Stationsplein;
o Vliegveld Overboelare.

· Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
o Evaluatie filmavonden op het Stationsplein.
 
 

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


14 Gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2007 houdende het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van administratief medewerker (C1-C2-C3) in statutair verband - Wijziging.

BRANDWEER


15 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Bevordering van twee brandweermannen tot de graad van korporaal.

Verslag Gemeenteraad 9 juni 2009

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Ontslag van ambtshalve inschrijving aan hypotheekbewaarder voor de erfpachtovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en het AGBG - goedkeuring.
De Raad beslist de hypotheekbewaarder ontslag te verlenen om bij de overschrijving van de erfpachtovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen enige ambtshalve inschrijving te nemen.
2 Managementteam: oprichting, werking en samenstelling van de leden.
De Raad beslist akkoord te gaan met de voorgestelde samenstelling van het managementteam:
- Veerle Alaert, secretaris (bij decreet verplicht);
- Paul Waegemans, financieel beheerder (bij decreet verplicht);
- Patricia Flamez, diensthoofd departement Personeels- en onderwijszaken;
- Freddy Duffeleer, directeur Kunstacademie;
- Bart Vander Beken, diensthoofd Leefmilieu en Infrastructuur;
- Luc Vander Bracht, diensthoofd burger- en sociale zaken;
- Frédéric Pipelers, jurist en diensthoofd Algemene Zaken en Volksontwikkeling.
3 Opzetten intern controlesysteem, oprichten en begeleiden managementteam en wijzigen organisatiestructuur - een stand van zaken 2009.
De Raad beslist akte te nemen van het rapporteringverslag "Rapportering III - Opzetten Intern Controlesysteem, meetprestaties en het begeleiden managementteam".
4 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van ILvA op 29 juni 2009.
De Raad beslist de agenda en documentatie goed te keuren van de algemene vergadering van ILvA op 29 juni 2009.
5 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van ILvA op 29 juni 2009.
De Raad beslist Davy Coppez, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IlvA op 29 juni 2008.
6 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de stad Geraardsbergen in het Directiecomité van ILvA.
De Raad beslist Freddy Galle voor te dragen als kandidaat voor het Directiecomité van IlvA.
7 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van SOLvA op 29 juni 2009.
De Raad beslist de agenda en documentatie goed te keuren van de algemene vergadering van SOLvA op 29 juni 2009.
8 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van SOLvA op 29 juni 2009.
De Raad beslist Sarah De Backer, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLvA op 29 juni 2009.
9 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van Fingem op donderdag 25 juni 2009.
De Raad beslist akkoord te gaan met de agenda van de Algemene Vergadering van Fingem van 25 juni 2009.
10 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Fingem op 25 juni 2009.
De Raad beslist de heer Leonce Nachtergaele (schepen) en de mevrouw Ann Panis (schepen) respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van FINGEM op 25 juni 2009.
11 Stopzetting ophaling grijze huisvuilzakken restafval.
De Raad beslist ILvA te verzoeken om de grijze huisvuilzakken nog op te halen tot en met 31 december 2009.
12 Stedelijke Klusjesdienst: oprichting en vaststelling reglement.
De Raad beslist om het reglement van de Stedelijke Klusjesdienst goed te keuren.

VERKEER - VEILIGHEID - DUURZAAMHEID


13 Invoeren van een beperkte blauwe zone op het W. van Moerbekeplein.
De Raad beslist om blauwe zone in te voeren op verschillende plaatsen gelegen op het Willem van Moerbekeplein en langsheen de Edingseweg.
14 Voorstel tot inrichting van zone 30 in de verkaveling gelegen hoek Guilleminlaan N496 met de Edingseweg N495.
De Raad beslist, akkoord te gaan met de inrichting van een zone 30 in de verkaveling gelegen op de hoek van de Guilleminlaan met de Edingseweg.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


15 Aquafinproject nr. 21.849 "Afkoppeling grachten Losweg en Voskensstraat": goedkeuren ontwerp, bijzonder bestek en stadsaandeel.
De Raad beslist het ontwerp met de plannen, het bijzonder bestek en de raming voor het Aquafinproject nr. 21.849 "Afkoppeling grachten Losweg en Voskensstraat" goed te keuren. De raming bedraagt 801.670,40 euro waarvan 454.240,00 euro (excl. btw) ten laste van de nv Aquafin en 347.430,40 euro ten laste van de stad, zijnde 154.145,00 euro (excl. btw) voor de rioleringswerken en 193.285.40 euro (incl. btw) voor de grond- en wegenwerken.
16 Leveren en plaatsen van grafkelders op verschillende begraafplaatsen van de stad Geraardsbergen voor het dienstjaar 2009: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Leveren en plaatsen van grafkelders op verschillende begraafplaatsen van de stad Geraardsbergen voor het dienstjaar 2009". De kostenraming bedraagt € 24.450,00 excl. btw of € 29.584,50 incl. 21 % btw.
17 Aankoop van een professionele frontmaaier met veiligheidscabine en opvangsysteem achteraan: principebeslissing, goedkeuren bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "aankoop van een professionele frontmaaier met veiligheidscabine en opvangsysteem achteraan". De kostenraming bedraagt € 42.000,00 excl. btw of € 50.820,00 incl. 21 % btw.
18 Aankoop van een kleine bestelwagen voor de klusjesdienst: principebeslissing, goedkeuren bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bestek, lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Aankoop van een kleine bestelwagen voor de klusjesdienst". De kostenraming bedraagt € 8.570,00 excl. btw of € 10.369,70 incl. 21 % btw.
19 Herinrichten schoolomgeving N42 -Groteweg in het kader van de module 10 in de deelgemeente Overboelare: goedkeuren onteigeningsakten ingevolge het Ministerieel Besluit van 07 mei 2008.
De Raad beslist om in het kader van module 10 "Herinrichten schoolomgeving N42/Groteweg" de onteigeningsakten ingevolge het Ministerieel besluit van 07 mei 2008 goed te keuren.

FINANCIËN


20 Kennisgeving van de door de Vlaamse Overheid goedgekeurde jaarrekening 2007.
De Raad beslist kennis te nemen van de goedgekeurde begroting en jaarrekening 2007.
21 Kerkfabriek St Martinus Onkerzele - budgetwijziging 1/2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging nr 1 van het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek St Martinus Onkerzele, opgesteld binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.
22 Stedelijke Klusjesdienst: vaststellen tarieven.
De Raad beslist de tarieven vast te stellen voor de gebruikers van de stedelijke klusjesdienst.

PERSONEEL


23 Vaststellen van het arbeidsreglement voor de personeelsleden van de stedelijke kunstacademie.
De Raad beslist het arbeidsreglement voor de personeelsleden van de stedelijke kunstacademie vast te stellen.
24 Vaststellen van de functiebeschrijvingen en de algemene afspraken voor de personeelsleden van de stedelijke kunstacademie.
De Raad beslist de functiebeschrijvingen en de algemene afspraken voor de personeelsleden van de stedelijke kunstacademie vast te stellen.

VERZOEKSCHRIFTEN

25 Verzoekschrift aan de Gemeenteraad: opmaak actieplan Tragewegenkaart van Geraardsbergen.

INTERPELLATIES


 • Raadslid Stephan Bourlau interpelleert over:
  • Denderoordstraat: toename verkeer.

 

 • Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
  • Herstel wegdek Denderoordstraat.

 

 • Raadslid Johan Vanden Herrewegen interpelleert over:
  • Evenement ‘Hit the Road’.
  • Camerabewaking op de markt.

 

 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
  • Bestemming vroeger postgebouw Idegem.
  • Veiligheid van de zwakke weggebruikers.

 

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL

26 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Ontslag van ambtswege van een brandweerman.