Algemeen directeur

De Algemeen directeur heeft de algemene leiding over de stads- en OCMW-diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Ze staat ook in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en voor de interne controle op de werking van de diensten.

Een belangrijke taak is de voorbereiding van de dossiers die in de vergaderingen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad en het vast bureau behandeld worden. De Algemeen directeur maakt, als adviseur en als niet-stemgerechtigd lid, deel uit van deze raden en woont alle vergaderingen bij. Zij staat tevens in voor de notulering ervan.

Samen met de burgemeester of de voorzitter ondertekent de Algemeen directeur de officiële documenten en de brieven van het stadsbestuur.

Samenstelling