Cultuurraad

De Cultuurraad is een adviesraad erkend door de gemeenteraad. De voornaamste taak van de Cultuurraad is advies verstrekken over alle culturele beleidsmateries. Dit kan gaan over de aankoop van een nieuw kunstwerk, de toegankelijkheid of (ver)bouw(ing) van culturele infrastructuur, de bewaring van ons erfgoed .... De Cultuurraad is in de eerste plaats een denktank, ook al kan de Cultuurdienst af en toe een helpende hand gebruiken voor de organisatie van evenementen.

De Cultuurraad bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

De Cultuurraad wordt bij het begin van een nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld.

Voor wie

Niet alleen verenigingen en professionele organisaties zijn toegelaten, maar ook mensen die met veel enthousiasme en bezieling bezig zijn met cultuur in de ruimste betekenis van het woord (in het decreet worden deze personen 'deskundigen' genoemd) zoals bv. kunstenaars, erfgoedspecialisten,.... Het hoeven niet alleen terreindeskundigen te zijn, ook mensen die een frisse en nieuwe kijk op cultuur kunnen bieden, zijn van harte welkom.

Voorwaarden

Culturele organisatie, vereniging of instelling

  • Een actieve culturele werking ontplooien ten behoeve van de inwoners op het grondgebied van de de stad Geraardsbergen.
  • Een zetel hebben in de stad Geraardsbergen.
  • Activiteiten organiseren die behoren tot één van de culturele materies vermeld onder artikel 2 van het bijgevoegde reglement.
  • Aantonen dat ze een georganiseerde culturele organisatie, vereniging of instelling is door het indienen van de statuten en/of huishoudelijk reglement, de samenstelling van het bestuur en het aantal leden of omvang van het bereikte doelpubliek.

 Deskundigen

  • Minstens 18 jaar oud.
  • Zich engageren in de culturele sector.
  • Geen politiek mandaat bekleden.
  • Bereid zijn om actief mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Cultuurraad.
  • Niet reeds een culturele organisatie, vereniging of instelling vertegenwoordigen in de Cultuurraad.
  • Wonen op het grondgebied van de stad Geraardsbergen.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot (her-)aansluiting gebeurt met een aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend, bezorgen aan de Cultuurdienst, Stadhuis, Vredestraat 1-3, 9500 Geraardsbergen - cultuur@geraardsbergen.be

Kostprijs

Het lidmaatschap bij de Cultuurraad is gratis.

Afhandeling

De aanvaarding van nieuwe culturele organisaties, verenigingen of instellingen gebeurt door de Algemene Vergadering, na voorafgaandelijk onderzoek en op voordracht van de Raad van Bestuur. Idem voor de aanvaarding van nieuwe deskundigen (al dan niet professioneel).

Samenstelling