Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Taak

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de stad Geraardsbergen (GECORO) adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Geraardsbergen.

De rol van de GECORO betreft steeds een adviserende taak. De GECORO geeft advies bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen.

Ten slotte kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Daarnaast kan de GECORO ook op eigen initiatief participeren aan het ruimtelijk beleid door adviezen te formuleren, informatie uit te wisselen, de aanzet te geven voor de opmaak van verordeningen, reglementen,...

Samenstelling

De GECORO bestaat, naast de voorzitter die door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgedragen, uit 16 leden en hun plaatsvervangers:

  • 8 leden en hun plaatsvervangers voorgedragen door verschillende maatschappelijke geledingen
  • 8 deskundige leden en hun plaatsvervangers die voeling hebben met wat reilt en zeilt in Geraardsbergen. De deskundigheid van de leden hangt af van hun opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring, huidig lidmaatschap, vertrouwdheid met het stadsgebeuren... Daarnaast moeten ze kennis hebben van de hedendaagse ruimtelijke problematieken en methodieken en voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Geraardsbergen.

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden en de secretaris. Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Deze 'deskundigen' kunnen ook van buiten de gemeente komen. Leden van de gemeenteraad of van het schepencollege kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviescommissie.