Verkiezingen - Stemmen met een volmacht

In België is er stemplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kan gaan stemmen, kan u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel een attest voorleggen die uw afwezigheid verantwoordt.

 

Voor wie

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

 

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid Attest afgeleverd door de stad?
U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren

een medisch attest  
U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. een attest van de werkgever met de bevestiging dat u om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.  
U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken.

een attest van de werkgever met de bevestiging dat om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.

 
U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester.
Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Ja, attest A96b
u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting. In dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven.

 

u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging

 

een attest van de religieuze overheid

 
u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van de instelling waar u studeert

 
u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Ja, attest A96a


Opgelet! Als u zich op een reisbestemming in het binnenland bevindt, dan kan u geen volmacht geven.

 

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht

 • u komt terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd.
 • de vrederechter zal bepalen wie van de kiezers die hun stem niet uitgebracht hebben, zullen vervolgd worden. Daarom is het belangrijk zo snel als mogelijk bewijsstukken te bezorgen.
 • bewijsstukken aanleveren (oproepingskaart + (medisch) attest + eventueel een begeleidend schrijven met een motivatie).
  • voor de stemming: afgeven bij de dienst bevolking tot vrijdagmiddag 12/10 (de attesten worden bezorgd aan de vrederechter)
  • tijdens de stemming: afgeven aan het stembureau waar u had moeten gaan stemmen;
  • na de verkiezingen: rechtstreeks aan de vrederechter bezorgen per post.
 • Ook als u op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, ...), moet u zorgen dat u een bewijs voor uw afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

Voorwaarden

U kan aan iedere kiezer volmacht geven, dus zowel aan een familielid, aan een buur of vriend. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij of zij mag nog geen volmacht hebben van iemand anders.
  (één volmacht per volmachtkrijger);
 • Hij of zij moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Hoe aanvragen

De volmachtgever en de volmachtkrijger kunnen onderling een volmachtdocument A95 invullen. U kan dit downloaden onderaan deze pagina of afhalen bij de dienst Bevolking.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger. Slechts in het geval dat een attest afgeleverd door de stad vereist is, moet u naar de dienst bevolking te komen. Andere attesten zoals een attest afgeleverd door een werkgever of door de schoolinstelling mogen onmiddellijk aan de volmachtkrijger worden meegegeven.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger uw stem uitbrengen in het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Afhandeling

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de gemachtigde: "heeft bij volmacht gestemd" vermeld.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau:

 • uw oproepingsbrief;
 • zijn/haar eigen oproepingsbrief;
 • het door u ingevulde volmachtformulier A95;
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid;
 • zijn/haar eigen identiteitskaart (de eID van de volmachtgever is niet nodig).

Meer info

Op de website www.vlaanderenkiest.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.