Gezworenen: algemene lijst

Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van twaalf door het lot aangewezen gezworenen.

De algemene lijst van gezworenen wordt om de vier jaar opgemaakt uit een gemeentelijke lijst, een provinciale lijst en een definitieve lijst.

Per zaak wordt er een bijzondere lijst van gezworenen opgemaakt. Dit gebeurt door uitloting van een aantal namen (60).

Voorwaarden

Om als gezworene op de algemene lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet men:

  • ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers voor de Wetgevende Kamers;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • 30 jaar en minder dan 60 jaar zijn op het ogenblik van het opmaken van de lijsten door het stadsbestuur;
  • kunnen lezen en schrijven.