Reglement basis-, activiteiten- en projectsubsidies

Dit subsidiereglement bepaalt de wijze waarop het stadsbestuur socio-culturele verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad van Geraardsbergen, wenst te ondersteunen.

Er zijn drie soorten subsidies:

  • de basissubsidie: is voor alle verenigingen gelijk
  • de activiteitensubsidie: uitgevoerd via een puntensysteem en is gebaseerd op het principe 'loon naar werken'
  • de projectsubsidie: wil vernieuwende en/of bijzondere projecten stimuleren.

Voor wie

Naast de basissubsidie wordt een activiteitensubsidie toegekend aan de verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad van Geraardsbergen en die een actieve werking ontplooien op het grondgebied van Geraardsbergen.

Deze verenigingen kunnen ook een aanvraag indienen voor het bekomen van een projectsubsidie voor vernieuwende en bijzondere projecten.

Voorwaarden

Basis- en activiteitensubsidie

  • Aangesloten zijn bij de Cultuurraad van Geraardsbergen.
  • Een actieve werking kunnen aantonen.
  • Activiteiten moeten openstaan voor alle geïnteresseerden, dus ook voor niet-leden.

 Projectsubsidie

  • Aangesloten zijn bij de Cultuurraad van Geraardsbergen.
  • Het project vindt in Geraardsbergen plaats.
  • De aanvrager is minstens één jaar aangesloten bij de Cultuurraad van Geraardsbergen.
  • De aanvrager kan maar één aanvraag per kalenderjaar laten goedkeuren.

Hoe aanvragen

Basis- en activiteitensubsidie

Aanvraagformulier, volledig ingevuld en met de nodige bewijsstukken (bvb. affiches, uitnodigingen, flyers, persartikels, ...), vóór 1 maart indienen op de Cultuurdienst, Stadhuis, Vredestraat 1-3, 9500 Geraardsbergen - cultuur@geraardsbergen.be

Projectsubsidie

Aanvraagformulier, volledig ingevuld, richten aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk 1 maand vóór het plaatsvinden van de activiteit en indienen op de Cultuurdienst, Stadhuis, Vredestraat 1-3, 9500 Geraardsbergen - cultuur@geraardsbergen.be

Afhandeling

Basis- en activiteitensubsidie

Na de beoordeling door de Cultuurdienst wordt de toekenning van de subsidie ter goedkeuring voorgelegd aan respectievelijk de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen. Gaan deze akkoord, dan kan de opdracht tot uitbetaling van de subsidie worden gegeven aan de dienst Financiën.

Projectsubsidie

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad onderzoekt en toetst het ingediende project aan de voorwaarden. Op basis daarvan wordt een project al dan niet ontvankelijk verklaard.

Vervolgens wordt dit advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt. De vereniging wordt door de Cultuurdienst in kennis gesteld van de genomen beslissing.

Uiterlijk 2 maand na afloop van het project bezorgt de vereniging een kort evaluatieverslag en een financieel verslag met een kopie van de bewijsstukken (facturen of onkostennota's) aan de Cultuurdienst. 

De toekenning van de subsidie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan achtereenvolgens de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen. Gaan deze akkoord, dan kan de opdracht tot uitbetaling van de subsidie worden gegeven aan de dienst Financiën.