Oproep deskundigen gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GEROCO)

Gepubliceerd op maandag 11 maart 2019 9.02 u.
In januari werden niet alleen de gemeenteraad en het schepencollege opnieuw samengesteld, ook tal van andere gemeentelijke instanties wijzigen of worden opnieuw geïnstalleerd in 2019. Dit is onder meer het geval voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO.

De GECORO heeft een adviserende taak inzake het ruimtelijk beleid. Deze commissie verleent onder andere medewerking bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, adviseert stedenbouwkundige verordeningen, geeft adviezen over vraagstukken i.v.m. ruimtelijke ordening, enz.

De GECORO van Geraardsbergen telt 16 leden, 9 deskundigen en 7 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Voor elk lid, uitgezonderd de voorzitter, wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

De vergaderingen van de GECORO vinden meestal 's avonds plaats en dit gemiddeld 5 keer per jaar.

Het gemeentebestuur doet een oproep naar kandidaat-deskundigen. Kandidaat-deskundigen dienen voeling te hebben met wat er in de gemeente leeft en moeten vertrouwd zijn met en inzicht hebben in ruimtelijke aangelegenheden. Men kan deskundig zijn door opleiding, (werk)ervaring of praktijkkennis.

Voelt u zich geroepen om samen met ons mee te werken aan de toekomst van het lokaal bestuur op het vlak van ruimtelijke ordening, stel u dan kandidaat. Kandidaturen dienen schriftelijk te worden ingediend, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen. De kandidaturen moeten vergezeld zijn van een motivatie waarmee de deskundigheid kan aangetoond worden. De kandidaturen moeten voor 15 april 2019 worden ingediend. Deskundigen die het voorzitterschap van de commissie wensen te dragen dienen dit bij hun kandidatuur te vermelden.

Voor meer informatie kan u terecht bij mevr. Davina Vandenbossche, davina.vandenbossche@geraardsbergen.be, 054/43 44 62.