Meldingen en vergunningen

Meldpunt milieuklachten

Milieuvergunningsdecreet

Milieuvergunning klasse 1

Milieuvergunning klasse 2

Melding klasse 3

Muziekactiviteiten

Gastank

Stookolietank

Grondwaterwinningen

Meldpunt milieuklachten

Het centraal meldpunt voor milieuklachten is in de milieudienst van de stad (zie contactgegevens hieronder).

 

Buiten de kantooruren doet de politie dienst als centraal meldpunt voor milieuklachten:

Contactgegevens:

Lokale Politie Geraardsbergen-Lierde

tel:       054 43 04 30

e-mail: info@politiegeraardsbergenlierde.be

adres:  Denderstraat 27

 

terug naar boven

Milieuvergunningsdecreet

Ingevolge het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning is er in de plaats van de vroegere aparte exploitatievergunning, lozingsvergunning, vergunning voor het verwijderen van afvalstoffen, ... nu in de meeste gevallen slechts 1 globale milieuvergunning nodig. De als hinderlijk ingedeelde inrichtingen worden opgesomd in een exhaustieve lijst, een bijlage van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, het zogenaamde Vlarem I.
U kan deze bijlage ook zelf raadplegen op de website www.emis.vito.be (doorklikken op 'Vlarem I' onder 'hulpjes' of op 'milieuwetgeving' onder 'databanken').
Er wordt een indeling gemaakt in drie klassen, naargelang de (potentiële) hinderlijkheid.

 

terug naar boven

Milieuvergunning Klasse 1

De vergunning moet verleend worden door de Bestendige Deputatie. De aanvraag wordt in 9 exemplaren ingediend bij de het Provinciaal Gouvernement van Oost-Vlaanderen, 8ste Directie, Afdeling 82, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent, aangetekend of tegen ontvangstbewijs. De provincie heeft ook 14 dagen de tijd om het dossier ontvankelijk en volledig te verklaren. Vanaf de dag van de ontvankelijk- en volledigverklaring heeft de Bestendige Deputatie 4 maand de tijd om een beslissing te nemen. Die termijn kan eenmalig met 2 maand verlengd worden, mits motivering. Er wordt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek ingericht. Bij een inrichting klasse 1 gebeurt dat niet alleen door aanplakking. Alle eigenaars en gebruikers van percelen in een straal van 100 meter rond de inrichting worden aangeschreven. Een bekendmaking van de aanvraag wordt gepubliceerd in 2 kranten. Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek kenbaar gemaakt worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.
De Bestendige Deputatie vraagt ondertussen ook aan een aantal overheidsinstanties advies, afhankelijk van de aard van de aanvraag. Er wordt ook steeds een advies van het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd, dat op haar beurt advies inwint bij een aantal stadsdiensten. Alle adviezen en bezwaren worden samengebracht en afgewogen binnen de provinciale milieuvergunningscommissie. Een exploitant of benadeelde kan vragen om daar gehoord te worden. De provinciale milieuvergunningscommissie geeft op haar beurt advies aan de Bestendige Deputatie. De beslissing van de Bestendige Deputatie wordt door betekening aan de aanvrager en door aanplakking aan anderen bekendgemaakt. Tegen de beslissing of eventuele voorwaarden kan er beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu.
Tot klasse 1 behoren: allerhande bedrijven met een vermogen van meer dan 200 kW, een brandstofstation, ...
De algemene en sectoriële exploitatievoorwaarden van meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Dit zogenaamde VLAREM II bevat echter ook bepalingen voor niet ingedeelde inrichtingen bijvoorbeeld voor particuliere mazouthouders van minder dan 5000 liter. Het staat het College en de Bestendige Deputatie ook vrij bijkomend nog bijzondere voorwaarden op te leggen.
Er is een koppeling met de bouwvergunning. De bouwvergunning voor een inrichting, waarvoor overeenkomstig het VLAREM een milieuvergunning is vereist of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief verleend is of de melding niet gebeurd is. Ingeval van definitieve weigering van de milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigering. In praktijk doet men er best aan beide vergunningen gelijktijdig aan te vragen.

 

terug naar boven

 

Milieuvergunning klasse 2

De vergunning moet verleend worden door het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag wordt in 7 exemplaren ingediend bij de milieudienst, aangetekend of tegen ontvangstbewijs. De dienst heeft vanaf die dag 14 dagen de tijd om het dossier ontvankelijk en volledig te verklaren.
'Ontvankelijk' wil zeggen ingediend bij de juiste instantie. 'Volledig' houdt in dat alle vereiste informatie en stukken in het dossier opgenomen zijn. Vanaf de dag van de ontvankelijk- en volledigverklaring heeft het College 3 maand de tijd om een beslissing te nemen. Die termijn kan eenmalig met 1,5 maand verlengd worden, mits motivering. Er wordt een openbaar onderzoek ingericht. Een bekendmaking van de aanvraag wordt aangeplakt op de voorziene plaats van exploitatie en op het gelijkvloers van het AC. Gedurende de 30 dagen van het openbaar onderzoek kan iedereen op de milieudienst het aanvraagdossier inkijken en eventuele bezwaren schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Ondertussen vraagt het College advies aan een aantal overheidsdiensten. Afhankelijk van de aard van de aanvraag zal het dossier voor advies voorgelegd worden aan de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij), de OVAM (de Openbare Afvalstoffen Maatschappij van het Vlaamse Gewest), de VLM (de Vlaamse Landmaatschappij), het Bestuur Ruimtelijke Ordening, het Bestuur Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg, e.a. Ook de brandweer zal afhankelijk van de aanvraag om advies worden gevraagd. De beslissing van het College wordt bekendgemaakt door betekening aan de aanvrager en door aanplakking op de voorziene plaats van exploitatie en op het gelijkvloers van het AC. Wie met de beslissing of met eventuele voorwaarden niet akkoord gaat, kan binnen de termijn van bekendmaking (30 dagen) beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie. De procedure in beroep is vergelijkbaar met die van een aanvraag, maar biedt een extra inspraakmogelijkheid bij de provinciale milieuvergunningscommissie. Inrichtingen van klasse 2 zijn bijvoorbeeld: allerhande bedrijvigheden met een vermogen van 10 tot en met 200 kW, een mazouthouder van meer dan 20.000 liter, het houden van meer dan 10 volwassen honden, feestzalen en lokalen met dansgelegenheid met een totale oppervlakte van 100 m2 of meer, ...

 

> Aanvraagformulier klasse 1 of 2 (download PDF)

 

terug naar boven

 

Melding Klasse 3

Deze inrichtingen moeten enkel voorafgaandelijk gemeld worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van een meldingsformulier en een bijgevoegd plan. Voor inrichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt geldt een vereenvoudigde melding. Het College neemt akte van de melding.
De dag na de melding mag de exploitatie aangevat worden, mits de algemene en sectoriële voorwaarden nageleefd worden. Voorbeelden van meldingsplichtige inrichtingen zijn: particuliere mazouthouders vanaf 5000 liter, vaste propaanhouders tot 3000 liter, het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden, een slagerij, een schrijnwerkerij met een vermogen tussen de 5 en de 10 kW, ...

 

> Meldingsformulier klasse 3 (download PDF)

 

terug naar boven

 

Muziekactiviteiten

In principe moet de organisatie van muziekactiviteiten zich schikken naar het KB van 24 februari 1977 inzake geluidsnormen en de bepalingen uit het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen (bijlage 2.2.1 van Vlarem II).

Feestzalen en lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het geluidsniveau van de muziek groter is dan 85 dB(A)LAeq, 15 min en kleiner of gelijk aan 95 dB(A)LAeq, 15 min zijn meldingsplichtig. Indien het geluidsniveau hoger is dan 95 dB(A)LAeq, 15 min dient een vergunning klasse 2 aangevraagd te worden. Het geluidsniveau mag nooit 100 dB(A) overschrijden.

Muziekactiviteiten die voorafgaand aan het college van burgemeester en schepenen zijn aangevraagd en werden toegelaten zijn vrijgesteld van een meldings- of vergunningsplicht op voorwaarde dat ze gekoppeld zijn aan een bijzondere gelegenheid. Met "bijzondere gelegenheden" worden die gelegenheden bedoeld waarvoor een bijzondere reden bestaat om ze te organiseren zoals kermissen, schoolfeesten, huwelijksfeesten, jubileumvieringen, enz.   Verder moeten ze voldoen aan volgende criteria:

  • maximaal 12 gelegenheden per jaar;
  • maximaal 2 gelegenheden per maand;
  • de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, worden 2 kalenderdagen geteld).

Indien de activiteiten in open lucht worden georganiseerd, gelden geen beperkingen m.b.t. het aantal gelegenheden.

Hou er rekening mee dat aanvragen tot een afwijking op de geluidsnormen maar kunnen toegestaan worden bij een tijdige indiening ervan (minstens 2 weken op voorhand).

Voor activiteiten die doorgaan in private inrichtingen (woningen, hun aanhorigheden, tuinen en alle plaatsen welke niet voor publiek toegankelijk zijn) moet geen aanvraag ingediend worden.

 

Meer informatie omtrent deze reglementering vindt u op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

 

> Aanvraagformulier afwijking op de geluidsnormen

 

terug naar boven

 

Gastank

Het plaatsen van een gastank is aan een meldingsplicht onderworpen.
De aanvraag dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Wanneer het waterinhoudsvermogen meer dan 3.000 liter bedraagt, moet u een vergunningsaanvraag indienen.
Meer informatie over het onderhoud en de verplichte controle van gastanks vindt u op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

 

> Meldingsformulier klasse 3 (download PDF)

 

Stookolietank

Voor de plaatsing van stookolietanks geldt een meldingsplicht vanaf een inhoudsvermogen van 5.000 liter als de tank behoort bij de woonfunctie dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.
Indien dit niet het geval is, geldt de meldingsplicht reeds vanaf 100 liter.
De aanvraag dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Een tank met een inhoud van meer dan 20.000 liter is vergunningsplichtig.
Meer informatie over de plaatsing en onderhoud van stookolietanks vindt u op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

 

> Meldingsformulier klasse 3 (download PDF)

 

terug naar boven

 

Grondwaterwinningen

Alle grondwaterwinningen zijn meldings- of vergunningsplichtig, uitgezonderd winningen waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt of winningen van minder dan 500m³ per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Voor grotere hoeveelheden wordt de aanvraag behandeld door de Bestendige Deputatie.

 

terug naar boven

Contact

Milieu / Landbouw

Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen

tel. 054 43 44 40
fax 054 43 44 92

Contact

Openingsuren

De loketten van de diensten Bevolking, Burgerlijke stand en Financiën zijn elke werkdag open van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De andere stadsdiensten in het administratief centrum zijn elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur.

Op donderdagavond zijn de diensten Bevolking, Burgerlijke stand, Financiën en Stedenbouw open van 16.30 tot 19.30 uur (dienst Vreemdelingen de eerste donderdagavond van de maand).

 


Contactpersonen

Stefaan Torfstel. 054 43 44 41Contact