Belastingen

Wat is een belasting

Een belasting is een door het stadsbestuur éénzijdig opgelegde heffing aan personen of firma's die op het grondgebied van een stad gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingsplichtige haalt hieruit geen voordeel. De opbrengst van de gemeentebelastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de stad te financieren.

De gemeentelijke belastingen kunnen opgesplitst worden in twee types :

  • de aanvullende belastingen ( bvb op de personenbelasting, onroerende voorheffing enz. )
  • de andere gemeentelijke belastingen die bepaalde activiteiten, situaties of feiten als basis hebben.

De personenbelasting bedraagt in Geraardsbergen momenteel 7,8 %
De onroerende voorheffing bedraagt 981,62 opcentiemen

De gemeenteraad stemt alle belasting- en retributiereglementen

Aangifteplicht

De meeste belastingsreglementen voorzien in een tijdige en spontane aangifteplicht. Zelfs wanneer de belastingsplichtige geen aangifteformulier zou ontvangen hebben, dient hij zelf het initiatief te nemen om dit formulier te bekomen. Bij gebrek aan een tijdige aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd op basis van de op dat ogenblik beschikbare gegevens. In dat geval kan een verhoogde belasting van toepassing zijn.

Volgende gemeentelijke taksreglementen voorzien in een aangifteplicht :

  • belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk
  • belasting op het verstrekken van logies
  • belasting op tweede verblijven
  • belasting op vertoningen en evenementen
  • belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein

De invordering van de gemeentebelastingen

De aanvullende gemeentebelastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door het bestuur dat belast is met de invordering van de hoofdbelasting. Onder andere de personenbelasting wordt ingevorderd via het ministerie van Financiën.

Voor de specifieke gemeentelijke belastingen stelt het college van burgemeester en schepenen het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar. Vanaf dat ogenblik heeft de stadsontvanger een titel om tot de inning over te gaan.

Bezwaarprocedure

Elke belastingsplichtige kan een schriftelijk bezwaar indienen tegen een op zijn naam gevestigde aanslag. Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet steeds met redenen omkleed zijn. Indien de belastingsplichtige dit wenst, kan hij door het college worden gehoord en zal hij mits zijn uitdrukkelijk verzoek daartoe uitgenodigd worden.

Pas daarna beslist het college of een bezwaar al dan niet wordt ingewilligd.

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen is een beroepsprocedure mogelijk bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen dit vonnis van de rechtbank kan in een laatste stadium beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep.

Het overzicht kan je hier raadplegen.