Tarieven en kortingen Kunstacademie 2023-2024

TARIEVEN  

Onderstaande leeftijden zijn de leeftijden op 31 december 2023.

KINDEREN TOT EN MET 17 JAAR

 • 0 euro voor Kinderkoor Mini Musica (6 tot 11 jaar)
 • 81 euro (20,25 euro met vrijetijdspas VTP) per cursus
 • 54 euro (13,50 euro met VTP) voor een tweede inschrijving op hetzelfde adres, indien de eerste inschrijving niet één van de volgende is:
  • Kleuterdans
  • Circus
  • Kalligrafie
  • Kunstgeschiedenis
  • Dans op schoot
  • Peuterdans
  • Sociaal Artistiek Project

De federale overheidsdienst Financiën beschouwt het inschrijvingsgeld voor DKO voor kinderen die op 01 september 2022 nog geen 14 jaar zijn als een aftrekbare uitgave voor kinderopvang.

JONGEREN VANAF 18 TOT EN MET 24 JAAR

 • 158 euro (39,50 euro met VTP)
 • 0 euro voor Kunstgeschiedenis als bijkomend vak bij Beeld, verschillend van Kalligrafie

VOLWASSENEN VANAF 25 JAAR

 • 158 euro (39,50 euro met VTP) voor één van de volgende cursussen:
  • Circus
  • Kalligrafie
  • Kunstgeschiedenis (indien niet in combinatie met een andere cursus BEELD)
 • 0 euro voor Kunstgeschiedenis als bijkomend vak bij Beeld, verschillend van Kalligrafie
 • 372 euro (93 euro met VTP) voor alle andere cursussen 

 

KORTINGEN  

A. VRIJETIJDSPAS 

Je krijgt 75% korting op inschrijvingsgeld, huur instrumenten, uniform, studiemateriaal. 
Om korting te krijgen op het inschrijvingsgeld dient jouw vrijetijdspas geldig te zijn op moment van inschrijving.
Je dient inwoner van Geraardsbergen te zijn.

NOG GEEN VRIJETIJDSPAS?

 • Als je nog geen vrijetijdspas hebt, kun je een afspraak maken in het sociaal huis via het gratis nummer 0800 16 2 16 of via mail sociaalhuis@geraardsbergen.be.
 • Met deze attesten (niet ouder dan 30 dagen) kun je een vrijetijdspas aanvragen:
  • attest leefloon – indien je leefloon hebt of financiële steun ten bedrage van het leefloon
  • attest mutualiteit – indien je recht hebt op verhoogde terugbetaling medische kosten
  • attest schuldbemiddelaar – indien je in collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer bent.
  • attest pleegzorg Oost-Vlaanderen

B. RECHT OP VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD 

VOORWAARDEN VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD

 • Het attest is geldig op het moment van inschrijving of in de maand september 2023.
 • Het attest dient ten laatste op 31 oktober in de Kunstacademie ingediend te zijn
 • Personen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres wonen als een rechthebbende hebben ook recht op vermindering

GELDIGE ATTESTEN

 • 1) een attest van verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekende uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
 • 2) een attest van verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekende uitgereikt door RVA/ONEM of ACTIRIS
 • 3) een attest van ontvanger van leefloon uitgereikt door het OCMW/CPAS
 • 4) een UiTPAS met kansenstatuut op naam voor één of meer van de volgende groepen van rechthebbenden:
 • begunstigden van leefloon
 • begunstigden van een inkomensgarantie voor anderen
 • begunstigden van verhoogde kinderbijslag
 • begunstigden van verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • 5) een attest van inkomensgarantie voor ouderen of ontvanger van rentebijslag afgeleverd door de Federale Pensioendienst
 • 6) een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • 7) een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
 • 8) een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering
 • 9) een attest begunstigde verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • 10) een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket of van Famiris met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%
 • 11) een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling (gezinsvervangend tehuis of MPI) waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
 • 12) een attest van de pleegzinnendienst voor leerlingen die in een pleeggezin verblijven
 • 13) een vonnis van de jeugdrechtbank voor leerlingen die in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis of MPI verblijven
 • 14) een attest van erkend politiek vluchteling uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan
 • 15) een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan. http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart
 • 16) een attest van ten minste 66% arbeidsongeschiktheid van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
 • 17) een attest van ten minste 66% arbeidsongeschiktheid van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • 18) een attest van ten minste 66% arbeidsongeschiktheid van de FOD SZ, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.
 • 19) een attest van begunstigde van verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • 20) een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is