Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. In Vlaanderen wordt de onroerende voorheffing sinds 1 juli 1999 geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden

U betaalt als belastingplichtige onroerende voorheffing als u:

  • de eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont
  • inkomsten ontvangt uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.

U betaalt onroerende voorheffing voor de volledige periode van twaalf maanden (het aanslagjaar).

Hoe aanvragen

In het Vlaamse Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst jaarlijks vanaf mei de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing naar alle belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed.

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt de onroerende voorheffing geïnd door de dienst Brussel Fiscaliteit. In het Waals Gewest wordt de onroerende voorheffing geïnd door de dienst SPW Finances van de Waalse overheid.

Kostprijs

Berekening

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

U kunt het KI bij de plaatselijke afdeling van het kadaster navragen.

De voorheffing bestaat uit 3 delen:

  • percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom):
    • 3,97% voor woningen
    • 2,54% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren
  • opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

Als u niet akkoord gaat met de aangerekende onroerende voorheffing, dan kunt u een bezwaar indienen.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, personen met een handicap, ...) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.

Vrijstelling van de onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Reglement

De regelgeving over onroerende voorheffing vindt u in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.