Handtekening wettigen

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet in een Belgische gemeente of stad wonen.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Hoe aanvragen

Een handtekening kan gewettigd worden bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3).

Een ambtenaar gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld.
Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden.
  • Uw identiteitskaart.

Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon of een kopie ervan en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.