Meldpunt klokkenluiders en onregelmatigheden

Het bestuursdecreet voorziet in een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees parlement.

Melding

Alle inbreuken op wetgeving die op het lokaal bestuur van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of de regelgeving schendt. Voor burgers zonder werkrelatie met het lokaal bestuur geldt de klachtenprocedure.

Intern meldpunt

Enkel de eigen personeelsleden kunnen een melding maken bij het intern meldpunt. Voor de andere personen met een werkrelatie met het lokaal bestuur, is het extern meldpunt bevoegd.

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Algemeen directeur, Veerle Alaert is als hoofd van het personeel, overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt.

Je kan de algemeen directeur contacteren via:

veerle.alaert@geraardsbergen.be

054 43 44 00

Een inbreuk melden kan ook per brief. Je stuurt deze dan naar onderstaand postadres en vermeldt duidelijk zichtbaar op de omslag “Vertrouwelijk aan de algemeen directeur”.

T. a. v. algemeen directeur

administratief centrum

Weverijstraat 20

9500 Geraardsbergen

Fysiek overleg

Je kan ook een afspraak maken met de algemeen directeur voor een fysiek overleg. Dit kan via telefoon (054 43 44 00) of via mail veerle.alaert@geraardsbergen.be

Het kantoor van de algemeen directeur bevindt zich in het administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Als je ermee instemt, kan er een verslag worden opgemaakt. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Extern meldpunt

Personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen, kunnen dit melden. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, aannemers, leveranciers, consultants, sollicitanten, voormalige werknemers…

Ben je geen personeelslid? Of ben je als personeelslid van mening dat er een risico is op represailles? Dan kan je terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen.
Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:
Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel
melding.audit@vlaanderen.be
02 553 45 55

Verder verloop van je melding?

Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft, een ontvangstmelding, als jouw melding binnen die termijn nog niet afgehandeld is, tenzij:

 • Wanneer de melding binnen die termijn afgehandeld is, want dan bezorgt het meldkanaal feedback aan de melder (zie verder).
 • Je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
 • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

Meer informatie over de melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

 • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
 • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
 • Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.
  Het Bestuursdecreet en GDPR bepalen duidelijk welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geven richtlijnen over de bewaring.

Welke bescherming?

Bij een melding heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder, of anoniem te blijven. Meld je anoniem, dan wordt je identiteit niet bekend gemaakt. Meld je niet anoniem en maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd.De meldingskanalen zorgen voor systemen die de vertrouwelijkheid beschermen van:
 • jouw identiteit
 • de identiteit van de anderen die in de melding genoemd zijn
 • de informatie waaruit jouw identiteit of deze van de anderen kunnen blijken
Dit door onder andere de toegang tot deze informatie te beperken.

Als melder ben je beschermd tegen represailles. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade.

Wanneer kom je als melder in aanmerking voor bescherming?

Als melder moet je redelijke gronden hebben om aan te nemen dat wat je meldt juist is, gezien de omstandigheden en de informatie waarover je op het moment van de melding beschikt. Wie opzettelijk of bewust onjuiste of misleidende informatie meldt, geniet geen bescherming.In geval van openbaarmaking moet aan een van de volgende voorwaarden voldaan zijn opdat je als melder bescherming geniet:
 • Je hebt eerst intern of extern gemeld, of hebt meteen extern gemeld omdat je meende dat de inbreuk niet doeltreffend behandeld kon worden of dat er een risico op represailles bestond. Vervolgens zijn er geen passende maatregelen genomen binnen de 3 maanden nadat het betreffende meldingskanaal de melding heeft ontvangen.
 • Je meent dat een van de volgende situaties zich voordoet:
  • De inbreuk kan een dreigend of reëel gevaar vormen voor het algemene belang.
  • Er bestaat naar aanleiding van een externe melding een risico op represailles of het is niet waarschijnlijk dat de inbreuk doeltreffend wordt behandeld door de bijzondere omstandigheden van de zaak.

Welke rechten heeft de betrokkene?

De persoon over wie de melding gaat, de betrokkene, heeft de volgende rechten:

 • Geheimhouding van de identiteit
 • Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
 • Recht op een eerlijk proces
 • Het vermoeden van onschuld
 • Recht van verdediging: bijvoorbeeld: recht om gehoord te worden en recht op toegang tot hun dossier.