Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Hoe aanvragen

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Een elektronische vreemdelingenkaart kan u aanvragen bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Ongeveer 2 weken na de aanvraag ontvangt u een pin- en pukcode waarmee u de kaart kan ophalen.

Kostprijs

Soort Wachttijd Kostprijs
Vreemdelingenkaart 2 weken € 22
Vreemdelingenkaart - spoedprocedure 1 werkdag € 105
Duplicaat puk- en pincode 2 weken € 5

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen,
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten,
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen

  • Uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart.
  • Een recente pasfoto van goede kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.