Klimaat

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Geraardsbergen wil doen. Samen met 20 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, 'het Burgemeestersconvenant', worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

In het klimaatrapport van Geraardsbergen worden de belangrijkste gegevens op gebied van mitigatie en het verminderen van de broeikasgasuitstoot weergegeven.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

Klimaatplan met lef!

Op 19 juni 2018 werd het klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen goedgekeurd. Het eindresultaat is een lijst van maatregelen, met zowel lokale als regionale acties, die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen. Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Een overzicht met meer dan zestig maatregelen, die 327 concrete acties bundelen, maakt de strategie concreet.

Samen met de andere partners in het project, kwam de stad Geraardsbergen tot een top 20 van meest prioritaire maatregelen. De top 20 bundelt acties en maatregelen rond gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie. Enkele lopende acties worden in onderstaande tegels weergegeven.

Geraardsbergen zal trekker zijn van 5 top 20-maatregelen en de maatregel dus eerst voorbereiden en op zijn grondgebied uittesten:

  • Sturen van het woonbeleid naar meer duurzaamheid
  • Betrekken van scholen in het klimaatverhaal
  • Betrekken van (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal
  • Produceren van stroom aan de hand van windturbines
  • Algemene acties mbt duurzame waterbalans

Geraardsbergen stimuleert duurzaam (ver)bouwen dat past binnen de top-20 maatregel ‘sturen van het woonbeleid naar meer duurzaamheid’.