Toerist- Aankomstverklaring

De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is een document die een niet-EU/EER-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum drie maanden in ons land verblijft. Voor een EU-burger is dit een gelijkaardig document nl. een 'melding van aanwezigheid' (bijlage 3ter).

Deze documenten zijn bestemd voor een buitenlandse burger, die voor een kort verblijf (bijvoorbeeld als toerist) in België verblijft, maar niet in een hotel of een pension. De persoon in kwestie moet binnen de drie dagen na zijn/haar aankomst in ons land een aankomstverklaring (voor een niet EU-burger) of melding van aanwezigheid (voor een EU-burger) afhalen in de stad waar hij/zij verblijft.

Op dit document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Deze wordt voor niet- EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het reispaspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen. De aankomstverklaring voor een vreemdeling met kort verblijf is in ieder geval maximaal 3 maanden geldig en kan slechts uitzonderlijk verlengd worden. Voor EU-burgers is de melding van aanwezigheid 3 maanden geldig.

Vreemdelingen met een 'bijlage 3' of bijlage 3ter staan slechts geregistreerd als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.

EU-burger: verblijf > 3 maanden

Als u, als burger van de Unie, langer dan 3 maanden in Geraardsbergen wil blijven, moet u, binnen de 3 maanden na aankomst, een verklaring van inschrijving doen op de dienst Vreemdelingen. U brengt dan de nodige documenten mee die het verblijf kunnen staven (bv. huwelijksakte, geboorteakte, arbeidscontract,...). Het dossier wordt opgevolgd door de dienst Vreemdelingen en overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ). DVZ beslist over de af te leveren verblijfstitel.

Geen EU-burger

Als u als vreemdeling geen onderdaan bent van de Europese Unie en naar België wil komen, moet u dit in de meeste gevallen vooraf aanvragen bij de Belgische diplomatieke post in uw land. In buitengewone omstandigheden kan u als vreemdeling, wanneer u al in België bent, beroep doen op artikel 9bis van de vreemdelingenwetgeving. Zo kan u uitzonderlijk toch een machtiging tot verblijf krijgen. De aanvraag 9bis moet je aangetekend opsturen t.a.v. de burgemeester.

Indien de aanvraag gebeurt omwille van medische redenen, kan u beroep doen op artikel 9ter van de vreemdelingenwetgeving, om een machtiging tot verblijf te vragen. Deze laatste aanvraag wordt rechtstreeks door uw advocaat overgemaakt aan dienst Vreemdelingenzaken, zonder tussenkomst van de gemeentelijke diensten.