Lokaal overleg Kinderopvang

De Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de kinderopvang aanbelangen, betreffende kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan.

De gemeentelijke adviesraad:

  • adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het lokaal overleg kinderopvang met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd;
  • adviseert het lokaal bestuur bij de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen;
  • adviseert het lokaal bestuur bij de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief neemt om de Vlaamse overheid te informeren en te adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente;
  • profileert zich als kennisautoriteit van de lokale opvangsituatie;
  • bevordert overleg, samenwerking en wisselen ervaringen uit tussen lokale actoren;
  • ontwikkelt een visie over de kinderopvang binnen de gemeente;
  • waakt over en stimuleert de kwaliteit van de bestaande opvang;
  • informeert de bevolking.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan deze adviesfunctie zowel op eigen initiatief als op specifieke vraag van het stadsbestuur of het College van Burgemeester en Schepenen opnemen.

Het lokaal bestuur kan de Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven.


De Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang is een onafhankelijk orgaan, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding, dat waakt over de continuïteit van het lokaal beleid kinderopvang over de verschillende bestuursperiodes heen.