Openbaarheid van Bestuur - Inzagerecht

De burgers moeten systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze ingelicht worden over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit gebeurt via bekendmakingen. Dit houdt ook in dat iedereen het recht heeft om bestuursdocumenten in te kijken, er een afschrift van te vragen, er uitleg over te krijgen. Dit recht geldt voor elke ‘drager’ van informatie: dossiers, contracten, foto’s,…

Dit recht is niet onbeperkt. Uitzonderingen en beperkingen zijn gebaseerd op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheidsoverwegingen, gerechtelijke procedures, enz.

Hoe aanvragen

Alle klachten, vragen, meldingen, suggesties én vragen in het kader van openbaarheid van bestuur moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan gebeuren per brief, per fax, per e-mail of via persoonlijke overhandiging.