Verslagen gemeenteraad 2010

Verslag Gemeenteraad 11 mei 2010

OPENBARE ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN

1 Aanduiding commissarissen voor het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen.
De Raad beslist Carine De Bruycker en Véronique Fontaine, gemeenteraadsleden, aan te stellen als commissaris in het college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen.
De Raad beslist Ben Lanckman van het bedrijfsrevisorenkantoor Ben Lanckman & co Burg. Venn. BVBA, aan te stellen als commissaris-revisor in het college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen.
2 Begrotingsrekening en jaarrekening 2008 - goedkeuring: kennisgeving.
De Raad neemt kennis van de beslissing van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen van 26 maart 2010 waarbij de begrotingsrekening en jaarrekening 2008 van de stad Geraardsbergen werd goedgekeurd.
3 Retributie op de verkoop van toeristische producten en diensten: aanpassing raadsbesluit van 13 april 2010.
De Raad beslist het retributiereglement van 13 oktober 2009, aangepast in zitting van 13 april 2010, uit te breiden met bijkomende souvenirs en diensten.
4 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 9 juni 2010.
De Raad beslist de agenda van de algemene vergadering van Westlede op 9 juni 2010 goed te keuren.
5 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 9 juni 2010.
De Raad beslist Leonce Nachtergaele, schepen, aan te duiden als afgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering op 10 juni 2009 van de Intercommunale Westlede.
6 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van ILvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist de agenda van de buitengewone algemene vergadering van ILvA van 28 juni 2010 goed te keuren.
7 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ILvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist Bram de Geeter, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van ILvA op 28 juni 2010.
8 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, van de buitengewone algemene vergadering van SOLvA op maandag 28 juni 2010 goed te keuren.
9 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van SOLvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist Sarah De Backer, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van SOLvA op 28 juni 2010.
10 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding nv op 26 mei 2010.
De Raad beslist de agenda van de jaarvergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding nv op woensdag 26 mei 2010 goed te keuren.
11 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding nv op 26 mei 2010.
De Raad beslist Ann Panis, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Geraardsbergen om deel te nemen aan de jaarvergadering op 26 mei 2010 van de Gemeentelijke Holding NV.

TOERISME EN VRIJE TIJD

12 Reglement ter ondersteuning van het beheer van culturele infrastructuur: goedkeuring.
De Raad beslist het reglement ‘ter ondersteuning van het beheer van culturele infrastructuur' goed te keuren.
13 Aanvaarden van de schenking door de ambassadeur van Mexico van twee alebrijes.
De Raad beslist de schenking gedaan door mevrouw Sylvia Reyes Fernández, ambassadrice van Mexico, van twee alebrijes te aanvaarden.
14 Subsidiereglement sportevenementen: aanpassing.
De Raad beslist het reglement ‘subsidie sportevenementen' aan te passen omdat het reglement van 15 december 2009 te weinig nadruk legt op de uitstraling en de grootte van het evenement.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM

15 Erfpachtovereenkomst pastorijtuin Viane - definitieve goedkeuring.
De Raad beslist om definitief akkoord te gaan om een gedeelte van de pastorijtuin, gelegen afd. 16, Sie B, nr. 202D, in erfpacht te geven aan de vzw Parochiale Werken Viane tegen een symbolische euro in ruil voor het gratis gebruiksrecht van de parochiezaal door lokale verenigingen, het ontwerp van akte goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de akte te ondertekenen.
16 Project "Restauratie Vincent-gebouw (Kunstacademie) fase I": goedkeuren veiligheids- en gezondheidsplan.
De Raad beslist het veiligheids- en gezondheidsplan voor het project "Renovatie Vincent-gebouw (Kunstacademie) fase I" goed te keuren.
17 Waterleiding - Uitbreiding private verkaveling Kouterstraat, Viane: goedkeuren plan.
De Raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbreiding van het waterleidingnet van een private verkaveling gelegen Kouterstraat in de deelgemeente Viane, goed te keuren.
18 Waterleiding - Uitbreiding sociale verkaveling Overpoort, Goeferdinge: goedkeuren plan.
De Raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbreiding van het waterleidingnet van de sociale verkaveling Overpoort, gelegen in de deelgemeente Goeferdinge, goed te keuren.
19 Aankoop podiumelementen voor het Arjaantheater: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht ‘Aankoop podiumelementen Arjaantheater". De kostenraming bedraagt € 13.992,00 of € 16.930,32 (incl. btw).
20 Onderhoud onverharde landbouwwegen in Groot-Geraardsbergen: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht ‘Onderhoud onverharde landbouwwegen in Groot-Geraardsbergen". De kostenraming bedraagt € 19.183,50 (excl. btw) of € 23.212,04 (incl. btw).

INTERPELLATIES


· Raadslid Sarah De Backer interpelleert over:
o Hoffelijkheidskaart

· Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
o Steunmaatregelen startende ondernemingen;
o Wegslepen voertuigen.Verslag Gemeenteraad 12 oktober 2010

OPENBARE ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


1 Goedkeuring opstart van de Operationele Pré-zones van de brandweerdiensten: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2010 waarin besloten wordt tot de opstart van de Operationele Pré-zone in het kader van de brandweerdiensten.
2 Kerkfabrieken OLV Moerbeke en Zarlardinge - begrotingswijzigingen 2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van het gewijzigd budget 2010 van de kerkfabrieken OLV Moerbeke, St Mattheus Smeerebbe-Vloerzegem en OLV Zarlardinge, opgesteld conform het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.
3 Kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst - budget 2011: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de voorgelegde budgetten 2011 van de kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst, opgesteld conform de goedgekeurde meerjarenplannen 2008-2013.
4 Verenigde Protestantse Kerk van België - budget 2011: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van het budget 2011 van de Protestantse Kerk van Geraardsbergen, opgesteld conform het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.
5 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking Intergem.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving over het beleid van de intergemeentelijke samenwerking Intergem.
6 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van de intercommunale Intergem op 23 december 2010.
De raad beslist raadslid Francine Van der Maelen en schepen Erwin Franceus als vertegenwoordigers en schepen Patrick Flamez en schepen Bram De Geeter als plaatsvervangende vertegenwoordigers aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 23 december 2010.
7 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de algemene vergadering van de intercommunale Intergem op 23 december 2010.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Intergem op 23 december 2010 met de volgende punten:
1° a. bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris ter           verantwoording van de wijziging aan het doel.
    b. goedkeuring van de statutenwijzigingen.
2° bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2011 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2011;
3° volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis - Bekrachtiging;
4° statutaire benoemingen;
5° statutaire mededelingen.
8 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Openverklaring van vier betrekkingen van brandweerman.
De raad beslist onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten voorzien in het grondreglement van de gewestelijke brandweerdienst centrum Z vier betrekkingen van brandweerman open te verklaren, bij wijze van aanwerving.
9 Kennisname van de jaarrekening 2009 van het autonoom gemeentebedrijf Geraardsbergen.
De raad beslist kennis te nemen van de jaarrekening van 2009 van het autonoom gemeentebedrijf Geraardsbergen met een balanstotaal van € 4.118.820,19 en van de resultatenrekening met een winst van € 263.011,24 voor het boekjaar 2009.
10 Begrotingswijzigingen nrs. 1 & 2, dienstjaar 2010: goedkeuring.
De raad beslist de budgetwijzigingen 1 & 2 - 2010 als volgt vast te stellen:
1° geraamd begrotingsresultaat gewone dienst: + € 408.170,19;
2° geraamd begrotingsresultaat buitengewone dienst: € 0,00.

TOERISME EN VRIJE TIJD


11 Jeugdbeleidsplan 2011 - 2013: goedkeuring.
De raad beslist het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 goed te keuren. Op 1 september 2010 heeft de Jeugdraad dit Jeugdbeleidsplan gunstig geadviseerd.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM


12 Ondergronds brengen van het LS en OV-net en uitbreiding/sanering van het lage druk gasnet en middenspanningsnet gelegen Leopoldlaan en Hasseltsestraat in de deelgemeente Ophasselt: goedkeuren plan en raming.
De raad beslist het voorgesteld plan goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 7.968,58 (incl. 21% btw en recupelbijdrage).
13 Ondergronds brengen van het LS en OV-net en uitbreiding/sanering van het lage druk gasnet en middenspanningsnet gelegen Waterloos in de deelgemeente Ophasselt: goedkeuren plannen en raming.
De raad beslist de voorgestelde plannen goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 18.867,00 (incl. 21% btw en recupelbijdrage).
14 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel Veldekensdreef - wijziging wegherstel: goedkeuring.
De raad beslist akkoord te gaan om het profiel van de Veldekensdreef te wijzigen tot een breedte van 4 meter, exclusief greppel en kantstrook en een gelijkgrondse berm in gras te voorzien, de raming van de meerkost bedraagt € 23.443,27.
15 Project Schoolomgeving N42 Groteweg - uitbreiding project met aanleg van fiets- en voetpaden langs de N42 tussen de Kasteelstraat en de rotonde "Geuzenhoek": goedkeuring.
De raad beslist akkoord te gaan om het project "Module 10 - Schoolomgeving N42 Aquafin project 20.512A Collector Majoor Van Lierdelaan - Groteweg" uit te breiden met de aanleg van voet- en fietspaden in de Groteweg tussen de Kasteelstraat en de rotonde "Geuzenhoek". Voor de uitvoering van deze werken zal een akkoord gesloten worden met AWV Oost-Vlaanderen. De kostprijs van de indicatieve raming bedraagt € 70.646,22.
16 Module 13 - aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van een fietspad langs de Astridlaan tussen rotonde "Geuzenhoek" en kruispunt met de Zonnebloemstraat: goedkeuring bestek, wijze van gunnen en raming.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2010-022 en de raming voor de opdracht "Module 13 - aanleg fietspaden Astridlaan - aanstellen ontwerper". Het betreft het aanleggen van verkeersveilige fietspaden langs de Astridlaan tussen de rotonde "Geuzenhoek" en het kruispunt met de Zonnebloemstraat.
17 Verkoop van een stukje grond gelegen Vooruitzichtstraat aan Intergem voor het oprichten van een gascabine: principiële goedkeuring.
De raad beslist principieel akkoord te gaan met de verkoop van een stukje grond aan Intergem voor het plaatsen van een gascabine, gelegen Vooruitzichtstraat.
18 Vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed.
De raad beslist de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed vast te stellen.
19 Voorlopige aanvaarding van het BPA nr. 20: ‘Gebied Zakkaai-Sint-Annastraat-Weverijstraat-Denderstraat'.
De raad beslist de herziening van het BPA nr. 20: ‘Gebied Zakkaai-Sint-Annastraat-Weverijstraat-Denderstraat', voorlopig te aanvaarden.
20 Restauratie Sint-Adriaansabdij: goedkeuren plannen, bestek, raming en wijze van gunnen (percelen vijf en zes).
De raad beslist het aangepast ontwerp betreffende de restauratie van de Sint-Adriaansabdij met plannen, bijzonder bestek en raming goed te keuren. Het gaat in het bijzonder over de laatste twee percelen (afwerking gebouw, interieur en museale inrichting).
21 Advies omtrent het plaatsen van een toezichtscamera op een niet besloten plaats, de Markt van Geraardsbergen: goedkeuring.
De raad beslist, na positief verslag van de korpschef van de politiezone Geraardsbergen-Lierde, gunstig advies te verlenen tot het plaatsen van een toezichtscamera op de Markt van Geraardsbergen.

 

 

GEHEIME ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


22 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Aanstelling van vier aspirant brandweermannen.
23 Verlenging van de proeftijd van een onderluitenant bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z.

Verslag Gemeenteraad 13 april 2010

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Jaarverslag van de werking van de stedelijke diensten, dienstjaar 2009: kennisname.
De Raad beslist kennis te nemen van de rapportering van de werking van de stedelijke diensten, dienstjaar 2009.
2 Verkeersbordendatabank: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad Geraardsbergen.
De Raad beslist om de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad Geraardsbergen, etreffende de verkeersbordendatabank goed te keuren met uitsluiting van artikel 4 "Uitbreiding basisinventaris".
3 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Lokale Werkwinkel.
De Raad beslist de vroegere samenwerking van 24 juli 2007 op te heffen en
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed te keuren omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid Zuid-Oost-Vlaanderen.
De Raad beslist de heer Erwin Franceus aan te duiden om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van het Dagelijks bestuur en het Forum van de Lokale Werkwinkel Geraardsbergen samen met mevrouw Ann Panis respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


4 Aquafinproject nr. 20.765 "Collector Smeerebbe-Vloerzegem - fase II": goedkeuren uitbreiding ontwerp met Vuilstraat.
De Raad beslist om het Aquafinproject nr. 20.765 "Collector Smeerebbe-Vloerzegem - fase II" uit te breiden met de Vuilstraat.
5 Aquafinproject nr. 21.852 "Afkoppeling grachten Aalstsesteenweg": goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist om het ontwerp met de plannen, het bijzonder bestek en de raming voor het Aquafinproject nr. 21.852 "Afkoppeling grachten Aalstsesteenweg" ten bedrage van 273.293,00 euro goed te keuren, waarvan 139.588,00 euro (excl. btw) ten laste van de nv Aquafin en 133.705,00 euro ten laste van de stad, zijnde 105.155,00 euro (excl. btw) voor de rioleringswerken en 28.550.00 euro (incl. btw) voor de grond- en wegenwerken.
6 Waterleiding - Uitbreiding private verkaveling Gaverstraat, Overboelare: goedkeuren plan.
De Raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbreiding van het waterleidingnet van een private verkaveling gelegen Gaverstraat in de deelgemeente Overboelare, goed te keuren.
7 Waterleiding - Aanpassingswerken in de Gaverstraat, Losweg, Veldekensdreef, Boelarebos en Voskensstraat naar aanleiding van het Aquafinproject nr. 21.849 "Afkoppeling grachten in de Losweg en Voskensstraat": goedkeuren plan en raming.
De Raad beslist de uitbreiding van het waterleidingnet in de Gaverstraat, Losweg en Voskensstraat, volgens plan met nr. 20.51.20/193 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en geraamd op een bedrag van € 20.259,60 ten laste van de stad, goed te keuren.
8 Bebloeming stadscentrum en deelgemeenten, dienstjaar 2010: goedkeuren bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht ‘Bebloeming stadscentrum en deelgemeenten, dienstjaar 2010'. De kostenraming bedraagt € 40.000,00 of € 45.400,00 (incl. btw).
9 Aanpassing erfpachtovereenkomst Kampstraat voor het gebruik van de garage.
De Raad beslist akkoord te gaan met de uitbreiding van de erfpachtovereenkomst van 12 februari 2008, met het OCMW-Geraardsbergen voor het gebouw gelegen Kampstraat 11-13, met de garage.
10 Herinrichten schoolomgeving N42-Groteweg in het kader van de module 10 in de deelgemeente Overboelare: goedkeuren onteigeningsakte.
De Raad beslist om in het kader van module 10 "Herinrichten schoolomgeving N42/Groteweg" de onteigeningsakte ingevolge het Ministerieel besluit van 7 mei 2008 goed te keuren.

RUIMTELIJKE ORDENING


11 Wijzigen rooilijnplan Botermelk- en Kampstraat: voorlopige goedkeuring.
De Raad beslist het ontwerp tot herziening van het rooilijnplan van de Botermelk- en Kampstraat goed te keuren.

FINANCIËN


12 Waarborg van de investeringen buitengewone dienst budget 2010: goedkeuring.
De Raad beslist Fingem de opdracht te geven voor het verzorgen van de financiering van de investeringen voorzien op de buitengewone dienst van de begroting 2010 voor een bedrag van 3.955.677,70 euro.
13 Retributie op de verkoop toeristische producten en diensten dienst Toerisme: aanpassing gemeenteraadsbesluit 13.10.2009
De Raad beslist het retributiereglement op de verkoop van toeristische producten van 13 oktober 2009 aan te passen en uit te breiden met bijkomende producten en diensten, meer bepaald de rondvaarten en pendeldiensten.

PERSONEEL


14 Tweede pensioenpeiler contractuelen: intentieverklaring.
De Raad beslist een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010. De pensioentoelage zal worden vastgesteld op 1% van het pensioengevend jaarloon.

INTERPELLATIES

 • ·Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
 •  Evaluatie mantelzorgpremie;
 • Fietspad Kloosterstraat.

 • Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
 • Overlast door stadsbussen;
 •  Restauratie Oudenbergsite;
 • De Ronde van Vlaanderen;
 • Werken in Overboelare;
 • Electriciteitswerken in de Voldersstraat.

Verslag Gemeenteraad 13 juli 2010

OPENBARE ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


1 Kerkfabrieken van de Rooms-katholieke eredienst - jaarrekening 2009: advies.
De raad beslist de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabrieken van de Rooms-katholieke eredienst gunstig te adviseren.
2 Interne kredietaanpassing nr . 1 - kennisgeving.
De raad beslist kennis te nemen van de interne kredietaanpassing nr 1 houdende verschuiving van bepaalde kredieten van het kunstonderwijs, nl. artikel 734/723-54 wordt verminderd met € 33.723,55, artikel 734/747-60 wordt verminderd met € 14.332,19 en artikel 734/723-60 wordt vermeerderd met € 48.055,74.
3 Oprichten van de cursus HaFaBra-directie aan de Kunstacademie Geraardsbergen, vanaf het schooljaar 2010-2011.
De raad beslist de cursus Hafabra-directie, opleiding tot dirigent van harmonie- en fanfareorkesten en brassbands, in te richten aan de Kunstacademie Geraardsbergen, vanaf het schooljaar 2010-2011.
4 Goedkeuren beheersovereenkomst tussen stad Geraardsbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf.
De raad beslist de beheersovereenkomst tussen de stad en het Autonoom Gemeentebedrijf goed te keuren. De beheersovereenkomst beschrijft de samenwerking tussen de stad Geraardsbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf. Hierin worden de doelstellingen, de duur en de concretisering van de dienstverlening bepaald.
5 Kennisname van het ondernemingsplan van het Autonoom Gemeentebedrijf.
De raad beslist akte te nemen van het ondernemingsplan. De beheersovereenkomst voorziet in het opstellen van een ondernemingsplan waarin de verschillende projecten worden beschreven en verder worden toegelicht. Verschillende projecten worden voorzien van een financieringsplan.
Een overzicht van de projecten: Ontwikkeling van de KMO-zone Nederboelare, stadskernvernieuwings- en tewerkstellingsproject, stationsomgevingsproject en parkeerproject KA Geraardsbergen, organisatie van verschillende evenementen, Bouw van een nieuwe sporthal, aanleg van een multifunctioneel terrein aan de Radenberg of Waaienberg, project rond alternatieve energie, organisatie voor BK's in verschillende sportdisciplines of grotere sportorganisaties, aankoop van een pand voor de lokale raad voor kinderopvang, e-bikes, verdere uitbouw en professionalisering van het jeugdcentrum.

TOERISME EN VRIJE TIJD


6 Bibliotheek: implementatie van een beveiligings- en collectiemanagementsysteem op basis van RFID-technologie - goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2010-018 van 23 juni 2010 en de raming voor de opdracht ‘Implementatie van een beveiligings- en collectiemanagementsysteem op basis van RFID-technologie' voor de openbare bibliotheek. De volledige collectie (boeken, cd, dvd) wordt voorzien van een ‘tag' die een digitaal management en beveiliging van de collectie mogelijk maakt.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM


7 Renovatie gebouwen Buitenschoolse Kinderopvang Kampstraat: goedkeuren bestek aanduiden ontwerper.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2010-020 en de raming voor de opdracht "Renovatie gebouwen BKO Kampstraat - aanduiden ontwerper", opgesteld door de heer Bart Vander Beken, Departement Leefmilieu en Infrastructuur voor een geraamd bedrag van 10.000 euro excl. btw of 12.100 euro incl. btw.
8 Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met koolwaterstofverhardingen in 2010: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht "Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met koolwaterstofverhardingen in 2010". De kostenraming bedraagt € 164.680,70 (excl. btw) of € 199.263,65 (incl. btw).
9 Aankoop van een elektrische zwerfafvalzuigmachine: goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2010-019 en de raming voor de opdracht ‘Aankoop elektrische zwerfafvalzuigmachine', opgesteld door Bart Vander Beken en Liesbet Van de Casteele van het Departement Grondgebiedzaken, Infrastructuur enPatrimonium, voor een geraamd bedrag van € 16.528,92 + € 3.471,07 (21% btw) = € 19.999,99.
10 Realiseren van een draadloze telecommunicatieverbinding tussen het AC en de buitendiensten: principiële beslissing.
De raad beslist het voorstel goed te keuren om een draadloze telecommunicatie tussen het Administratief Centrum en de buitendiensten (Toerisme, Jeugd, Sport, BKO, ...) te realiseren. Tot op heden is dit niet het geval, waardoor deze buitendiensten geen gegevens op de centrale server kunnen raadplegen, noch diverse software kunnen gebruiken.
11 Project fietspaden N8 - realisatie gescheiden stelsel in Brambroek vanaf N42 tot Gapenberg/Vrijheid: goedkeuren uitbreiding ontwerp met ‘afkoppeling Reukenstraat'.
De raad beslist de opmaak van het ontwerp voor het project ‘Realisatie van een gescheiden stelsel in de Brambroek vanaf de N42 tot de Gapenberg/Vrijheid (VMM nr. O208010) uit te breiden met de afkoppeling van een aantal grachten in de riolering van de Reukenstraat.
12 Herziening rooilijnplan Botermelkstraat - Kampstraat: definitieve goedkeuring.
De raad beslist het plan tot herziening van het rooilijnplan van de Botermelk- en Kampstraat definitief goed te keuren.
13 Waterleiding - uitbreiding Gelembekestraat voor aansluiten van de woningen nrs. 1 en 2.
De raad beslist de uitbreiding van het waterleidingnet goed te keuren ten behoeve van de woningen gelegen Gelembekestraat nrs. 1 en 2 in de deelgemeente Zarlardinge, volgens plan met nr. 20.51.32/17 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, voor een geraamd bedrag van € 26.963,20.
14 Goedkeuren tracé en wegenis verkaveling Kortelakestraat.
De raad beslist om het ontwerp van het tracé van de aan te leggen weg goed te keuren in de verkaveling gelegen aan de Kortelakestraat in de deelgemeente Overboelare met kadastrale aanduiding 4e Afdeling, Sie A, nrs. 684s(deel), 684p, 684r(deel).
15 Huishoudelijke energiescans - samenwerkingsovereenkomst met kringwinkel 't Vierkant.
De raad beslist de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen de stad en de kringwinkel 't Vierkant betreffende de uitvoering van de huishoudelijke energiescans voor de periode 2009-2011.
16 Invoeren van een parkeerzone voor personenwagens langsheen de gewestweg Zonnebloemstraat/N495, ter hoogte van de zijgevel van het woonhuis gelegen Gentsestraat 191.
De raad beslist om langs de gewestweg Zonnebloemstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Gentsestraat, een parkeerzone te willen voorzien uitsluitend voor personenwagens.
17 Invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/uur in alle straten gelegen op de verbindingsassen N42/Astridlaan naar de dorpskom Zarlardinge via de Marktweg enerzijds en via de Hogeweg, vanaf de N493/Oudenaardsestraat naar de N42/Groteweg via de dorpskom van Zarlardinge en op de N495/Zonnebloemstraat via de Onkerzelestraat tot aan het kruispunt met de Botermelkstraat anderzijds.
De raad beslist om een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren in volgende straten: Marktweg, Schoolstraat, Kastanjestraat, Zarlardingestraat, Kanakkendries, Hogeweg, Donkerstraat, Pastorijstraat, Watermolenstraat en een deel van de Onkerzelestraat.

Verslag gemeenteraad 14 december 2010

OPENBARE ZITTING

Vraag van de heer Julien Borremans m.b.t. het alcohol- en drugsbeleid in Geraardsbergen.

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN

1 Aktename van het ontslag van rechtswege van een schepen, de eedaflegging en de voordrachtsakte.

De raad beslist akte te nemen van:

- het ontslag van rechtswege van de heer Leonce Nachtergaele als schepen op 1 januari 2011,

- de eedaflegging en

- de voordrachtsakte als zevende schepen met als einddatum 31 januari 2012.

2 Goedkeuren agenda en documentatie van de buitengewone algemene vergadering van ILvA op 20 december 2010.

De raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, van de buitengewone algemene vergadering van ILvA op maandag 20 december 2010 om 19u goed te keuren als volgt:

1. Samenstelling van het bureau (art. 40);

2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering;

3. Goedkeuren actieplan en budget 2011;

4. Toetreding van de gemeente Galmaarden.

3 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van ILvA op 20 december 2010 om 19u.

De raad beslist Davy Coppez, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van ILvA op 20 december 2010 om 19u.

4 Goedkeuren agenda en documentatie van de buitengewone algemene vergadering van SOLvA op 20 december 2010.

De raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, van de buitgewone algemene vergadering van SOLvA op maandag 20 december 2010 om 19u30 goed te keuren als volgt:

1. Samenstelling van het bureau (art.40);

2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering;

3. Goedkeuren actieplan en budget 2011;

4. Toetreding vzw zorginnovatiecluster.

5 Aanduiden vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van SOLvA op 20 december 2010.

De raad beslist Sarah De Backer, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van SOLvA op 20 december 2010 om 19u30.

6 Vaststellen van de formatie voor het gemeentepersoneel.

De raad beslist de formatie voor het gemeentepersoneel zoals voorgesteld vast te stellen.

7 Besluit van de raad van 10 februari 2009 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, gewijzigd op 14 juli en 15 december 2009 – Aanpassing.

De raad beslist de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel af te stemmen op de formatie.

8 Vaststelling van de compensatiedagen en brugdagen voor het kalenderjaar 2011.

De raad beslist de compensatiedagen en brugdagen voor het kalenderjaar 2011 vast te stellen. De diensten zullen gesloten zijn op 3 juni 2011, op 22 juli 2011 en op 31 oktober 2011 met uitzondering voor:

- het bibliotheekpersoneel,

- de personeelsleden tewerkgesteld bij de sportdienst (met uitzondering van het personeel tewerkgesteld bij de administratie),

- het technisch personeel van de dienst begraafplaatsen/groen met het oog op het verzorgen van begrafenissen,

- het administratief personeel van de dienst burgerlijke stand met het oog op het verzorgen van huwelijksplechtigheden.

9 Grondreglement van de gewestelijke brandweerdienst centrum Z – Wijziging.

De raad beslist de personeelsformatie van het brandweerpersoneel uit te breiden met één niet operationeel technisch assistent in statutair verband.

10 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z – Openverklaren van drie betrekkingen van korporaal, bij wijze van bevordering, per 01 januari 2011.

De raad beslist per 01 januari 2011 drie betrekkingen van korporaal open te verklaren bij de gewestelijke brandweerdienst centrum Z.

11 Vaststellen van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2011.

De raad beslist om voor 2011 de onkostenvergoeding voor de vrijwilligers bij de stadsdiensten vast te stellen op 15,41 EUR per halve dagprestatie en 30,82 EUR per dagprestatie.

12 Budgetwijziging 3 & 4- dienstjaar 2010: vaststelling.

De raad beslist de budgetwijzigingen nrs 3 & 4, dienstjaar 2010 vast te stellen.

13 Belasting op de afgifte van administratieve stukken 2007-2012: aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2006.

De raad beslist het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2006 houdende de vaststelling van de belasting op de afgifte van administratieve stukken 2007 – 2012 aan te passen conform de bepalingen van artikel 4 en 9 van het decreet van 30 mei 2008.

14 Opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten 2011: vaststelling.

De raad beslist om voor het dienstjaar 2011,100 opcentiemen vast te stellen op de heffing van het Vlaamse Gewest op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

15 Opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen 2011: vaststelling.

De raad beslist om voor het dienstjaar 2011, 100 opcentiemen vast te stellen op de heffing van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen.

16 Aanvullende gemeentebelasting in de personenbelasting – dienstjaar 2011: vaststelling.

De raad beslist de aanvullende gemeentebelasting in de personenbelasting vast te stellen op 8,20 % van het gedeelte der personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de staat verschuldigd is.

17 Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2011: vaststelling.

De raad beslist om voor het dienstjaar 2011 de opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te stellen op 1400.

18 Budget 2011: vaststelling (zie agenda verzonden op 29/11/2010).

De raad beslist het budget voor het 2011 vast te stellen.

19 Teruggavereglement algemene gemeentebelasting gezinnen: aanpassing.

De raad beslist het teruggavereglement op de algemene gemeentebelasting gezinnen aan te passen waarbij eveneens de gezinnen met minstens 1 kind tot 2,5 jaar, de gezinnen waarvan minstens 1 lid incontinent is en de erkende onthaalmoeders jaarlijks een teruggave van 15 euro op de algemene gemeentebelasting gezinnen krijgen.

20 Goedkeuren subsidiereglement erkende jeugdverenigingen.

De raad beslist het reglement met de subsidieregeling voor de basissubsidie, de regulerende subsidie en de huursubsidie goed te keuren.

21 Goedkeuren subsidiereglement kampsubsidie.

De raad beslist reglement inzake de subsidieregeling voor jeugdkampen goed te keuren.

22 Goedkeuren subsidiereglement kampvervoer.

De raad beslist het reglement inzake kampvervoer of de vervangende vervoerssubsidie voor erkende jeugdverenigingen goed te keuren.

23 Goedkeuren subsidiereglement jeugdhuizen.

De raad beslist het reglement inzake de subsidieregeling voor de jeugdhuizen goed te keuren.

24 Goedkeuren subsidiereglement studentenclubs.

De raad beslist het reglement inzake de subsidieregeling voor een basissubsidie voor de twee Geraardsbergse studentenclubs goed te keuren.

25 Goedkeuren subsidiereglement kadervorming.

De raad beslist het reglement inzake de terugbetaalregeling voor het volgen van kadervorming jeugdwerk goed te keuren.

26 Goedkeuren subsidiereglement infrastructuurfonds.

De raad beslist het reglement inzake de subsidieregeling voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen van erkende jeugdverenigingen goed te keuren.

27 Goedkeuren subsidiereglement verwarmingsfonds.

De raad beslist het reglement inzake de subsidieregeling voor werken aan en aankopen van verwarmingsinstallaties in de jeugdlokalen van erkende jeugdverenigingen goed te keuren.

28 Goedkeuren subsidiereglement uitleendienst.

De raad beslist het reglement inzake de voorwaarden en ontleningen bij de gemeentelijke uitleendienst jeugd goed te keuren.

29 Goedkeuren subsidiereglement projectsubsidie.

De raad beslist het reglement inzake de subsidieregeling voor culturele projecten jeugd goed te keuren.

30 Uitbreiding reglement ter subsidiëring van socio-culturele verenigingen aangesloten bij de stedelijke cultuurraad: goedkeuring.

De raad beslist om Titel IV – Projectsubsidie van het reglement ter goedkeuring van socio-culturele verenigingen aangesloten bij de stedelijke cultuurraad uit te breiden met de volgende artikels:

- artikel 13: aanvaarding;

- artikel 14: toekenning van het subsidiebedrag;

- artikel 15: beraadslaging.

31 Wijziging Impulssubsidie G'dorpen: goedkeuring.

De raad beslist het reglement impulssubsidie G'dorpen, goedgekeurd in zitting van 10 november 2009 en 9 februari 2010 als volgt te wijzigen

- artikel 6, de eerste paragraaf 'De cultuurdienst stelt sjabloon-affiches en –flyers ter beschikking voor de promotie' schrappen

- artikel 7 wijzigen als volgt 'Voor de projectperiode 2011 en volgende projectperiodes zijn twee indiendata vastgesteld: de eerste oproep wordt afgesloten op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan de uitvoering van het project, de tweede oproep op 30 april van het jaar waarin het project wordt uitgevoerd.'

32 Terugbetalingsregeling in kader van het reglement ter ondersteuning van het beheer van culturele infrastructuur: goedkeuring.

De raad beslist de wijze waarop de zaalbeheerders, die van de stad een toelage ontvangen in toepassing van het reglement ter ondersteuning van het beheer van culturele infrastructuur, de helft van deze toelage moeten 'teruggeven' aan de socio-culturele verenigingen aangesloten bij de cultuurraad en de erkende dorpsraden vast te stellen.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM

33 Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen: toetreding.

De raad beslist de dienst wooninfo van het stadsbestuur te laten toetreden tot de koepelorganisatie "SVK Zuid-Oost-Vlaanderen". Deze organisatie heeft tot doel betaalbare en kwalitatief aanvaardbare woningen te huren op de private woningmarkt en deze op haar beurt onder te verhuren aan sociale en kansarme woningzoekers.

34 Bouw van een nieuwe bibliotheek en stadsarchief – aankoop gebouw Denderstraat 33-35: principebeslissing

De raad beslist om met het oog op de realisatie van een nieuwe bibliotheek annex een stadsarchief, principieel akkoord te gaan met de aankoop van het gebouw, gelegen Denderstraat 33-35, gekadastreerd Afdeling 1, Sectie B 93F.

35 Watering 'De Kortelake' – uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.205 (3de categorie), dienstjaar 2011: advies.

De raad beslist de voorgestelde werken aan de watering 'De Kortelake' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.205 van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2011, alsmede de raming ten bedrage van 19.917,81 euro (incl. btw en herziening) gunstig te adviseren.

36 Watering 'De Gavergracht' – uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.202 (3de categorie), dienstjaar 2011: advies.

De raad beslist de voorgestelde werken aan de watering 'De Gavergracht' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.202 van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2011, alsmede de raming ten bedrage van 14.420,78 euro (incl. btw en herziening) gunstig te adviseren.

37 Watering 'Idegem/Appelterre' – uit te voeren werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. 5.144 en 5.144a (3de categorie), dienstjaar 2011: advies.

De raad beslist de voorgestelde werken aan de watering 'Idegem/Appelterre" aan de onbevaarbare waterlopen nrs. 5.144 en 5.144a van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2011, alsmede de raming ten bedrage van 2.912,71 euro (incl. btw en herziening) gunstig te adviseren.

38 Watering 'Schendelbeke' – uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.189 (3de categorie), dienstjaar 2011: advies.

De raad beslist de voorgestelde werken aan de watering '"Schendelbeke" aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.189 van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2011, alsmede de raming ten bedrage van 1.096,55 euro (incl. btw en herziening) gunstig te adviseren.

39 Watering 'De Gaver' – uit te voeren werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. 5.186, 5.186a en 5.186b (3de categorie), dienstjaar 2011: advies.

De raad beslist de voorgestelde werken aan de watering 'De Gaver' aan de onbevaarbare waterlopen nrs. 5.186, 5.186a en 5.186b van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2011, alsmede de raming ten bedrage van 5.768,32 euro (incl. btw en herziening) gunstig te adviseren.

40 Watering 'De Lestpolder' – uit te voeren werken aan onbevaarbare waterloop nr. 5.150 (3de categorie), dienstjaar 2011: advies.

De raad beslist de voorgestelde werken aan de watering 'De Lestpolder' aan de onbevaarbare waterloop nr. 5.150 van de 3de categorie tijdens het dienstjaar 2011, alsmede de raming ten bedrage van 1.887,60 euro (incl. btw en herziening) gunstig te adviseren.

41 Bermbeheerplan – vaststelling.

De raad beslist het bermbeheerplan voor de stad Geraardsbergen vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

42 Milieubeleidsplan 2005-2009 – verlenging 2010-2013.

De raad beslist de planperiode van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2009 te verlengen tot 2010-2013.

43 Kaderovereenkomst Eandis – energiediensten lokale besturen.

De raad beslist de kaderovereenkomst met distributienetbeheerder Eandis inzake de energiediensten voor lokale besturen goed te keuren.

44 Afvoeren, storten en verwerken van inerte materialen – gemengde uitbaakmaterialen grond en puin – dienstjaar 2011: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist het bestek, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Afvoeren, storten en verwerken van inerte materialen – gemengde uitbraakmaterialen grond en puin – dienstjaar 2011" goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 66.000,00 (excl. btw) of € 79.860,00 (incl. btw).

45 Aankoop van funderingsmaterialen voor het dienstjaar 2010: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist het bestek, de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht "Aankoop van funderingsmaterialen voor het dienstjaar 2011" goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 65.200,00 (excl. btw) of € 78.892,00 (incl. btw).

46 Leveren van een staalbuissteiger voor de ploeg gebouwen: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist het bestek, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Leveren van een staalbuissteiger voor de ploeg gebouwen" goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 8.671,50 (excl. btw) of € 10.492,52 (incl. btw).

47 Leveren en plaatsen van ramen en deuren in pvc in stadsgebouw Bareelstraat 15 te 9506 Idegem: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist het dossier niet te behandelen.

48 Leveren en plaatsen van materialen voor verwarming en sanitair ex-postgebouw Bareelstraat 15 te 9506 Idegem": goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist het bestek, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Leveren en plaatsen van materialen voor verwarming en sanitair ex postgebouw Bareelstraat 15 te 9506 Idegem" goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 10.665,00 (excl. btw) of € 12.904,65 (incl. btw).

49 Afvoeren, storten en verwerken van teerhoudende asfaltpuin – dienstjaar 2011: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht "Afvoeren, storten en verwerken van teerhoudende asfaltpuin – dienstjaar 2011". De kostenraming bedraagt € 42.500,00 (excl. btw) of € 51.425,00 (incl. btw).

50 Aankoop van betonmaterialen voor het dienstjaar 2011: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist het bestek, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht "Aankoop van betonmaterialen voor het dienstjaar 2011" goed te keuren. De kostenraming bedraagt € 66.760,00 (excl. btw) of € 80.779,60 (incl. btw).

51 Herstellen betonvakken langsheen verschillende buurtwegen in diverse deelgemeenten (fase 9 en 10): goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht "Herstellen betonvakken langsheen verschillende buurtwegen in diverse deelgemeenten (fase 9 en 10)". De kostenraming bedraagt € 189.948,80 (excl. btw) of € 229.838,05 (incl. btw).

INTERPELLATIES

 • Raadslid Johan Vanden Herrewegen interpelleert over:
  • De watersnood te Geraardsbergen
 • Raadslid Véronique Fontaine interpelleert over:
  • Parkeerplaats ter hoogte van het parochiaal centrum in Goeferdinge en van de voetbalclub Sparta Geraardsbergen
  • De wateroverlast van 13-14 en 15 november 2010
 • Raadslid Dieter Vanden Bergh interpelleert over:
 • De invoering van een systeem om burgers die zich willen inzetten als vrijwilliger bij rampen via sms op te roepen.
 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
  • Het doortrekkersterrein in aanbouw.
  • Het strooiplan en de voorraad zout.
  • De mogelijkheid om een dienst waterbeheer binnen de stad Geraardsbergen op te richten.
  • De staat van het wegdek in de Benedenstraat te Zandbergen.

GEHEIME ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN

52 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z – Verlenen van eervol ontslag aan een adjudant.

53 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z – Bevordering van drie brandweermannen tot de graad van korporaal met ingang van 01 januari 2011.

54 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z – Verlenen van eervol ontslag aan een korporaal.

Verslag Gemeenteraad 14 september 2010

OPENBARE ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


1 Aanpassing van de financiële bijdrage voor de buitenschoolse kinderopvang.
De raad beslist de tarieven voor buitenschoolse kinderopvang per 01 september 2010, overeenkomstig de brief van Kind & Gezin van 04 juni 2010, als volgt vast te stellen:
- Voor- en naschoolse opvang: 0,74€ per begonnen half uur;
- Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen:
       minder dan 3 uur opvang: 2,67€
       tussen 3 en 6 uur opvang: 4,01€
       meer dan 6 uur opvang: 7,98€
- Opvang op woensdagnamiddag:
       opvang tot 13u30: tarief voor- en naschoolse opvang
       opvang na 13u30: tarief vakantiedagen.
2 Kerkfabrieken St Bartholomeus Geraardsbergen, St Aldegonde Overboelare, St Amandus Schendelbeke, St Amandus Viane, St Macharius Nederboelare, OLV Zandbergen en OLV Zarlardinge - budgetwijziging nr. 1 - 2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging nr 1 van het dienstjaar 2010 van de kerkfabrieken St Bartholomeus, St Aldegonde Overboelare, St Amandus Schendelbeke en Viane, St Macharius Nederboelare, OLV Zandbergen en Zarlardinge.
3 Gemeentelijke dotatie PZ Geraardsbergen-Lierde: vaststelling.
De raad beslist de dotatie van 2.903.273,56 euro aan de politiezone Geraardsbergen - Lierde voor het dienstjaar 2011 vast te stellen overeenkomstig het vastgesteld meerjarenplan 2010-2014.
4 Belasting op de afgifte van administratieve stukken 2007-2012 - aanpassing: goedkeuring.
De raad beslist artikel 4 van het raadsbesluit op de afgifte van administratieve stukken aan te passen.
Een aanpassing van artikel 4 is noodzakelijk omdat in het oorspronkelijk besluit van 19.12.2006 alleen contante betaling is voorzien. Betaling per overschrijving wordt ingevoerd.
5 Schenking door de nv C&A ten voordele van de jeugdwerking: aanvaarding.
De raad beslist de schenking door C&A Belgie, Havenlaan, 1000 Brussel, voor een bedrag van € 2.500,00 bestemd voor de werking van de jeugddienst van de stad Geraardsbergen te aanvaarden.
6 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking SOLvA.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving over het beleid van de intergemeentelijke samenwerking SOLvA.
7 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking ILvA.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving over het beleid van de intergemeentelijke samenwerking ILvA.
8 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking Intergem.
De raad beslist kennis te nemen van de verslaggeving over het beleid van de intergemeentelijke samenwerking Intergem.
9 Verslaggeving door de bestuurders van de intergemeentelijke samenwerking Fingem.
Dit punt werd verdaagd
10 Arbeidsreglement personeel stadsbestuur Geraardsbergen: goedkeuring.
De raad beslist het arbeidsreglement voor het stadspersoneel goed te keuren.
11 Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO.
De raad beslist een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en akkoord te gaan met het voorliggend kaderreglement van de RSZPPO tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM


12 Waterleiding - Aanleg van een overstromingsgebied, Moorhofstraat: goedkeuren plan.
De raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, voor de aanpassing van het waterleidingnet voor de aanleg van een overstromingsgebied in de Moorhofstraat in de deelgemeente Smeerebbe-Vloerzegem, goed te keuren.
13 Waterleiding - Uitbreiding Kwadestraat voor aansluiten van bedrijfsgebouw: goedkeuren plan en raming.
De raad beslist de uitbreiding van het waterleidingnet goed te keuren ten behoeve van het bedrijfsgebouw gelegen Kwadestraat nr. 17 in de deelgemeente Viane, volgens plan met nr. 20.51.28-37 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, voor een geraamd bedrag van € 8.214,00.
14 Onderhandse verkoop van een perceel weiland gelegen in de deelgemeente Ophasselt, Sie A nr. 397a aan de Vlaamse Milieumaatschappij ten behoeve van het project "aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden": goedkeuring.
De raad beslist akkoord te gaan met de onderhandse verkoop van een perceel weiland gelegen in de deelgemeente Ophasselt, Sie A nr. 397a aan de Vlaamse Milieumaatschappij ten behoeve van het project "Aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden".
15 Restauratie Abtenhuis: goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen.
De raad beslist het aangepast ontwerp met plannen, bijzonder bestek en raming (eerste 4 van de 6 percelen) ten bedrage van 1.396.510,79 euro + 292.267,27 euro (btw) = 1.688.778,06 euro. (incl. btw) voor de restauratie van de Sint-Adriaansabdij goed te keuren. De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding.
16 Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en straatgrachten voor het dienstjaar 2010: goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen.
De raad beslist om het bijzonder bestek met nr. W-2010-010 en de raming voor de opdracht "Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en straatgrachten voor het dienstjaar 2010", opgesteld door de cel overheidsopdrachten van de dienst Openbare werken, goed te keuren.
17 Het voorlopig vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ninove: advies.
De raad beslist een gunstig advies te verlenen aan het voorlopig vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ninove.
18 Verhuur van een terrein stadseigendom gelegen in de Pelgrimsweg - goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorstel om een deel van het perceel gelegen afd. 1, Sie A, nr. 991B, Buizemontstraat 213, 9500 Geraardsbergen, te verhuren tegen een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 25,00 euro, jaarlijks indexeerbaar.
19 Verlenen van een recht van opstal aan Intergem voor de inplanting van een gasreduceercabine te Zandbergen: definitieve goedkeuring.
De raad beslist om definitief akkoord te gaan om voor een deel (25m²) van eigendom van de stad gelegen te Zandbergen, 12e Afd, Sie B, 340 c, aan Intergem een recht van opstal te verlenen voor het plaatsen van een gasreduceercabine. Dit opstalrecht zal verleend worden voor de duur van 50 jaar tegen een vergoeding van 25,00 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar.
20 Invoeren tonnagebeperking 5 ton in de deelgemeenten Onkerzele en Atembeke (Moerbeke): goedkeuring.
De raad beslist om voor de algemene verkeersveiligheid, een zone met tonnagebeperking 5 ton in te voeren in de deelgemeenten Onkerzele en Atembeke.
21 Begrotingswijzigingen nrs. 1 & 2, dienstjaar 2010: goedkeuring.
Dit punt werd verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

INTERPELLATIES

 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
o Werken te Overboelare;
o Uitbreiding begraafplaatsen;
o Kermis en grote activiteiten in centrum Geraardsbergen.
 • Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
o Omlegging werken Grote Weg
 • Raadslid Marijke Merckaert interpelleert over:
o Verkeerssituatie in de Zijpstraat;
o Initiatieven tegen spijbelaars.

GEHEIME ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


22 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman.
23 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman.
24 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Vrijwillig ontslag van een vrijwillig brandweerman.

Verslag Gemeenteraad 15 juni 2010

OPENBARE ZITTING

BURGER- EN SOCIALE ZAKEN


1 Hulpverleningsovereenkomst voor de brandweerdiensten van de Hulpverleningszone Zuid-Oost: goedkeuring.
De Raad beslist de hulpverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen goed te keuren.

 

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


2 Gemeentelijk reglement leegstaande woningen en/of gebouwen.
De Raad beslist het reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden goed te keuren met ingang van 1 juni 2010.
3 Gemeentelijk reglement verwaarloosde woningen en/of gebouwen.
De Raad beslist het reglement op verwaarloosde gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden goed te keuren met ingang van 1 juni 2010.
4 Gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en/of woningen dienstjaren 2010-2012: vaststelling.
De Raad beslist de gemeentebelasting op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister voor de dienstjaren 2010 - 2012 als volgt vast te stellen:
Het bedrag van de eerste heffing:
- 1.500 euro voor een volledig gebouw of woonhuis
- 100 euro voor een individuele kamer of studentenkamer
- 750 euro voor elke overige woongelegenheid
Het bedrag van de volgende heffingen wordt bepaald door een bepaalde formule.
5 Gemeentebelasting op verwaarloosde gebouwen 2010 - 2012: vaststelling.
De Raad beslist de gemeentebelasting vast te stellen op woningen en gebouwen die voorkomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde, onveilige woningen en/of gebouwen voor de dienstjaren 2010 - 2012.
6 Begrotingsrekening en jaarrekening 2009: vaststelling.

De Raad beslist de jaarrekening 2009 en het algemeen begrotingsresultaat 2009 (gewone dienst: € 219.584,25 en buitengewone dienst: € 911.099,69) vast te stellen.
7 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van Fingem op donderdag 24 juni 2010.
De Raad beslist goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Fingem op 24 juni 2010.
8 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Fingem op 24 juni 2010.
De Raad beslist Leonce Nachtergaele en Ann Panis, schepenen, respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden om als vertegenwoordiger van de stad deel te nemen aan de algemene vergadering van FINGEM op 24 juni 2010.
9 Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering van de intercommunale Intergem van 24 juni 2010.
De Raad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van INTERGEM op 24 juni 2010.
10 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de intercommunale Intergem op 24 juni 2010.
De Raad beslist raadslid Francine Van der Maelen en schepen Erwin Franceus, als vertegenwoordigers, en Patrick Flamez en Bram De Geeter, schepenen, als plaatsvervangende vertegenwoordigers van de stad, aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van INTERGEM op 24 juni 2010.
11 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van ILvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, goed te keuren van de Algemene Vergadering van ILvA op maandag 28 juni 2010.
12 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van ILvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist Bram De Geeter, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van ILvA op 28 juni 2010.
13 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van SOLvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist de agenda, met bijhorende documentatie, goed te keuren van de Algemene Vergadering van SOLvA op maandag 28 juni 2010.
14 Aanduiden vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van SOLvA op 28 juni 2010.
De Raad beslist Sarah De Backer, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLvA op 28 juni 2010.
15 Project buurtbemiddeling: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst.
De Raad beslist de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen de federale staat en de stad Geraardsbergen inzake het project buurtbemiddeling. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten kan een bedrag van € 1500,00 toegekend worden voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 

TOERISME EN VRIJE TIJD


16 Erkenningsvoorwaarden bewonersplatformen/ dorpsraden: goedkeuring.
De Raad beslist de adviserende en inspraakbevoegdheid van bewonersplatformen/dorpsraden te erkennen onder bepaalde voorwaarden. Het bestuur engageert zich om deze een adviserende en inspraakbevoegdheid te geven en hen een overleg en vast aanspreekpunt aan te bieden, eveneens zal een financiële ondersteuning aangeboden worden voor hun werking.
17 Oprichting van de Erfgoedcommissie: goedkeuring.
De Raad beslist binnen de Algemene Vergadering van de Cultuurraad de erfgoedcommissie op te richten. De commissie wordt samengesteld uit zowel stemgerechtigde, niet stemgerechtigde leden als externe deskundigen.
18 Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen: jaarrekening en jaarverslag 2009: goedkeuring.
De Raad beslist de jaarrekening en het jaarverslag 2009 goed te keuren van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM


19 Aquafinproject nr. 21.849 "Afkoppeling grachten Losweg en Voskensstraat" - uitbreiding ontwerp: principebeslissing.
De Raad beslist om principieel akkoord te gaan om het Aquafinproject nr. 21.849 "Afkoppeling grachten Losweg en Voskensstraat" en de aanleg van een gescheiden riolering in de Veldekensdreef uit te breiden met de herstelling van de riolering in het laagst gelegen deel van de Voskensstraat. Deze werken worden geraamd op 21.432,40 euro (excl. btw) en zullen voorzien worden in de begrotingswijziging.
20 Hersamenstelling GECORO.
De Raad beslist Veerle Vekeman als effectief lid van de GECORO te vervangen door Jens Heyman en Nancy Angenon als vertegenwoordiger van de cultuurraad binnen de GECORO te vervangen door Marcel De Sloover.
21 Opdracht voor dienst: aanstellen van 2 MiNa-werkers in het kader van het pesticidenreductieplan: principebeslissing, goedkeuren raming en vaststellen wijze van gunnen.
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, de raming en de wijze van gunnen voor de opdracht ‘Aanstellen van 2 MiNa-werkers in het kader van het pesticidenreductieplan'. De kostenraming bedraagt € 31.008,00 (excl. btw) of € 37.519,69 (incl. btw). De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
22 Inrichten zone 30 in de nieuwe verkaveling gelegen Zonneveld te Viane.
De Raad beslist een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te voeren, voor alle gemotoriseerd verkeer in de nieuwe verkaveling Zonneveld, gelegen in de deelgemeente Viane.
23 Inrichten van nieuwe laad- en loszone in de Bareelstraat te Idegem en wijziging van bestaande laad- en loszone in de Weverijstraat.
De Raad beslist om met ingang van 1 juli 2010 akkoord te gaan
enerzijds met de uitbreiding van de bestaande laad- en loszone voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton in de Bareelstraat in Idegem, ter hoogte van huisnummer 59 (3 voor behouden parkeerplaatsen) en
anderzijds met de verplaatsing van de huidige laad- en loszone voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton in de Weverijstraat gelegen ter hoogte van ex-winkelketen Eldi naar de Weverijstraat voor groentenzaak Marcia, ter hoogte van de huisnummers 102, 104 en 106 (3 voorbehouden parkeerplaatsen).
24 Waterleiding - Uitbreiding Nieuwstraat ten behoeve van 4 woningen: goedkeuren plan en raming.
De Raad beslist de uitbreiding van het waterleidingnet goed te keuren voor de aansluiting van 4 woningen in de Nieuwstraat, volgens plan met nr. 20.51.20/208 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en geraamd op een bedrag van € 3.890,40 ten laste van de stad. De financiering zal gebeuren door middel van de autonome investeringskredieten waarover de stad beschikt bij de VMW.

 

INTERPELLATIES

 

 • Raadslid Andrée De Rom-Depreter interpelleert over:
  • Wandelwegen;
  • LOK.

 

 • Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
  • Woongelegenheden op de Unal-Site;
  • Toegankelijkheid Gaverstraat.

 

 • Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
  • Mantelzorg;
  • Astridlaan.
 

 

 

GEHEIME ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


25 Verlengen van de wervingsreserve voor de graad van technisch assistent in statutair verband.

Verslag Gemeenteraad 9 februari 2010

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Hersamenstelling van de GECORO
De raad beslist om Davina Vandenbossche, in vervanging van Jens Heyman, te benoemen als vaste secretaris in de GECORO en om tevens Johnny Cornelis, in vervanging van Frans Paeleman, te benoemen als vertegenwoordiger van de milieuraad binnen de GECORO.
2 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten Begeleid wonen, Kringloopshop 't Vierkant, Cursussen Basiseducatie.
De raad beslist om de samenwerkingsovereenkomsten met respectievelijk CAW Sociaal Centrum, Kringloopshop 't Vierkant en Leerpunt voor de uitvoering van de projecten ‘Begeleid wonen voor thuislozen', ‘Kringloopshop' en ‘Cursussen basiseducatie' goed te keuren. Hierin worden de modaliteiten voor de uitvoering van de projecten en uitbetaling van de subsidies vastgelegd.

VERKEER - VEILIGHEID - DUURZAAMHEID


3 Plaatsing van F35 + F77 borden met opschrift ‘De Permanensje' en F37 borden met opschrift ‘B & B Lekkerbly' en ‘B & B Hakuna Matata' op het grondgebied van Geraardsbergen: opname in het aanvullend verkeersreglement.
De raad beslist, akkoord te gaan met de inplanting van de aanwijzingsborden F37 met opschrift ‘B & B Lekkerbly' en ‘B & B Hakuna Matata' en F35 + F77 ‘De Permanensje' op het grondgebied van Geraardsbergen.

 

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


4 Wegaanleg in een verkaveling gelegen Waaienberg in de deelgemeente Goeferdinge: goedkeuren tracé van de aan te leggen weg - beperkte uitbreiding bestaande wegenis.
De raad beslist om het ontwerp van het tracé van de aan te leggen weg in de verkaveling gelegen Waaienberg in de deelgemeente Goeferdinge, ingediend door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, goed te keuren.
5 Verbeteringswerken aan de Oudenbergsite: goedkeuren geactualiseerd dossier en definitieve aanvraag landschapspremie.
De raad beslist het geactualiseerd dossier en bijhorende plannen voor de verbeteringswerken aan de Oudenbergsite in het kader van het beheersplan, goed te keuren.
6 Uitvoeren van conserveringswerken aan niet beschermd waardevol roerend cultureel patrimonium: principebeslissing, goedkeuren van bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en de wijze van gunnen vast te stellen voor de opdracht "Uitvoeren van conserveringswerken aan niet beschermd waardevol roerend cultureel patrimonium". De kostenraming bedraagt € 10.330,58 + € 2.169,42 (21% btw) = € 12.500,00.
7 Opname Resteleustraat in het gemeentelijk wegennet: definitieve beslissing.
De raad beslist definitief akkoord te gaan om de Resteleustraat op te nemen in het gemeentelijk wegennet.
8 Herinrichten Vesten - fase II: goedkeuren eindafrekening en as-builtdossier.
De raad beslist de eindafrekening en bijhorend as-builtdossier voor de opdracht "Herinrichten Vesten - fase II" goed te keuren voor een totaal bedrag van € 2.279.448,15 (excl. btw) of € 2.674.771,78 (incl. btw).
9 Waterleiding - Uitbreiding sociale bouwproject Overpoort, Goeferdinge: goedkeuren plan.
De raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening goed te keuren voor de uitbreiding van het waterleidingnet van het sociale bouwproject gelegen Overpoort in de deelgemeente Goeferdinge, aangevraagd door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek.
10 Waterleiding - Uitbreiding sociale verkaveling Waaienberg, Goeferdinge: goedkeuren plan.
De raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening goed te keuren voor de uitbreiding van het waterleidingnet van de sociale verkaveling gelegen Waaienberg in de deelgemeente Goeferdinge, aangevraagd door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
11 Plaatsen van openbare verlichting in het kader van het project "Schoolomgeving Groteweg" in de deelgemeente Overboelare: goedkeuren kostenraming en plannen.
De raad beslist het plan en de kostenraming voor plaatsen van openbare verlichting in het kader van het Aquafinproject nr. 20.512 "Schoolomgeving Groteweg" in de deelgemeente Overboelare, goed te keuren voor een totaal bedrag van € 44.273,53 (incl. btw), met name langs de Majoor Van Lierdelaan, Kortelakestraat, Kleine Kloosterstraat, Pol Antheunisstraat (parking) en de Pol Antheunisstraat.
12 Verlichting van Manneken Pis en trappen van het stadhuis: goedkeuren plan en raming.
De raad beslist het plan en de kostenraming voor de verlichting van de trappen van het stadhuis en het standbeeld "Manneken Pis", goed te keuren voor een totaal bedrag van € 23.469,52 (incl. btw).
13 Café Bruggenhuis in de Majoor Van Lierdelaan: aanvraag tot aansluiting op de riolering - offerte wachtaansluiting.
De raad beslist akkoord te gaan met de aanleg van een wachtaansluiting ten behoeve van café Bruggenhuis in de Majoor van Lierdelaan en de offerte opgemaakt door T.V. Audenaert-Audebo, ten bedrage van 6.406,76 euro excl. btw, goed te keuren.
14 Overname gemeentelijke riolering door Aquafin: goedkeuring.
De raad beslist akkoord te gaan met de vraag van de NV Aquafin tot kosteloze overname van de gemeentelijke riolering in de Molenstraat, de Brugstraat deel tussen Molenstraat en Kaai, de Kaai en de Zakkaai tot aan het RWZI Geraardsbergen en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het afsluiten van de overname-overeenkomst.
15 Goedkeuren offerte voor de aanleg van een parking naast de pastorie van Overboelare.
De raad beslist om principieel akkoord te gaan met de aanleg van een parking op een gedeelte van de pastorietuin van Overboelare en de offerte ten bedrage van 23.885,27 euro excl. btw of 28.901,18 euro incl. btw, opgemaakt door T.V. Audenaert-Audebo, goed te keuren.
16 Aankoop van een collectie boeken voor de bibliotheek van Geraardsbergen - dienstjaar 2010: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en de wijze van gunnen vast te stellen voor de opdracht "Aankoop collectie boeken voor de bibliotheek van Geraardsbergen - dienstjaar 2010". De kostenraming bedraagt € 57.024,79 excl. btw of € 69.000,00 incl. 21% btw.
17 Aankoop van een personenwagen voor de administratieve diensten: goedkeuren principebeslissing, bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en de wijze van gunnen vast te stellen voor de opdracht "Aankoop van een personenwagen voor de administratieve diensten". De kostenraming bedraagt 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw.

 

FINANCIËN


18 OCMW Geraardsbergen - budgetwijziging 1/2009: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging nr1/2009 van het OCMW Geraardsbergen.
19 OCMW Geraardsbergen - budget 2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van het budget 2010 van het OCMW Geraardsbergen.
20 Kerkfabrieken OLV Zandbergen en St Macharius Nederboelare - budget 2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de budgetten 2010 van de kerkfabrieken OLV Zandbergen en St Macharius Nederboelare die zijn opgesteld conform het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013.
21 Fingem - goedkeuren waarborgstelling, huishoudelijk reglement en inlichtingenformulier: beslissing.
De raad beslist zich hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de houders van thesauriebewijzen voor de schuldvorderingen die deze houders hebben ten aanzien van Fingem uit hoofde van de uitgifte van thesauriebewijzen.
22 Interne kredietaanpassingen op de buitengewone dienst - machtiging college burgemeester & schepenen.
De raad beslist zonder enige beperking machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om conform het gemeentedecreet de interne kredietaanpassingen van de buitengewone dienst door te voeren.
23 Dading met de gemeente Sint-Lievens-Houtem inzake gemeentebelasting op de aanvoer van afvalstoffen: goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorstel van dading vanwege het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem inzake de bezwaarprocedures nopens de gemeentebelasting op de aanvoer van afvalstoffen en het college te machtigen deze dading aan te gaan.

 

CULTUUR


24 Wijziging subsidiereglement in het kader van de verhoging van de vrijetijdsparticipatie (cultuur, sport en jeugd) van personen met beperkte financiële middelen.
De raad beslist het subsidiereglement in het kader van de vrijetijdsparticipatie te wijzigen zodat er meer mensen in aanmerking komen voor een aanvraag en de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden.
25 Wijziging impulssubsidiereglement G-Dorpen.
De raad beslist om de volgende artikelen van het reglement inzake Impulssubsidie G-Dorpen te wijzigen:
- Artikel 7: De aanvragen voor de projectperiode 2010 moeten uiterlijk pas ingediend worden op 31 mei 2010. Voor de projectperiode 2011 en volgende projectperiodes is de indiendatum vastgesteld op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan de uitvoering van het project. In de jaarlijkse oproep zal niet langer een thema gelanceerd worden. Het college zal het voorafgaandelijk advies van een beoordelingscommissie inwinnen.
- Artikel 8: Er kan een voorschot op de betaling van de subsidie gevraagd worden tot 50% van het geraamde subsidiebedrag. Het totale bedrag of het saldo wordt uitbetaald op basis van facturen en/of onkostennota's, uiterlijk 2 maand na afloop van de activiteit. Indien na afrekening blijkt dat het voorschot meer bedraagt dan de toelage waar men recht op heeft, dan zal het stadsbestuur het voorschot deels terugvorderen.
- Artikel 10: De goedgekeurde projecten ingediend vóór 31 mei 2010, voor de periode januari-juni 2010, worden met terugwerkende kracht gesubsidieerd.

 

PERSONEEL


26 Vaststelling van de compensatiedagen en brugdagen voor het kalenderjaar 2010.
De raad beslist de compensatiedagen en brugdagen voor het kalenderjaar 2010 vast te stellen.
27 Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor de leden van de selectiecommissies voor de selectieprocedures georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
De raad beslist de toelagen en vergoedingen voor de leden van de selectiecommissies van de selectieprocedures georganiseerd door het college van burgemeester en schepenen vast te stellen.

INTERPELLATIES


· Raadslid Andrée De Rom-Depreter interpelleert over

o Afgifte door het college van stilzwijgende weigeringen van stedenbouwkundige vergunningen


· Raadslid David Larmuseau interpelleert over:

o Openbare werken te Zandbergen.
o Looppiste te Geraardsbergen.

 

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL


28 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Ontslag van ambtswege van een brandweerman.
29 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Eervol ontslag aan een korporaal.
30 Gewestelijke brandweerdienst centrum Z - Effectieve indienstneming van vijf brandweermannen.


Verslag Gemeenteraad 9 maart 2010

OPENBARE ZITTING

BESTUUR - BELEID - ORGANISATIE


1 Interlokale vereniging Wonen GeZo - aanstelling vertegenwoordiger algemene vergadering.
De raad beslist om schepen Eric Spitaels en schepen Bram De Geeter, respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager, aan te duiden om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de interlokale vereniging Wonen Geraardsbergen - Zottegem.
2 Organisatie Ronde van Vlaanderen 2010 voor wielertoeristen: ondertekening convenant tussen betrokken gemeentebesturen.
De raad beslist een convenant met de organisator van de "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" waarin voor de editie 2010 afspraken worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie goed te keuren.

OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - PATRIMONIUM


3 Waterleiding - Uitbreiding verkaveling "Den Brekpot" t.h.v. Onkerzelestraat, Kampstraat en Botermelkstraat: goedkeuren plan.
De raad beslist het plan van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening goed te keuren voor de uitbreiding van het waterleidingnet van de verkaveling "Den Brekpot" gelegen hoek Onkerzelestraat, Kampstraat en Botermelkstraat, aangevraagd door Imwo Invest nv.
4 Plaatsen van openbare verlichting langs de Torenstraat en de Watermolenstraat in de deelgemeente Zarlardinge: goedkeuren plannen en kostenraming.
De raad beslist de plannen en de kostenraming goed te keuren voor het plaatsen van openbare verlichting langs de Torenstraat en de Watermolenstraat in de deelgemeente Zarlardinge voor een totaal bedrag van € 44.703,99 (incl. btw).
5 Plaatsen openbare verlichting langs de Peperstraat, Molenbroekstraat, Bovenkassei en Steengroeveweg in de deelgemeente Zandbergen: goedkeuren plannen en kostenraming.
De raad beslist de plannen en de kostenraming goed te keuren voor het plaatsen van openbare verlichting langs de Peperstraat, Molenbroekstraat, Bovenkassei en Steengroeveweg in Zandbergen, voor een totaal bedrag van € 58.775,12 (incl. btw).
6 Leveren en plaatsen van grafkelders op diverse begraafplaatsen: goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2010-002 en de raming voor de opdracht ‘Leveren en plaatsen van grafkelders op diverse begraafplaatsen', opgesteld door Bart Vander Beken, beleidscoördinator Grondgebiedzaken/Infrastructuur/Patrimonium. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt bedraagt € 24.700,00 + € 5.187,00 (21% btw) = € 29.887,00.
7 Aankoop straatnaamborden in het dialect: principebeslissing, goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing en het bestek en de raming en de wijze van gunnen vast te stellen voor de opdracht ‘Aankoop straatnaamborden in het dialect'. De kostenraming bedraagt € 18.000,00 of € 21.780,00 (incl. btw).
8 Restauratie Vincent-gebouw (Kunstacademie) Fase I: goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de plannen en het bestek en de raming en de wijze van gunnen vast te stellen voor de opdracht ‘Restauratie Vincent-gebouw (Kunstacademie) fase I'. De kostenraming bedraagt € 403.000,00 (excl. btw) of € 487.630,00 (incl. btw), als volgt verdeeld:
· bouwkundige werken: € 262.400,00 (excl. btw) of € 317.504,00 (incl. btw),
· technieken:
 • Lot 1 elektriciteit: € 59.650,00 (excl. btw) of € 72.176,50 (incl. btw),
 • Lot 2 HVAC: € 63.150,00 (excl. btw) of € 76.411,50 (incl. btw),
 • Lot 3 Sanitair: € 17.800,00 (excl. btw) of 21.538,00 (incl. btw).
9 Erfpachtovereenkomst tussen de Stad Geraardsbergen en de vzw Oxfam wereldwinkel - Weverijstraat 123: definitieve beslissing.
De raad beslist definitief akkoord te gaan om het gebouw gelegen Weverijstraat 123, Geraardsbergen, kadastraal gekend 1ste Afdeling, Sie A nr. 743/s, aan de vzw Oxfam Wereldwinkel Geraardsbergen-Brakel, gevestigd te Geraardsbergen, Hoge Buizemont 39, in erfpacht te geven voor de duur van 30 jaar tegen een symbolische vergoeding van € 1,00 per jaar.

MILIEU


10 Bebloeming stadscentrum en deelgemeenten: goedkeuren bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist het punt af te voeren.

FINANCIËN


11 Verlenen waarborg investeringslening 2010 ASZ: goedkeuring.
De raad beslist zich solidair borg te stellen ten opzichte van de financiële instelling ten bedrage van € 3.233.000, zijnde het aandeel van het OCMW Geraardsbergen in de door het fusieziekenhuis ASZ Aalst-Wetteren-Geraardsbergen afgesloten investeringslening voor het jaar 2010 en dit onder de opschortende voorwaarde dat ook de andere deelgenoten de nodige waarborg verlenen voor hun respectievelijk deel.
12 Interne kredietaanpassing nr. 1 - dienstjaar 2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de interne kredietaanpassing van het dienstjaar 2010 waarbij artikel 879/124/02 wordt verminderd met € 3.500,00 en artikel 879/127/12 wordt verhoogd met € 3.500,00.
13 Budget 2010 - goedkeuring: kennisgeving.
De raad beslist kennis te nemen van de beslissing van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarbij het nazicht van het budget 2010 van de stad Geraardsbergen geen aanleiding gaf tot opmerkingen.

PERSONEEL


14 Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2009 houdende vaststelling van de formatie voor het gemeentepersoneel - Intrekking.
De raad beslist het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 in te trekken houdende de vaststelling van de formatie voor het gemeentepersoneel.
15 Vaststellen van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2010.
De raad beslist de onkostenvergoedingsregeling voor de vrijwilligers bij de stadsdiensten goed te keuren van € 15 per halve dagprestatie en € 30,22 per dagprestatie met een wettelijk maximum van € 1208,72 per jaar.

INTERPELLATIES

· Raadslid Andrée De Rom-Depreter interpelleert over:
 • Verharding van een losweg in de Spekgatstraat te Zandbergen;
 • Aanbestedingen en afrekeningen van werken in het kader van het bijzonder onderhoud van wegen in 2009 en 2010.

· Raadslid Johan Vanden Herrewegen interpelleert over:
 • Sneeuw- en ijzelbestrijding;
 • Veiligheid in Geraardsbergen.

· Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
 • Uitbreiding van begraafplaatsen.

Verslag Gemeenteraad 9 november 2010

OPENBARE ZITTING

INTERNE EN PERSONEELSZAKEN


1 Retributie op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen - periode 2011 - 2013: vaststelling.
De raad beslist het retributiereglement dd° 21.12.2007 op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen voor de periode 2008 - 2010 te verlengen voor de periode 2011-2013 aan dezelfde voorwaarden als de vorige periode, namelijk:
- sleufwerken in rijwegen: 2,00 euro per lopende meter
- sleufwerken in voetpaden: 1,50 euro per lopende meter
- sleufwerken in aardewegen: 0,90 euro per lopende meter
Voor de dringende werken, aansluitingswerken en kleine onderhouds- en herstellingswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m² wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per aanwezig aansluitingspunt op ons grondgebied.
2 Retributie op het gebruik van lokalen in beheer bij het Cultureel Centrum De Abdij: vaststelling.
De raad beslist het retributiereglement vast te stellen dat het gebruik regelt van de gebouwen en de lokalen die beheerd worden door het Cultuurcentrum De Abdij vzw.
3 Huishoudelijk reglement voor het gebruik van lokalen en de accommodatie van het Cultureel Centrum De Abdij: goedkeuring.
De raad beslist het huishoudelijk reglement vast te stellen dat het gebruik regelt van de gebouwen en de lokalen die beheerd worden door het Cultuurcentrum De Abdij vzw.
4 Kerkfabriek St.-Martinus Onkerzele - budgetwijziging 1/2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 1, dienstjaar 2010, van de kerkfabriek St.-Martinus Onkerzele.
5 Kerkfabriek St.-Bavo Goeferdinge - budgetwijziging 1/2010: kennisname.
De raad beslist kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 1, dienstjaar 2010, van de kerkfabriek St.-Bavo Goeferdinge.
6 Fingem - inschrijving kapitaalsverhoging Publi-T aandelen.
De raad beslist aan Fingem de opdracht te geven om voor rekening van het stadsbestuur van Geraardsbergen in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T, voor een bedrag van 241.246,59 euro (of 583,72 aandelen).
7 Goedkeuren agenda en documentatie van de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 23 december 2010.
De raad beslist de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Fingem van 23 december 2010 als volgt goed te keuren:
- Begroting 2011;
- Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie;
- Statutaire benoemingen.
8 Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 23 december 2010.
De raad beslist Leonce Nachtergaele en Eric Spitaels, schepenen, respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager te mandateren om deel te nemen aan deze vergadering en te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van FINGEM op 23 december 2010.
9 Goedkeuren van de agenda en de documentatie van de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 8 december 2010.
De raad beslist de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede van 8 december 2010 als volgt goed te keuren:
1. goedkeuring verslag Algemene Vergadering 09 juni 2010;
2. begroting 2011;
3. activiteiten en strategie;
4. toetreding gemeente Sint-Laureins;
5. aanstelling bestuurder, mevrouw Veerle Vincke uit Beveren.
10 Aanduiden van een gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 8 december 2010.
De raad beslist Leonce Nachtergaele, Eric Spitaels en Martine Duwyn, schepenen, te mandateren om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering op 8 december 2010 van de Intercommunale Westlede.
11 Vaststelling van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad Geraardsbergen en de betrokken steden en gemeenten binnen het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde inzake het inzetten van de bemiddelaar bij gemeentelijke administratieve sancties.
De raad beslist de samenwerkingsovereenkomsten vast te stellen tussen de stad Geraardsbergen en de betrokken steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde voor het inzetten van een bemiddelaar bij gemeentelijke administratieve sancties. Voor het werkingsjaar 2010-2011 zal de stad Geraardsbergen een maximale subsidie van 50.134,53 euro ontvangen.
12 Nieuwbouw bibliotheek: beëindiging samenwerkingsovereenkomst Solva.
De raad beslist om een einde te maken aan de samenwerking met Solva van 12 januari 2010 voor wat betreft de realisatie van de bibliotheek.
13 Addendum aan de beheersovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf.
De raad beslist om de bestaande beheersovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en het AGB Geraardsbergen uit te breiden met een addendum waarin het AGB overeenkomstig haar statutaire doelstellingen en bevoegdheden kan overgaan tot
- de exploitatie van de culturele infrastructuur van de stad;
- de oprichting van een nieuwe stedelijke bibliotheek;
- de bouw en de inrichting van de stedelijke archiefruimtes;
- de renovatie van het Abtenhuis met het oog op de huisvesting van de diverse stedelijke musea.

GRONDGEBIEDZAKEN/INFRASTRUCTUUR/PATRIMONIUM


14 BKO Kampstraat - brandbeveiligingswerken: goedkeuren bestek en raming en vaststellen van de wijze van gunnen.
De raad beslist akkoord te gaan met het bestek en de raming van 14.941,30 euro excl. btw inzake het perceel "brandbeveiliging" voor het dossier "renovatie BKO Kampstraat". Het dossier zal gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
15 Afkoppeling Heirweg-Radenberg - aanduiden ontwerper: goedkeuren bestek, raming en vaststellen van de wijze van gunnen.
De raad beslist principieel akkoord te gaan met de uitvoering van het rioleringsproject "Afkoppeling Heirweg en Radenberg", houdende de realisatie van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de Heirweg tussen de Kulvestraat en de Radenberg, met de aanleg van een buffergracht langs de Radenberg en de procedure voor het aanduiden van een ontwerper op te starten.
16 Afkoppeling Kulve- en Bareelstraat: principebeslissing.
De raad beslist principieel akkoord te gaan met de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel en pompstation in de Kulvestraat afwaarts de Driesstraat en dit uit te voeren samen met met afkoppelingsproject van Aquafin in de Kulve- en Bareelstraat - AQF 22.222.
17 Riolering Wolvenhoek en Bronstraat - aanstellen ontwerper: goedkeuren bestek, raming en wijze van gunnen.
De raad beslist principieel akkoord te gaan om het rioleringsproject "Riolering Wolvenhoek-Bronstraat", houdende de realisatie van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de Wolvenhoek uit te voeren en de procedure tot het aanduiden van een ontwerper op te starten.
18 Kortelakestraat - offerte Intergem ondergrondsbrengen LS en OV en nieuwe armaturen goedkeuring.
De raad beslist het voorgestelde plan goed te keuren i.v.m. het ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Kortelakestraat en het vernieuwen van de openbare verlichting, voor een geraamd bedrag van 31.091,00 euro (incl. 21% btw en recupelbijdrage).
19 Algemene herstellingswerken aan de parochiale kerk Sint-Martinus te Onkerzele - fase 1: restauratie daken en gevels: principebeslissing, goedkeuren veiligheids- en gezondheidsplan, bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist principieel akkoord te gaan met de algemene herstellingswerken aan de parochiale kerk Sint-Martinus te Onkerzele, fase 1: restauratie daken en gevels. Tevens wordt aan de Raad gevraagd het veiligheids- en gezondheidsplan, bestek, raming en de gunningswijze, met name een openbare aanbesteding, goed te keuren. De kostenraming bedraagt 519.695,86 euro (incl. btw en erelonen).
20 Inbreng van onroerende goederen van de stad in het Autonoom Gemeentebedrijf: principebeslissing.
De raad beslist akkoord te gaan om de volgende onroerende goederen in te brengen in het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen:
- Stedelijk Sportstadion;
- Sporthal ‘De Veldmuis' + omgeving;
- Openluchtzwembad / tennis / minigolf;
- Sportzaal Moerbeke ;
- Sportzaal Grimminge.
21 Houtverkoop flanken Guilleminlaan: goedkeuring.
De raad beslist 158 m³ hakhout verspreid over zes loten bosgoed op de flanken van de Guilleminlaan aan geïnteresseerde inwoners van de stad Geraardsbergen te verkopen bij wijze van inschrijving, aan de hoogst biedende, maar aan een minimumprijs van 10 euro/m³.
22 Overdracht onderhoud buurtweg nr. 27 in Ophasselt aan het Agentschap voor Natuur en Bos: principebeslissing.
De raad beslist het onderhoud van de buurtweg nr. 27 in Ophasselt over te dragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
23 Aankoop van handcomputers voor de gemeenschapswachten: goedkeuring principe en ramen en vaststellen van de wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de technische beschrijving met nr. 2010-029 en de raming voor de opdracht "Aankoop handcomputers voor de gemeenschapswachten", voor een bedrag van 14.545,45 euro + 3.054,54 euro (21% btw) = 17.599,99 euro en de wijze van gunnen vast te stellen.
24 Onderhoud onverharde Trage Wegen in Geraardsbergen: goedkeuren principe, bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht "Onderhoud onverharde Trage Wegen in Geraardsbergen". De kostenraming bedraagt € 41.000,00 (excl. btw) of € 49.610,00 (incl. btw).
25 Heraanleg van wegenis en bijhorende werken op de stedelijke begraafplaatsen in Groot-Geraardsbergen - Kerkhof Zarlardinge en Goeferdinge: goedkeuren principe, bestek, raming en vaststellen wijze van gunnen.
De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de principebeslissing, het bestek en de raming en aan de wijze van gunnen voor de opdracht "Heraanleg van wegenis en bijhorende werken op de stedelijke begraafplaatsen in Groot-Geraardsbergen - Kerkhof Zarlardinge en Goeferdinge". De kostenraming bedraagt € 95.867,52 (excl. btw) of € 115.999,70 (incl. btw).

INTERPELLATIES / VERZOEKSCHRIFTEN


26 Vraag - Julien Borremans i.v.m. lokaal beleidsplan rond tabak, alcohol en illegale drugs voor Geraardsbergen.
Dit punt werd verdaagd.

INTERPELLATIES

· Raadslid David Larmuseau interpelleert over:
 • Parkeerplaatsen voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
 • Boomstronken in Dokter Derolaan

· Raadslid Alex Wijnant interpelleert over:
 • Vandalisme op de kerkhoven