Een erkenning aanvragen als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren

Je hebt een geldige erkenning (HK-nummer) nodig voor het oprichten en uitbaten van:

De erkenning is van onbepaalde duur.

Hoe aanvragen

Belangrijk: de infrastructuur (waar de dieren verblijven) moet in orde zijn vóór je een erkenning kan aanvragen.

Je aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

  • aanvraagformulier
  • schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen
  • kopie van het contract met een erkende dierenarts
  • bewijs van betaling van de kosten voor erkenning (zie bij ’Bedrag‘ hieronder) op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren'

Stuur je volledig dossier naar:

Vlaamse overheid
Inspectie Dierenwelzijn, erkenningsaanvragen
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

Of ingescand via mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be

Afhandeling van je aanvraag 

De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden verbonden met betrekking tot de soorten, rassen en het aantal dieren.

Zonder erkenning mag de kwekerij, het asiel, het pension of de handelszaak niet van start gaan.

De erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig ingediend dossier. De uiteindelijke beslissing over de aflevering of weigering van de erkenning wordt genomen binnen 4 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

Wijzigingen melden

Elke wijziging (sluiting, overname, adresverandering door de gemeente, andere contractdierenarts...) moet gemeld worden aan de Inspectie Dierenwelzijn. Op de website van Dierenwelzijn vind je een overzicht van hoe en wanneer je wijzigingen moet melden.

In geval van verandering aan de inrichting (verhoging maximumcapaciteit, uitbreiding van ruimtes, andere diersoort, …) en bij verhuis of herstart is een volledig nieuwe aanvraag nodig.

Kostprijs

  • Kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro
  • Kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro
  • Handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro
  • Dierenpension: 75 euro
  • Dierenasiel: gratis

Stort het bedrag op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren'.

Reglement

Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (Belgisch Staatsblad 6/07/2007).