Organiek reglement Cultuurraad

De Stedelijke Cultuurraad is een erkend gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken de Cultuurraad bij de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid, inzonderheid het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.

De Cultuurraad wordt om advies gevraagd over alle culturele aangelegenheden waaronder:

  • de bescherming en de luister van de Nederlands taal (o.a. straatnamen en het dialect)
  • de aanmoediging van de vorming van de navorsers (o.a. prijzen voor kunstenaars)
  • de schone kunsten (o.a. amateurkunsten en professionele kunsten, kunst in de publieke ruimte, ...)
  • het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen (met inbegrip van de monumenten en landschappen)
  • de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
  • de lokale radio-omroep en de regionale televisie
  • de permanente vorming en de culturele animatie
  • de vrijetijdsbesteding en het toerisme.

Daarnaast heeft de Cultuurraad ook het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over allerhande culturele beleids-dossiers.

De Cultuurraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

In de Algemene Vergadering zetelen de effectieve vertegenwoordigers van de verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad, alsook deskundigen op cultureel vlak en waarnemers (schepen van Cultuur, ambtenaren, vertegenwoordigers andere adviesraden).

Voor wie

  • Socio-culturele verenigingen
  • Deskundigen op cultureel vlak