Adoptie gekend kind

U wil een gekend kind adopteren dat in België verblijft. Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Als u een minderjarig kind wil adopteren, moet u minstens 25 jaar zijn en minstens 15 jaar ouder dan het kind.

Gaat het om een kind van uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet u minstens 18 jaar zijn en minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind.

U kunt adopteren als u:

 • gehuwd bent;
 • wettelijk samenwoont;
 • minstens 3 jaar feitelijk samenwoont;
 • alleenstaande bent.

U kan ook pas adopteren nadat u:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma heeft gevolgd;
 • geschikt verklaard werd door de familierechter.

Hoe aanvragen

De procedure om een gekend kind te adopteren, bestaat uit een aantal stappen. 

 • De eerste stap is de aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin
 • Steunpunt Adoptie nodigt u uit tot het volgen van het voorbereidingsprogramma.
 • Als u een kind wil adopteren via een volle adoptie, dan zal de adoptiedienst de afstandsouder(s) uitnodigen voor een informatiegesprek. Dit gesprek is niet verplicht, maar heeft als doel de afstandsouders te informeren over de gevolgen van adoptie en hen te begeleiden bij het nemen van een geïnformeerde beslissing.
 • Samen met het attest van voorbereiding van Steunpunt Adoptie, dient u een verzoekschrift in bij de familierechter. 
 • Er kan een maatschappelijk onderzoek gestart worden. Dit is niet verplicht als er al een sociaal-affectieve band bestaat met het kind. De familierechter oordeelt hierover en beslist of het onderzoek nodig is of niet.
 • De familierechter spreekt het adoptievonnis uit.