RUP 'De Kriebel'

Het lokaal bestuur is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de zone tussen de Groteweg, de Hunnegemstraat, de Gasthuisstraat en de parking aan de Maretak.

Met dit RUP willen we enkele bestemmingen wijzigen en specifieke voorschriften vastleggen voor bepaalde percelen.

Zo willen we toelaten dat er op het terrein, waar momenteel nog de voormalige sporthal De Kriebel staat, een ‘accent’ kan komen, dat door een hoogte van 4 à 5 bouwlagen een bepaald publiek programma kan accentueren.

Met het RUP willen we ook een trage verbinding creëren tussen de huidige parking en de Groteweg/Hunnegemstraat, over het terrein van de voormalige rijkswachtkazerne.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging over de start- en procesnota vond plaats van 31 mei 2021 tot en met 29 juli 2021. Er is ook een digitaal participatiemoment over deze start- en procesnota doorgegaan, en dit op dinsdag 8 juni 2021. De start- en procesnota, het verslag van het participatiemoment en de presentatie die tijdens dit participatiemoment werd getoond zijn onderaan deze pagina terug te vinden.

Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen zijn mening geven. We vroegen ook advies aan diverse instanties. Momenteel verwerken we de reacties en de adviezen in een scopingnota. We geven in deze nota gemotiveerd weer met welke reacties we rekening houden en met welke niet. Deze nota zal de startnota vervangen.

Update: stopzetting RUP

Het college van burgemeester en schepenen heeft het standpunt ingenomen om op de site van de voormalige sporthal De Kriebel een (gelijkgrondse) parking aan te leggen. Deze parking zal dienst doen als compensatie voor de parkeergelegenheid die door de heraanleg van het Stationsplein en andere straten in de stadskern zal verdwijnen. Er zal dus geen bouwprogramma meer worden voorzien op de site van de voormalige sporthal. Aangezien de aanleg van een publieke parking in een volgens het gewestplan bestemde zone voor gemeenschapsvoorzieningen principieel vergunbaar is, vervalt de noodzaak tot opmaak van een RUP. Om die reden werd dan ook beslist om de opmaak van dit RUP stop te zetten.