Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft een algemeen politiereglement goedgekeurd. De meeste overtredingen van dit reglement zijn bestuurlijk afhandelbaar. Dat wil zeggen dat de stad, via een administratieve sanctie, bepaalde vormen van overlast kan bestraffen zonder tussenkomst van het parket. Enkel voor de 'gemengde inbreuken' moet nog het standpunt van het parket worden afgewacht alvorens de overtreding bestuurlijk kan worden afgehandeld. 

De administratieve geldboetes op de overtredingen van de politiereglementen kunnen oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen en tot 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar.

Vaststelling

De overtredingen worden vastgesteld door de lokale politie en door gemachtigde ambtenaren daartoe aangesteld door de gemeenteraad. Zo zijn er onder meer vier gemeenschapswachten die dergelijke vaststellingen mogen doen.

Sanctionerend ambtenaar

De bevoegdheid voor het opleggen van een administratieve geldboete ligt bij de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambtenaar oordeelt aan de hand van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag of er een geldboete wordt opgelegd en hoe hoog die is. De overtreder krijgt steeds de nodige waarborgen om zich te verdedigen. De administratieve geldboete is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten en een eventuele herhaling van de feiten.

Bemiddelingsprocedure 

De gemeenteraad heeft tevens een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze procedure wordt verplicht aangeboden aan minderjarigen vanaf 16 jaar. Ook bij meerderjarigen kan bemiddeling worden aangeboden. De bemiddeling heeft tot doel de eventueel aangebrachte schade te herstellen of te vergoeden. Er wordt getracht een overleg tussen overtreder en benadeelde partij tot stand te brengen waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden om samen tot een oplossing te komen. Bij een geslaagde bemiddeling zal de sanctionerend ambtenaar rekening houden met het resultaat van de bemiddeling. Het ultieme doel is immers het verminderen van de maatschappelijke overlast.