Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • de echtgeno(o)t(e)
  • de bloed- of aanverwanten
  • wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, dan kan de overlevende een concessie aanvragen bij de dienst Burgerlijke Stand. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend te behoeve van een derde en van diens familie.

Hoe aanvragen

Via dit aanvraagformulier voor concessies kan u een concessie verlengen. U kan dit formulier ook verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie wordt een akte opgemaakt met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan het stadsbestuur opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

gewone grond of urneveld (1 persoon) 750,00 €
columbarium (1 tot 3 personen) 750,00 €
grafkelder 1 persoon 1.500,00 €
grafkelder 2 personen 1.600,00 €
grafkelder 3 personen 1.700,00 €
grafkelder voor urne (1 tot 2 personen) 1.150,00 €
hernieuwing (25 jaar, voor elk graftype) 750,00 €

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.