Lokale premie voor individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Woningen die volgens het zoneringsplan gelegen zijn in individueel te optimaliseren buitengebied, dienen hun afvalwater zelf te zuiveren met een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA).

Voor wie

Enkel gebouwen met huishoudelijk afvalwater komen in aanmerking.

Voorwaarden

De installatie moet voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke verordening en tevens aan de 'code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen'.

Hoe aanvragen

De premie wordt aangevraagd vóór aanvang van de werken.

Kostprijs

De premie bedraagt 50% van de bewezen kosten op factuur, met een maximumbedrag van 1.000,00 euro geïndexeerd.

Reglement

De gemeentelijke verordening van 14 april 2015 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.

Wat meebrengen

Om de premie te kunnen aanvragen dient u het volgende mee te brengen:

  • keuringsattest waterafvoer;
  • facturen van de uitgevoerde werken;
  • foto's van de uitgevoerde werken;
  • identiteitskaart.