Aansluiten op de riolering

Of een woning moet aangesloten worden op de riolering wordt bepaald door het zoneringsplan. Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer welke maatregelen de burger of gemeente moeten nemen in verband met de lozing van huishoudelijk afvalwater: aansluiten op de riolering, aanleggen van een septische put, aanleggen van een individuele waterzuiveringsinstallatie.

Voor de lozing van alle niet huishoudelijk afvalwater is een omgevingsvergunning of melding nodig.

Voor wie

Bij nieuw- of herbouw wordt de vergunning tot aansluiten op de riolering samen met de omgevingsvergunning afgeleverd. De aanvraag tot omgevingsvergunning moet dan ook reeds de nodige maatregelen bevatten en worden aangeduid op de plannen.

Bij verbouwing dient de aanvraag tot aansluiting op de riolering gemeld te worden bij de stad.

Een standaard gescheiden rioolaansluiting voor een particulier woning ligt maximaal 80 cm diep en heeft een diameter van 160 mm voor regenwaterafvoer en droogweerafvoer (= afvoer van afvalwater).

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aansluiting te realiseren op 80 cm (bv. bij ondiepe hoofdriolering, aanwezigheid van andere nutsleidingen,…) daarom is het belangrijk de rioolaansluiting in een zo vroeg mogelijk stadium van de (ver)bouwfase aan te vragen.
Vraag je rioolaansluiting best onmiddellijk aan na het krijgen van de omgevingsvergunning. Dan kan de private riolering op een correcte diepte worden aangelegd en worden onvoorziene kosten achteraf vermeden.

Hoe aanvragen

Een riolering aanvragen kan via onderstaande link.

www.riopact.be/rioolaansluiting/

Kostprijs

Aansluiting op de riolering is volledig ten laste van de aanvrager. De werken op het openbaar domein worden verplicht uitgevoerd door De Watergroep.

Keuring privéafwaterafvoer

Bij nieuwbouw, herbouw of verbouwingen waar er aan de afvoer wordt gewerkt bent u verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren. Dit mag enkel door een daartoe erkende keurder.

Een lijst van erkende keurders vindt u bij Aquaflanders en Vlario. Hieronder vindt u de technische specificaties waaraan de privéwaterafvoer moet voldoen om een keuring te doorstaan.

Meer info vindt u ook op de volgende pagina’s:

Reglement

De gemeentelijke verordening van 14 april 2015 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.