Aanvraagformulier voor projectsubsidie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een projectsubsidie voor vernieuwende en bijzondere projecten.

Voor wie

Elke socio-culturele vereniging aangesloten bij de Cultuurraad van Geraardsbergen.

Voorwaarden

Basisvoorwaarden

  • Het project vindt in Geraardsbergen plaats.
  • De aanvrager is minstens één jaar aangesloten bij de Cultuurraad van Geraardsbergen.
  • De aanvrager kan maar één aanvraag per kalenderjaar laten goedkeuren.

Criteria

  • Ofwel vernieuwend en/of bijzonder zijn voor Geraardsbergen en zijn inwoners.
  • Ofwel vernieuwend en/of bijzonder zijn voor de werking van de eigen vereniging.

Hoe aanvragen

U vult het onderstaande aanvraagformulier in ten laatste 1 maand vóór het plaatsvinden van de activiteit. 

Op alle drukwerk en publicaties wordt de steun van de stad Geraardsbergen vermeld. Dit gebeurt door de vermelding van en/of publicatie van het logo van de stad. 

Afhandeling

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad onderzoekt en toetst het ingediende project aan de voorwaarden. Op basis daarvan wordt een project al dan niet ontvankelijk verklaard.

Dit advies wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt. Vervolgens wordt de vereniging door de Cultuurdienst in kennis gesteld van deze beslissing.

Uiterlijk 2 maand na afloop van het project bezorgt de vereniging aan de Cultuurdienst een kort evaluatieverslag en een financieel verslag met een kopie van de bewijsstukken (facturen en onkostennota's).

De toekenning van de subsidie wordt achtereenvolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt.

Vervolgens wordt aan de dienst Financiën de opdracht tot uitbetaling van de subsidie gegeven.

Reglement

Zie reglement basis-, activiteiten- en projectsubsidies.