Kappen van bomen

Om te weten welke vergunning u voor het rooien of kappen van bomen, bossen, hagen, houtkanten of kleine landschapselementen moet aanvragen, moet u nagegaan in welke zone op het gewestplan het perceel ligt waarop de bomen e.d. staan, en of het al dan niet om een bos gaat. Het gewestplan vindt u hier.

Men spreekt van een bos vanaf meer dan 2 rijen bomen.

Groengebieden zijn aangeduid met de letter N (Natuurgebieden), R (Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten), P (Parkgebieden) en T (Bufferzones) op het gewestplan.

Rooien van bomen in bosverband

Met bereidheid tot heraanplanting met bos

 • In alle zones: voor het vellen van bomen in bosverband is er ingevolge het Bosdecreet een kapmachtiging vereist.
 • In groengebied, bosgebied, brongebied, valleigebied, habitatrichtlijngebied: in dit geval moet er naast de hogervermelde kapmachtiging ook een 'aanvraag tot vergunning voor wijziging van vegetatie en/of tot wijziging van lijn- en puntvormige elementen' ingediend worden bij de Milieudienst.
 • Voor meer info omtrent rooien van bossen (gezamenlijke houtverkoop met andere boseigenaars, gezamenlijke beheerwerken, plantkeuze voor heraanplant, allerhande subsidiemogelijkheden,...) kan u terecht bij de bosgroep Vlaamse Ardennen

Zonder bereidheid tot heraanplanting met bos

Het gaat m.a.w. om een ontbossing. Dat is een bestemmingswijziging.

 • In alle zones: er moet een vergunning ingediend worden bij de dienst Stedenbouw.

Rooien van bomen (niet in bosverband), houtkanten, hagen

 • Voor het vellen van bomen met meer dan 1m omtrek op een hoogte van 1m boven het maaiveld dient een vergunning aangevraagd te worden op de dienst Stedenbouw. Deze vergunning moet niet worden aangevraagd indien aan alle van de volgende vereisten is voldaan:
  • Ze zijn gelegen in een woongebied, een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied.
  • Ze zijn gelegen binnen een straal van 15m rondom de vergunde woning of bedrijfsgebouw.

 • Ingeval van hoogdringendheid gelden andere regels. Gelieve u hierover te informeren bij de Milieudienst of de plaatselijke boswachter.

Rooien van een hoogstammige boomgaard

 • In groengebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, habitatrichtlijngebied of in landschappelijk waardevol landbouwgebied: hier moet een 'aanvraag tot vergunning voor wijziging van vegetatie en/of tot wijziging van lijn- en puntvormige elementen' ingediend worden bij de Milieudienst.

Wijziging van vegetatie en/of lijn- en puntvormige elementen

Ingevolge natuurdecreet is in groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde en habitatrichtlijngebied elke wijziging van vegetatie en of wijziging van lijn- en puntvormige elementen verboden zonder natuurvergunning.

Voor de gebieden die als bestemming op het gewestplan landschappelijk waardevol agrarisch gebied hebben, is alleen een natuurvergunning nodig voor de wijziging van lijn- en puntvormige elementen.

Onder lijn- en puntvormige elementen worden verstaan:

 • weg-, waterweg- en spoorwegbermen met vegetatie;
 • waterlopen;
 • veedrinkputten;
 • poelen;
 • bronnen;
 • bomenrijen;
 • oude heggen, houtkanten, houtwallen, hagen;
 • verlaten spoorwegbermen met vegetatie;
 • holle wegen;
 • taluds en/of dijken met vegetatie.

Opgelet!

Bij een natuurvergunningsplichtige handeling waar ook een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd moet worden, bv. voor het vellen van een bomenrij, een alleenstaande boom of een reliëfwijziging, vervalt de verplichting tot de aanvraag van een natuurvergunning.

In dit geval volstaat een stedenbouwkundige aanvraag.