Stedenbouw van a tot z

 

     > Formulieren ivm stedenbouw kan u hier downloaden

Bijzonder plan van aanleg

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Geraardsbergen de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften. Omdat de voorschriften van het gewestplan vrij algemeen zijn kunnen deze voorschriften via een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) verfijnd worden. Een BPA legt voor verscheidene delen van het grondgebied de bestemmingen en de inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van gedetailleerde voorschriften. Alle BPA's op het grondgebied van Geraardsbergen kunnen worden ingezien op de dienst stedenbouw.

> Meer informatie over de BPA's die in Geraardsbergen goedgekeurd zijn vindt u hier.

terug naar boven 

Bouwgrond

Een perceel bouwgrond is een perceel waarop een woning of een bedrijf kan opgericht worden. Alvorens een perceel grond te kopen is het raadzaam te informeren of er wel op die grond mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden. Alle plannen (gewestplannen, verkavelingsplannen, bijzondere plannen van aanleg,...) liggen ter inzage bij de dienst stedenbouw.

terug naar boven

Bouwovertredingen

Het is ten zeerste aan te raden inlichtingen in te winnen bij de dienst stedenbouw alvorens bouw- en/of verbouwingswerken aan te vatten. Slechts een beperkt aantal werken mogen uitgevoerd worden zonder vergunning. Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u alle bepalingen hieromtrent. Wanneer deze wetgeving niet gerespecteerd wordt (werken worden uitgevoerd zonder vergunning of in strijd met de vergunning) wordt een proces - verbaal opgesteld door de politie. De boetes hierop kunnen zeer hoog oplopen en kunnen leiden tot dramatische toestanden (afbraak,...). Informeer u goed en zorg dat u de nodige vergunningen heeft wanneer u gaat bouwen en/of verbouwen.

terug naar boven

Gewestplan

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Geraardsbergen de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften. Omdat de voorschriften van het gewestplan vrij algemeen zijn kunnen deze voorschriften via een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) verfijnd worden. Een BPA legt voor verscheidene delen van het grondgebied de bestemmingen en de inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde voorschriften. Alle BPA's op het grondgebied van Geraardsbergen kunnen worden ingezien op de dienst stedenbouw.

terug naar boven

Kadaster

Het kadaster bewaart informatie over hypotheken op onroerende goederen, notariële akten, eigendom van een pand,... Plannen (geen bouw- of grondplannen) en de historiek van een pand, gebouw of perceel kunnen bij het Kadaster geraadpleegd worden.

Een afschift van een kadasterplan kan bekomen worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën - Kadaster, Sint-Lievenslaan 27. 9000 Gent of via het nummer 0257 72 990.

 

terug naar boven

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen is het noodzakelijk dat er een openbaar onderzoek georganiseerd wordt. Dit wordt bekend gemaakt met een affiche en/of door publicatie en/of door het persoonlijk aanschrijven van de betrokkenen. Tijdens een openbaar onderzoek kunnen bezwaren ingediend worden.

terug naar boven

Plannenregister

Het plannenregister is een gegevensbestand van het grondgebied van de stad dat de volgende informatie bevat:

  • de bestemming en de voorschriften zoals vastgelegd in de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan, zo veel mogelijk per kadastraal perceel, evenals de aanduiding van de delen van de plannen waarop een voorkooprecht geldt en die waarvoor een planbatenheffing verschuldigd is.
  • de rooilijnplannen
  • de onteigeningsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsverordeningen en bouwverordeningen
  • informatie met betrekking tot de bescherming door andere wetgeving die een gevolg heeft voor het gebruik van de grond

terug naar boven

Planologisch attest

Een planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al dan niet kan worden behouden op de plaats waar het is gevestigd, op korte en lange termijn. Het attest geeft ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf aan. Belangrijk is dat bij afgifte van een attest de overheid zich uitspreekt over de mogelijkheid van een wijziging van de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen om tegemoet te komen aan de wensen van het bedrijf. Bijzonder is dat dergelijk attest enkel kan worden aangevraagd door bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, met name:

  • het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
  • het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf

Een uitvoeringsbesluit regelt de aanvraagprocedure en bevat regels in verband met de beoordeling van de aanvraag. Het formulier om een planologisch attest aan te vragen kan worden gedownload op de website www.ruimtelijkeordening.be of op www.ondernemen.vlaanderen.be. Wordt een positief planologisch attest afgeleverd dan is de overheid in principe verplicht om binnen het jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op te maken. Dit betekent evenwel niet dat de nieuwe bestemming uiteindelijk ook zal worden vastgesteld, vermits tijdens het openbaar onderzoek van de planwijziging bezwaren kunnen worden uitgebracht die de overheid tot een andere visie brengen. Op grond van een gunstig planologisch attest kan trouwens onder bepaalde voorwaarden door de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning worden gevraagd dat de vergunningverlenende overheid zou afwijken van de voorschriften van het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. Het betreft dus een mogelijkheid om bij de vergunningsaanvraag vooruit te lopen op de toekomstige wijziging van een tot nu toe geldend bestemmingsplan. Dit attest biedt dan ook soms een uitkomst voor zonevreemde bedrijven, omdat een gunstig attest onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid biedt om in afwijking van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan, toch een stedenbouwkundige vergunning toe te staan.

terug naar boven

Stedenbouwkundig attest

Als u zekerheid wilt over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór u de eigenlijke aanvraag indient, dan vraagt u best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit is een document dat aangeeft of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt. Het stedenbouwkundig attest is twee jaar geldig. Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, hebt u de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

terug naar boven

Stedenbouwkundige vergunning

De ruimtelijke ordening die vastgelegd werd in de stedenbouwwetgeving is gericht op een duurzame ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang worden gebracht. Het belangrijkste middel daartoe is het vergunningssysteem. In principe zijn alle nieuwbouw- en verbouwingswerken (bouwen, afbreken, verbouwen, herbouwen) aan een vergunning onderworpen. Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u alle bepalingen hieromtrent. Bepaalde aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning worden door de stad zelf behandeld. Andere moeten na advies van de stad overgemaakt worden aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed waar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ook het dossier adviseert.

terug naar boven

Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de stad. In dit gegevensbestand worden tal van zaken bijgehouden om op een eenvoudigere en snellere manier een volledig en correct overzicht te verkrijgen over welke vergunningen op een bepaald perceel van toepassing zijn.

terug naar boven

Verkavelingen

Een verkaveling is een rechtshandeling waarbij de eigenaar van een stuk grond die grond in twee of meer kavels verdeelt om ten minste één ervan te koop te stellen of vrijwillig te verkopen of voor meer dan negen jaar te huur te zetten of te verhuren, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

terug naar boven 

Contact

Dienst Stedenbouw

Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen

tel. 054 43 44 60
fax 054 43 44 92

Contact

Openingsuren

Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Donderdagavond van 16.30 tot 19.30 uur.


 

 


Contactpersonen

Davina Vandenbosschetel. 054 43 44 62Contact
Ann Huybenstel. 054 43 44 61Contact
Peggy Giestel. 054 43 44 63Contact
Bart Vander Bekentel. 054 43 44 50Contact