Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak

Euthanasie

Voorafgaande wilsverklaring

Indien u wilsbekwaam bent (en het dus zelf kan vragen) én aan de criteria van de wet op euthanasie voldoet, kan u op elk moment een vraag naar euthanasie stellen. U schrijft uw vraag neer, zonder verdere vormvereisten, en bespreekt ze met uw dokter.

U kan ook voorafgaand een vraag naar euthanasie stellen voor het moment waarop u het zelf niet meer kan vragen. Die 'voorafgaande wilsverklaring euthanasie' is wel enkel en alleen toepasbaar in het geval u onomkeerbaar buiten bewustzijn bent, bijvoorbeeld door een onomkeerbaar coma. Ze is dus niet van toepassing in het geval van dementie. U bent dan immers wel wilsonbekwaam, maar niet buiten bewustzijn. Voor dat geval maakt u best een 'negatieve wilsverklaring' op.

Negatieve wilsverklaring

Daarnaast heeft iedere Belg heeft via de wet op de patiëntenrechten het recht om een behandeling te weigeren of stop te zetten. Zo kan u er voor zorgen dat uw leven niet 'nodeloos gerekt' wordt. Indien u – bijvoorbeeld in geval van dementie – bepaalde medische zorg niet meer wilt ontvangen, kan u dat vooraf kenbaar maken. U vult dan een 'negatieve wilsverklaring' in die van toepassing wordt van zodra u zelf uw wil niet meer kan uitdrukken. Deze negatieve wilsverklaring kan u niet laten registeren bij de gemeente. Meer informatie vindt u in de brochure 'voorafgaande wilsverklaringen' die u gratis bij de apotheek kan krijgen.

Voorwaarden

De 'voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie' is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Wanneer de persoon zelf het formulier niet kan invullen en ondertekenen, kan dit gebeuren door een derde, op voorwaarde dat er een medisch attest wordt toegevoegd.

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersoon moet het formulier ondertekenen.

Hoe aanvragen

U kan de wilsverklaring laten registreren bij de dienst Bevolking, maar dat is niet verplicht om geldig te zijn. De wilsverklaring blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring en kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Wanneer u wilsonbekwaam wordt, en u heeft een geldige (= minder dan vijf jaar oude) wilsverklaring, dan blijft deze onbeperkt geldig.

U kan het formulier voor een wilsverklaring

  • downloaden via de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum) - zie onderaan deze pagina.
  • afhalen bij de dienst Bevolking - gelijkvloers AC - loket 2 of 3
  • gebruiken uit de brochure 'voorafgaande wilsverklaringen', die u gratis kan verkrijgen bij de apotheek.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

Een registratie zorgt ervoor dat de wilsverklaring terecht komt in de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Artsen hebben permanent toegang tot deze databank. De arts van een patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is, moet die databank dan raadplegen om na te gaan of er een wilsverklaring euthanasie van die patiënt voorhanden is.

Wat meebrengen

  • Ondertekend formulier voor de wilsverklaring;
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.