Aansluiten op de riolering

Of een woning moet aangesloten worden op de riolering wordt bepaald door het zoneringsplan. Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer welke maatregelen de burger of gemeente moeten nemen in verband met de lozing van huishoudelijk afvalwater: aansluiten op de riolering, aanleggen van een septische put, aanleggen van een individuele waterzuiveringsinstallatie.

Voor de lozing van alle niet huishoudelijk afvalwater is een milieuvergunning of melding nodig.

Voor wie

Bij nieuw- of herbouw wordt de vergunning tot aansluiten op de riolering samen met de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet dan ook reeds de nodige maatregelen bevatten en worden aangeduid op de plannen.

Bij verbouwing dient de aanvraag tot aansluiting op de riolering gemeld te worden bij de stad.

Hoe aanvragen

De aanvrager vult het onderstaande aanvraagformulier in en bezorgt dit aan De Watergroep en een kopie aan de stad.

Kostprijs

Aansluiting op de riolering is volledig ten laste van de aanvrager. De werken op het openbaar domein worden verplicht uitgevoerd door De Watergroep.

Reglement

De gemeentelijke verordening van 14 april 2015 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.