Subsidie voor kermissen, dorps-, wijk- of straatfeesten

Subsidie ter ondersteuning van kermissen, dorps-, wijk-, buurt- of straatfeesten.

Voor wie

Bewonersgroepen die een activiteit organiseren in een dorp, wijk, buurt of straat met als doel de sociale contacten te bevorderen en het culturele leven te versterken. Een bewonersgroep is een samenwerkingsverband van minstens drie personen die op een verschillend adres gedomicilieerd zijn. 

Voorwaarden

  • De initiatiefnemers zijn woonachtig in betrokken dorp, wijk, buurt of straat waarvoor een subsidie wordt aangevraagd.
  • Elke dorpsraad, comité of bewonersgroep komt slechts 1 maal per kalenderjaar in aanmerking voor betoelaging.
  • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere van de stad voor hetzelfde evenement.
  • Privé-feesten, familiefeesten, feesten van verenigingen of schoolfeesten komen niet in aanmerking.
  • Het feest richt zich op alle inwoners van de betrokken deelgemeente, buurt of wijk, ongeacht hun politieke of filosofische overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie. Iedereen krijgt toegang tot de activiteiten.

Hoe aanvragen

De aanvrager bezorgt het aanvraagformulier, vóór het plaatsvinden van de organisatie, volledig ingevuld en ondertekend door 3 personen, aan de Cultuurdienst, Stadhuis, Markt z/n, 9500 Geraardsbergen (via toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen) - cultuur@geraardsbergen.be

Afhandeling

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen brengt de Cultuurdienst de aanvrager op de hoogte van de beslissing.

Deze bezorgt na de activiteit een financieel verslag met een kopie van de bewijsstukken (facturen of onkostennota's) aan de Cultuurdienst. 

De toekenning van de subsidie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Indien akkoord, dan wordt aan de dienst Financiën de opdracht tot uitbetaling van de subsidie gegeven.

Reglement

Zie subsidiereglement voor kermissen, dorps-, wijk-, buurt- of straatfeesten.