Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

Maak een afspraak

Aanvraag mondeling verweer

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft een aantal politiereglementen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast tegen te gaan.

Voor inbreuken op deze politiereglementen riskeer je een administratieve geldboete.

Procedure GAS

De inbreuken worden vastgesteld door de lokale politie, gemeenschapswachten of gemeentelijke vaststellers. Zij stellen een proces-verbaal of bestuurlijk verslag op en maken dit over aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag en krijgt de mogelijkheid om zich te verweren.
Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er een geldboete wordt opgelegd en hoe hoog die is. De administratieve geldboetes kunnen oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen en tot 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verweer

De overtreder beschikt over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen.

Schriftelijk

  • via onderstaand verweerformulier
  • via aangetekend schrijven (gericht aan sanctionerend ambtenaar, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen)
  • via e-mail naar gas@geraardsbergen.be

Mondeling (enkel op afspraak)

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Bemiddeling

In bepaalde omstandigheden kiest de sanctionerend ambtenaar voor een voorafgaandelijke bemiddelingsprocedure. Deze procedure wordt verplicht aangeboden aan minderjarigen vanaf 16 jaar.
De bemiddeling heeft tot doel de eventueel aangebrachte schade te herstellen of te vergoeden. Er wordt getracht een overleg tussen overtreder en benadeelde partij tot stand te brengen waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden om samen tot een oplossing te komen.
Bij een geslaagde bemiddeling zal de sanctionerend ambtenaar rekening houden met het resultaat van de bemiddeling. Het ultieme doel is immers het verminderen van de maatschappelijke overlast.

Beroep

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank. Voor de minderjarigen is de jeugdrechtbank bevoegd.

Procedure GAS Verkeer

De inbreuken worden vastgesteld door de lokale politie of gemeentelijke ambtenaren die hiertoe opgeleid zijn. Zij stellen een proces-verbaal of bestuurlijk verslag op en maken dit over aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder ontvangt een brief met de vaststelling en een uitnodiging tot betaling van de boete. De overtreder krijgt nog de mogelijkheid om zich te verweren. Op basis van het verweer beslist de sanctionerend ambtenaar of de boete behouden blijft of niet.
De administratieve geldboetes voor inbreuken op stilstaan en parkeren bedragen 58 euro voor overtredingen van de 1ste categorie en 116 euro voor overtredingen van de 2de categorie.

Verweer

De overtreder beschikt over een termijn van dertig dagen om verweermiddelen in te dienen.

Schriftelijk

  • via onderstaand verweerformulier
  • via gewoon schrijven (gericht aan sanctionerend ambtenaar, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen)
  • via e-mail naar gas@geraardsbergen.be

Mondeling (enkel op afspraak - enkel voor overtredingen van 2de categorie)

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Beroep

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.