#SamenGeraardsbergen

Wat?

#samengeraardsbergen is nieuwe participatiewegen verkennen maar ook de weg vervolgen die de stad heeft afgelegd. 

Geraardsbergen wil actief inzetten op het samen zoeken naar antwoorden op twee uitdagingen:

  • Hoe organiseren we onze beleidsparticipatie?
  • Hoe kan de stad stimulerend en ondersteunend werken ten aanzien van burgerinitiatieven (burgerparticipatie)?

Waarom?

Advies-, dorps- en wijkraden zijn belangrijke sleutels bij het organiseren van onze participatie. We willen de goede voorbeelden tussen adviesraden en bewonersplatformen delen en nadenken hoe we samen kunnen inspelen op actuele en toekomstige noden en vraagstukken. Niet alleen binnen een advies-, wijk- of dorpsraden, maar ook door cross-overs te organiseren met burgers.

 Hoe?

"Participatie" wordt een onderdeel van onze organisatiestructuur, het moet zich nestelen in het DNA van onze stadsorganisatie. 

Hier komt het project dat we #samengeraardsbergen doopten in de kijker.

Het project wordt begeleid door Schakel. Schakel bouwt, ondersteunt en faciliteert lokale cocreatieve partnerschappen vanuit uitdagingen. 

Meer info over ons traject kan je downloaden in de bijlagen.

 Doel?

Ons doel is duidelijk: beleid maak je niet alleen, beleid maak je samen! De weg ernaartoe stippelen we ook graag samen met jullie uit.

Resultaten burgerbevraging

Onder leiding van Schakel dachten we na over een duurzame verandering op lange termijn. Het impact gericht denken bracht 5 prioritaire doelstellingen naar boven die jullie belangrijk vinden voor de toekomst van onze stad: 

  • Samen inzetten op meer ontmoeting
  • Zorg dragen voor elkaar en samen armoede en kwetsbaarheid aanpakken
  • Van Geraardsbergen en bruisende, levende en leefbare stad maken
  • De communicatie tussen stad en burgers versterken
  • Kind en jeugdvriendelijke stad

Er werden ook 2 impactkaders* opgemaakt (zie bijlagen 1 en 2):

Toekomstperspectief op het samenleven in Geraardsbergen (waar zetten we in de toekomst op in)

  • Toekomstperspectief op partnerschap tussen burgers en overheid (basisvoorwaarden voor partnerschap)

(*) een impactkader is een kwaliteitsinstrument: het kader omschrijft een visie op de toekomst via impact indicatoren (bespreekbaar, hanteerbaar, schaalbaar), het laat toe een visie voldoende scherp te krijgen en is tevens een afwegingskader in het maken van keuzes bij knopen en uitdagingen.

Tijdens de thema-avonden werd het duidelijk dat een groeiende groep burgers medezeggenschap wil over beleidskeuzes én het beleid mee wil vormgeven én ook uitvoeren. Dit vraagt om nieuwe instrumenten om in gesprek te gaan met burgers. Deze instrumenten wijken sterk af van klassieke adviesraden, hoorzittingen of informatievergaderingen. Deze vernieuwende vormen van burgerparticipatie beperken zich niet tot denken, maar betekenen ook samen doen. Tijdens de toekomsttafels gingen we op zoek naar basisprincipes voor beleidsparticipatie én vonden we 13 mogelijke thema’s waarin er zich een partnerschap kan ontwikkelen (zie bijlage 3)

Rond elk van deze thema’s zijn meerder concrete uitdagingen geformuleerd die in partnerschap tussen burgers en overheid kunnen aangepakt worden:

Verslag toekomsttafels - cocreatieve stad

Verslag toekomsttafels raadsleden en medewerkers

Ook intern (voor het lokaal bestuur en haar diensten) werden er uitdagingen geformuleerd (zie bijlage 4).

In het algemeen kunnen we besluiten dat zowel de burger, de ambtenaar als de politiek van een klassiek naar een cocreatief stadsbestuur wil.

Een cocreatief bestuur houdt dus in dat burgers mee het beleid bepalen en daar ook verantwoordelijk voor zijn.

Wat brengt de toekomst?

Uiteraard stopt het hier niet: ons lokaal bestuur kan niet alle maatschappelijke uitdagingen niet in haar eentje oplossen. We willen een beleid uitstippelen waarin burgers zich kunnen uitspreken over ons lokaal beleid, de prioriteiten mee kunnen bepalen en medezeggenschap krijgen over de uitvoering. In samenwerking met Schakel willen we verder aan de slag om via cocreatie een kwalitatief kader te ontwikkelen (inclusief participatiereglement) waaraan elke vorm van participatie getoetst wordt en waarin het in al zijn vormen mogelijk gemaakt wordt. Er zullen in het meerjarenplan ‘witruimte’ of witte bladzijden staan en de burger zal mee kunnen beslissen wat met dit specifiek budget zal gebeuren.

We starten met de toelichting van de meerjarenplanning aan de burgers. Jullie zijn welkom op 19 december 2019 om 20 uur in de Spiraal.