Verkiezingen - Kiezerslijst

Op woensdag 1 augustus 2018 werd de kiezerslijst afgesloten voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. Op de dienst bevolking kan u nagaan of uzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat en of de vermelding op de kiezerslijst correct is.

Hoe aanvragen

Elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, kan tot 2 oktober 2018 bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Afhandeling

De verzoeker stelt daarvoor een verzoekschrift op dat hij samen met de bewijsstukken waarvan hij gebruik wil maken, tegen ontvangstbewijs of met een aangetekende brief bezorgt aan de dienst bevolking.

De ambtenaar die het bezwaar ontvangt, schrijft het in op de datum van ontvangst in een afzonderlijk register en geeft een ontvangstbewijs af van het bezwaar en van de overgelegde bewijsstukken. Voor ieder bezwaar wordt een dossier aangelegd en de overgelegde stukken worden genummerd en geparafeerd en met hun volgnummer ingeschreven in de inventaris die bij elk dossier wordt gevoegd.