Stamboomopzoekingen

Wie waren uw voorouders? Waar kwamen zij vandaan? Wat voor werk deden ze?

Er zijn tal van documenten en bronnen die u helpen om uw eigen stamboom te maken en dus aan genealogie te doen.

De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:

 • de Akten van de Burgerlijke Stand: dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente, vanaf 1796;
 • de bevolkingsregisters;
 • doop-, trouw- en begraafregisters: dit zijn doop-, trouw en begraafboeken, bijgehouden door de kerk. 

Akten van de burgerlijke stand

Het stadsarchief beschikt over de registers van de Burgerlijke stand vanaf 1796.

De bevolkingsregisters 

De bevolkingsregisters zijn slechts beperkt toegankelijk (zie voorwaarden). Het stadsarchief beschikt voornamelijk over de bevolkingsregisters uit de 20ste eeuw.

Parochieregisters

De akten van de Burgerlijke Stand zijn een moderne uitvinding, ontstaan na de Franse Revolutie en in België ingevoerd in 1796. Willen we verder in de tijd op zoek gaan naar onze voorouders, dan moeten we de parochieregisters raadplegen.

U kan online en gratis parochieregisters en registers van de burgerlijke stand raadplegen via de website van het Rijksarchief. U vindt er eveneens een leidraad voor het opstellen van een stamboom.

Voorwaarden

Register van de Burgerlijke Stand

De openbaarheidstermijnen worden bepaald door de wet van 18 juni 2018 en het Koninklijk besluit van 17 maart 2021.

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van:

 • akten van overlijden na 50 jaar;
 • akten van huwelijk na 75 jaar;
 • akten van geboorte na 100 jaar.

U kan ook opzoekingen doen in deze registers.

Alle akten die jonger zijn dan de nieuwe openbaarheidstermijnen kunnen niet zomaar bekeken worden. Wil u deze akten toch inkijken, dan moet u de toestemming hebben van de persoon op wie de akte betrekking heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische opzoekingen voor de betrokkenen verrichten, mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft.

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn (langstlevende) echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in eerste lijn, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten minder dan 50, 75 en 100 jaar oud.

Bevolkingsregister

Het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister is van toepassing op de openbaarheid van bevolkingsregisters.

 • Register ouder dan 120 jaar: iedereen heeft inzagerecht.
 • Register jonger dan 120 jaar:steeds toestemming vereist van de betrokkene zelf of bij diens overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of van een van de afstammelingen in eerste graad. Als geen van bovenstaande nog in leven of wilsbekwaam is, kan het college van burgemeester en schepenen een beslissing hieromtrent nemen.

Hoe aanvragen

Enkel op afspraak. Neem contact op met de archiefbeheerder.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.

Kostprijs

 • Indien de archiefbeheerder de opzoekingen doet: € 20 per half uur.
 • Indien u de opzoekingen zelf doet zijn deze gratis.
 • € 0,15 per scan.

Afhandeling

 • U meldt zich op de afgesproken dag aan de balie.
 • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
 • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een bezoekersregister. Het register wordt bewaard en behandeld volgens de regels van de AVG