#FinancieelGezondeStad

De maatschappelijke uitdagingen van een stad zijn groot, zeker voor een stad als Geraardsbergen dat geconfronteerd blijft met zware bijdragen voor pensioenlasten van ex statutaire medewerkers van het eigen bestuur en voor het bijpassen van exploitatiekosten van het A.S.Z.-ziekenhuis. We hebben zoals elke goede bedrijfsleider tijdens de vorige legislatuur de inkomsten en uitgaven bijgestuurd waar nodig. 

Vanuit Vlaanderen werd daarnaast een financiële inspanning gedaan om de lokale besturen te ondersteunen, om de ongelijkheid op vlak van inkomen tussen de verschillende gemeenten te compenseren. Hiervoor zijn een aantal fondsen in het leven geroepen om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger te kunnen bieden. Zo werden o.a. middelen toegekend via de financieringslijn centrumfunctie – mobiliteitsknooppunt (Denderfonds) voor Geraardsbergen, Ninove, Zottegem en Denderleeuw ter compensatie van de kosten voor migratie, armoede, werkloosheid en anderstaligheid van migranten. Deze middelen worden o.a. besteed aan bestrijding kinderarmoede, Huis van het Kind, verbetering huisvesting, wijkverbete-ringscontracten, masterplan centrum, buurthuizen en parochiale centra, ondersteuning van het verenigingsleven,…

De gewone ontvangsten van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen zijn jaarlijks groter dan de uitgaven. Het positief resultaat van de exploitatie bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 6.700.000 euro. Hierin zijn reeds een aantal nieuwe initiatieven en aanwerving van medewerkers opgenomen.

Daarna zorgt dit resultaat ervoor dat we over de ganse legislatuur zo’n 61.000.000 euro aan investeringen kunnen voorzien, gekoppeld aan 15.000.000 euro aan verkopen van onroerende goederen en te ontvangen investeringssubsidies.

Het exploitatieresultaat is in die mate positief dat we na de investeringen en bijhorende leningslasten enkel in 2020 met een klein negatief saldo eindigen. We noemen dit ook de autofinancieringsmarge. De decreetgever verplicht ons om enkel in 2025 (het laatste planningsjaar van de legislatuur) een positief resultaat te behalen.

In dit meerjarenplan realiseren we over de legislatuur een gezamenlijke autofinancieringsmarge van 8.500.000 euro. Deze gaat elk jaar in stijgende lijn tot ongeveer 3.500.000 euro in 2025.

We hebben over 6 jaar een overschot van 8.500.000 euro (2,4%) tegenover een uitgavenbudget op exploitatie van ongeveer 350.000.000 euro. We moeten ons behoeden tegen eventuele tegenslagen zodat we met dit saldo voorzichtig moeten omspringen. Dit moet dan ook de toetssteen zijn wanneer men het heeft over bijkomend of nieuw beleid. 

Een stad besturen is keuzes maken: gaan voor beleidskeuzes en voldoende investeringsruimte laten zonder schulden te laten oplopen. Hiermee willen we ten allen tijde een financieel gezonde stad blijven, klaar voor de toekomst.