Milieuraad

Sedert 1992 is er in Geraardsbergen een Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (kortweg MiNa-Raad of milieuraad) actief. De opzet van een stedelijke milieuraad is het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor het lokale milieubeleid. De samenstelling en de werking ervan liggen vast in statuten en een huishoudelijk reglement.

De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieubeleid en natuurbeleid van Geraardsbergen te bespreken. Zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief kan de milieuraad het stadsbestuur adviseren inzake het voorkomen, aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur, voor zover dit tot de bevoegdheden van het Stadsbestuur behoort. Verder informeert en sensibiliseert de milieuraad tevens de bevolking.

Naast de gewone, gesloten, vergaderingen, die meerdere malen per jaar plaatsvinden, organiseert de milieuraad ook een beperkt aantal ‘open milieuraden'. Dat zijn activiteiten zoals een milieuboottocht, een demonstratie over individuele afvalwaterzuivering of een infoavond over windenergie.

Ook op gewestelijk en provinciaal niveau zijn milieuraden actief, die potentieel een belangrijke impact kunnen hebben op het lokaal of regionaal beleid.

Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst Duurzaamheid duurzaamheid@geraardsbergen.be.