Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven.

Voor wie

Deze toelating is enkel nodig voor het organiseren van een occasionele muziekactiviteit op een publieke plaats die geen vergunning nodig heeft. Dit moet je aanvragen vanaf een geluidsvolume groter dan 85 dB(A). Om je aanvraag op tijd afgehandeld te krijgen, vraag je dit minstens 60 dagen op voorhand aan.

Op je aanvraag moet je wel aanduiden binnen welke geluidsklasse je muziek wil spelen. Deze uitzondering is beperkt! Je kan maximaal 12 muziekactiviteiten per jaar (max. 2 per maand) per locatie aanvragen. Zit je daarboven, dan heb je een vergunning nodig.

Voorwaarden

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door Vlaamse Milieuregelgeving (VLAREM).

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën:

  1. Standaard (categorie 1, bijvoorbeeld openlucht, openbaar domein, een café met achtergrondmuziek). Deze regelgeving schrijft voor dat het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, niet hoger mag zijn dan 85 dB(A).
  2. Meldingsplichtige inrichting (categorie 2, bijvoorbeeld een café met een uitzonderlijke optreden, fuif in feestzaal). Deze categorie geeft je de mogelijkheid om constant luider te spelen dan de standaard geluidsnormen, dit tot maximaal 95 dB(A).
  3. Vergunningsplichtige inrichting (categorie 3, bijvoorbeeld een evenementenzaal, een nachtclub, een dancing). Deze categorie geeft je de mogelijkheid om constant luider te spelen dan de standaard geluidsnormen, dit tot maximaal 100 dB(A). Hoe luid je dan steeds in de zaak mag spelen hangt af van een akoestisch onderzoek dat je moet uitvoeren.

Wat zijn de voorwaarden voor een afwijking?

Het advies van de dienst Milieu gaat uit van een aantal algemene krijtlijnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds muziek in open lucht (of onder een luifel, tent) en anderzijds muziek in een openbaar gebouw of gebouw met openbaar karakter (buurthuis, café, parochiezaal, e.d.).

Muziek in open lucht

In het advies van de dienst Milieu voor het toekennen van het maximale geluidniveau en de einduren zal onderscheid gemaakt worden tussen week- en weekendregime.

  • Weekendregime (vrijdagavond, zaterdagavond of de avond voor een officiële feestdag): einduur ten laatste 01 uur. 
  • Weekregime (zondagavond tot en met donderdagavond): einduur ten laatste 23 uur.

Muziek in een gebouw

In het advies van de dienst Milieu voor het toekennen van het maximale geluidniveau en einduren, zal onderscheid gemaakt worden tussen week- en weekendregime.

  • Weekendregime (vrijdagavond, zaterdagavond of de avond voor een officiële feestdag): einduur ten laatste 03 uur.
  • Weekregime (zondagavond tot en met donderdagavond): einduur ten laatste 23 uur.

Alle muziekactiviteiten boven de 85 dB (A) dienen te worden afgesloten na het toegestane einduur. Nadien kunnen de festiviteiten doorgaan maar dient het algemeen politiereglement gevolgd te worden (meer bepaald afdeling 8 - geluidshinder).

Hoe aanvragen

Via het evenementenloket kan je de toelating aanvragen voor een eenmalig optreden of een jaarlijkse fuif.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Niet van toepassing op:

  • Privé feestjes op privaat domein (valt niet onder het toepassingsgebied van de nieuwste regelgeving inzake geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in feestzalen, meer info kan bekomen worden op onze dienst Handhaving)

Meer info

Vanaf 1 januari 2013 werden de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing.

De normen gelden voor alle muziekactiviteiten die elektronisch versterkt zijn.

De norm geldt dus voor een café met muziekinstallatie, een fuif in een zaal(tje) of een tent, achtergrondmuziek in een fitnesszaal, een dansschool of dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een concert of een festival in openlucht.

Niet-elektronisch versterkte muziek zoals een fanfare, symfonisch orkest en kamerorkesten vallen niet onder de regelgeving.

Dat is ook het geval voor private activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en geen publiek karakter hebben. Let op: het publiek karakter hangt af van de locatie, niet van de mensen die komen en of er al dan niet toegangsgeld wordt gevraagd of het op uitnodiging is. Voor een privéfeest(je) in een zaaltje achter een café, in een tent op de straat of een erkende feestzaal geldt de wetgeving dus wél. Deze plaatsen zelf hebben immers een publiek karakter.