Passieve openbaarheid van bestuur - recht op inzage, uitleg, afschrift

Je kan aan het lokaal bestuur verzoeken om bestuursdocumenten - ongeacht de drager - openbaar te maken: dit kan via inzage, uitleg of een afschrift. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt hiervoor de specifieke voorwaarden.

Hoe aanvragen

Je kan schriftelijk een aanvraag doen via brief of via onderstaand formulier in ons thuisloket. 

Je aanvraag bevat volgende informatie:

  • je naam en correspondentieadres;
  • over welke bestuursdocumenten het gaat of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben;
  • op welke manier je toegang wil verkrijgen: inzage, kopie of uitleg;
  • de vorm waarin je het document wenst: op papier of digitaal.

Kostprijs

Als je een afschrift vraagt, betaal je een bijdrage zoals vastgelegd in het algemeen retributiereglement. 

Inzage en uitleg zijn kosteloos. 

Afhandeling

Het lokaal bestuur behandelt je vraag uiterlijk binnen 20 kalenderdagen nadat de aanvraag in het register is ingeschreven. 

Deze termijn is verlengbaar met 20 kalenderdagen indien je vraag te algemeen geformuleerd is of kennelijk onredelijk is, indien er meer informatie nodig is over de uitzonderingsgrond. 

Je wordt schriftelijk (per brief of per mail) op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Beroepsprocedure

Als je niet tevreden bent met de afhandeling (je aanvraag voor inzage in documenten wordt geweigerd, niet beantwoord of niet correct uitgevoerd), dan kan je een beroep indienen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur van de Vlaamse overheid:

https://www.vlaanderen.be/hoe-kan-ik-in-beroep-gaan-tegen-een-weigering-van-inzage

Uitzonderingen

Het Bestuursdecreet omschrijft een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Uitzonderingsgronden zijn bijvoorbeeld bescherming van de privacy, documenten die onvolledig zijn, de openbare orde,...