Ontspanning

Acties cultuur, jeugd en sport in het kader van het Vlaams Noodfonds: 444.500 euro

We willen een zo gelijkwaardig mogelijke verdeling maar door de vele raakvlakken wordt vooral ook gekeken naar een zo doelmatig mogelijke besteding. Enerzijds worden middelen toegewezen aan noden die reeds duidelijk zijn, anderzijds zullen middelen pas voorzien worden na participatie met onze adviesraden. Er wordt ook een deel gereserveerd voor burgers en verenigingen die niet vertegenwoordigd zijn in een adviesraad, maar die via een eenvoudig reglement wel voorstellen kunnen indienen.

Verdubbelen subsidies aan verenigingen die nu al subsidie krijgen: 161.500 euro

Sport 70.000
Cultuur 31.500
Jeugd 60.000

Ondersteuning ontmoetingscentra: 48.000 euro

Geraardsbergen telt 16 deelgemeenten en 12 (private) ontmoetingscentra/parochiezalen. Deze laatste vervullen ten aanzien van de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en ook niet georganiseerde burgers, een substantiële rol. De toegankelijkheidsdrempel is zeer laag, waarbij de uitbaters van de gebouwen afhankelijk zijn van de gebruiksvergoedingen en van toelagen van ons lokaal bestuur. Tijdens het (eerste) Coronajaar blijven de onkosten voor vooral infrastructuuronderhoud, bestaan, terwijl de inkomsten voor het gebruik stagneren. Onze verenigingen en ook ons bestuur hebben er alle belang bij dat de zalen verder goed onderhouden blijven en men ze in goede omstandigheden ter beschikking kunnen worden gesteld van de gebruikers.

Korting inschrijvingsgeld en huur instrumenten kunstacademie: 25.000 euro

De kunstacademie is de bron van cultuurbeleving en talentontwikkeling in onze stad.

Als alternatieve leercontext vullen heel wat leerlingen een deel van hun opleiding in de culturele verenigingen (fanfare en harmonie). Leerlingen van de toneelverenigingen volgen les in de kunstacademie en realiseren het toneelstuk van hun vereniging tijdens lessen.

De opleiding die mensen volgen in de kunstacademie is de basis voor het rijke culturele leven in de lokale verenigingen.

Ook zijn er heel wat projecten met culturele verenigingen (play-in met concertband, kerstconcerten, enz…) Er staan 3 projecten in de steigers met de ‘nieuwe’ culturele vereniging/initiatief rond het leegstaand shoppingcenter.

De intensieve samenwerkingen met het cultuurcentrum, de bibliotheek (jeugdboekenweek) en de sportdienst (sport- en cultuurweek) zijn een grote meerwaarde.

Een deel van de optredens van de kunstacademie gebeuren binnen culturele happenings in Geraardsbergen. Zo is er een samenwerking i.v.m. het culturele aanbod voor bewoners van de woonzorgcentra en de cultuurcafé ’s.

Het wordt belangrijk om de kunstacademie te ondersteunen. Er is iets minder rechtstreeks contact met leerlingen en ouders, De beleving van ons project binnen onze muren maar buiten de lessen staan op zeer laag pitje (optredens, voorstellingen, concertbezoeken,…)

Ondanks onze communicatie leeft er bij ouders en leerlingen dat zij niet meer zullen ‘meekunnen’ (uiteraard is dit niet zo).

De huur van het instrument weegt zwaar door in deze tijden, er komen veel vragen naar korting.

Ook de klassen gevuld met hoofdzakelijk volwassen zouden zware klappen kunnen krijgen omwille van de onzekere start in september en het feit dat deze groep cursisten moeilijker te bereiken was tijdens de coronatijd. (ateliers beeldende kunst, dansafdeling, toneelafdeling).

We hopen de inschrijvingen in de kunstacademie op peil te kunnen houden, omdat we er zeker van zijn dat het op termijn zich zullen herstellen.

Maar een ‘tijdelijke’ terugval van inschrijvingen kan jaren gevolgen hebben voor de werking van de kunstacademie, maar vooral voor het cultureel verenigingsleven in onze stad.

Jeugd: 55.000 euro

De jeugddienst voorziet extra middelen voor jeugdopbouwwerk, extra aanbod voor kinderen met een beperking (jeugdbeweging op maat, extra (speelplein) aanbod in najaar) en een outdoor fitnessruimte in samenwerking met de sportdienst. Verder zullen er ook in dialoog met de jongeren nog andere initiatieven geïnitieerd worden. Hierbij wordt vooral gedacht aan de deelgemeenten (vakantiestraten, hinkelbanen,…).

Sport: 15.000 euro

Vanuit de sportdienst is er al een ruime ondersteuning van de clubs voorzien door het verdubbelen van de subsidies, maar bijkomend zal er ook via dialoog met de sportraad gekeken worden welke ondersteuning nog wenselijk is.

Cultuur: 90.000 euro

De cultuurdienst zal via de cultuurraad naar de deelgemeenten en burgers trekken om te luisteren welke vernieuwende culturele en erfgoedprojecten aanspreken.

Evenementen “Zomeren in Geraardsbergen”: 20.000 euro

Heel wat geplande evenementen kunnen de komende maanden niet doorgaan of moeten aangepast worden aan de geldende corona maatregelen. Om toch te voorzien in aantrekkelijk corona proof aanbod bundelen de diensten hun krachten en ideeën. Het aanpassen of organiseren van nieuw en veilig zomerprogramma betekent een extra kost.

Burgers, dorpsraden, verenigingen …: 30.000 euro

We zijn er van overtuigd dat er ook burgers, dorpsraden, verenigingen, … zijn die creatieve ideeën hebben om in coronatijden positieve initiatieven te nemen. Via een eenvoudig reglement zullen hiervoor aanvragen kunnen worden ingediend.