Gezworenen: algemene lijst

Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van twaalf door het lot aangewezen gezworenen.

De algemene lijst van gezworenen wordt om de vier jaar opgemaakt uit een gemeentelijke lijst, een provinciale lijst en een definitieve lijst. Komt je naam voor op deze lijst, dan kan je opgeroepen worden om op te treden als jurylid bij een hof van assisen.

Voorwaarden

Om als gezworene op de algemene lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet men:

  • ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers voor de wetgevende verkiezingen;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • 28 jaar en minder dan 65 jaar zijn op het ogenblik van het opmaken van de lijsten door het stadsbestuur;
  • kunnen lezen en schrijven.

Wie van verblijfplaats is veranderd blijft evenwel op de voorbereidende lijst ingeschreven.

Hoe aanvragen

Naar alle uitgelote personen die aan de voorwaarden voldoen, wordt een witte kaart gestuurd. Daarop staan een aantal vragen over onder meer de identiteit, burgerlijke stand, het beroep. Iedereen is verplicht om de kaart binnen de 8 dagen in te vullen en te ondertekenen.

Op basis van de doorgegeven inlichtingen zal de burgemeester een tweede schifting doorvoeren. Wie niet kan lezen of schrijven wordt geschrapt, net als personen met een bepaalde hoedanigheid (bv. rechters, griffiers, referendarissen, provinciegouverneurs, enz.). Maar ook mensen met een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf van minstens 4 maanden, straf onder elektronisch toezicht van minstens 4 maanden, werkstraf van meer dan 60 uur of autonome probatiestraf van een jaar of meer) worden van de lijst geweerd.