Lokale premie voor verplicht private afkoppeling afval- en hemelwater

De stad geeft een subsidie bij de verplicht private afkoppeling van afval- en hemelwater.

Voor wie

Wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, moeten alle gebouwen gelegen langs het traject der werken, het regenwater afkoppelen van het afvalwater.

Voorwaarden

Na de werken moet het gescheiden rioolstelsel gekeurd worden door een onafhankelijke keurder. Een lijst van onafhankelijke keurders vindt u op www.aquaflanders.be.

Kostprijs

De subsidie bedraagt maximum 1.000,00 euro geïndexeerd.

Reglement

De gemeentelijke verordening van 14 april 2015 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.

Wat meebrengen

Om de premie te kunnen aanvragen dient u het volgende mee te brengen

  • keuringsattest waterafvoer;
  • facturen van de uitgevoerde werken;
  • foto's van de uitgevoerde werken;
  • identiteitskaart.