Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Voorwaarden

Vanaf 18 jaar

 • In België geboren zijn en de hoofdverblijfplaats in België hebben sedert de geboorte.
 • In het buitenland geboren zijn en een ouder hebben die op het tijdstip van de verklaring Belg is.
 • Ten minste zeven jaar de hoofdverblijfplaats in België hebben, ononderbroken en voorafgaand aan de verklaring, gemachtigd of toegelaten zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België of toegelaten tot vestiging.

Tussen 18 en 22 jaar

 • Kinderen in België geboren.
 • Kinderen in het buitenland geboren van wie een adoptant, op het tijdstip van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit.
 • Kinderen in het buitenland geboren waarvan een ouder of adoptant op het tijdstip van de geboorte Belg was of geweest is.
 • Kinderen welke voor hun zes jaar minimum één jaar hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad samen met een wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarden:

 1. De hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de verklaring.
 2. De hoofdverblijfplaats in België hebben gehad, hetzij vanaf de leeftijd van veertien tot achttien jaar, hetzij gedurende ten minste negen jaar. Aan deze voorwaarde hoeft niet te zijn voldaan als, op het tijdstip van de geboorte van belanghebbende, één van de ouders of adoptanten Belg was of geweest is.

Nationaliteitskeuze op grond van de Belgische nationaliteit van de echtgeno(o)t(e)

De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgeno(o)t(e) de Belgische nationaliteit verwerft tijdens het huwelijk, kan de Belgische nationaliteit aanvragen.

Voorwaarden:

 1. Drie jaar gehuwd zijn.
 2. Gedurende tenminste drie jaar ononderbroken samen in België op hetzelfde adres verblijven.
 3. Op het ogenblik van de aanvraag samenleven.

of

 1. Minimum zes maanden gehuwd zijn.
 2. Gedurende tenminste zes maanden ononderbroken samen in België op hetzelfde adres verblijven.
 3. Op het ogenblik van de aanvraag samenleven.
 4. Als vreemdeling op de dag van de verklaring sedert tenminste drie jaar ononderbroken gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden.

Al deze voorwaarden moeten samen vervuld zijn voor de aanvraag, die wordt afgelegd bij de dienst Burgerlijke Stand van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.