Erkennen, verleggen of afschaffen van voetwegen

Het grondgebied wordt doorkruist door tal van buurtwegen. Het openen, verleggen of afschaffen van een buurtweg vereist het doorlopen van een hele administratieve procedure.

Voor wie

Iedere belanghebbende kan een aanvraag tot het erkennen, verleggen of afschaffen van een buurtweg indienen.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren volgens een welbepaalde samenstelling van het bundel.

Kostprijs

Er is geen administratieve kost, wel dient de begunstigde een welvoeglijkheidsvergoeding te betalen. Deze vergoeding wordt bepaald door een erkend schatter.

Afhandeling

  • De gemeenteraad beraadslaagt over het voornemen om een buurtweg te openen, wijzigen of af te schaffen met inbegrip van de voorlopige vaststelling in voorkomende geval van het rooilijnplan.
  • Een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen.
  • De gemeenteraad beraadslaagt opnieuw na het openbaar onderzoek en stelt in voorkomend geval het rooilijnplan definitief vast en geeft advies over de vraag tot openen, wijzigen of afschaffen van de buurtweg.
  • Het advies van de gemeenteraad wordt samen met het volledige dossier aan de bestendige deputatie van de provincie bezorgt, die de beslissing neemt.

Reglement

De Wet op de Buurtwegen van 1841 is van toepassing.