#VeiligeStad

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners zijn een belangrijke focus en vergen een integrale aanpak. We willen kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken.

Naast de financiële middelen en ondersteuning die wordt verleend aan de politie, ook op het vlak van bestrijding van drugs, zetten we in op extra begeleidingsmogelijkheden bij verslavingsproblematiek, in het bijzonder voor kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP).

We willen sterk inzetten op het gebruik van technische hulpmiddelen om de veiligheid van de burger te verhogen en de werking van onze hulpdiensten aan te pakken o.a. door camera’s bij te plaatsen op cruciale plaatsen.

Samen met verschillende partners (politie, scholen verenigingen,…) gaan we de strijd tegen zwerfvuil aan. We zetten een mobiele camera in en de samenwerking met milieumeters en -peters zal opgevoerd worden.

We willen dat de Astridlaan wordt heringericht. De effectieve uitwerking hiervan vormt het onderwerp van een studie die wordt ontwikkeld samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij heraanleg van andere wegen, bv. naar aanleiding van rioleringsprojecten, zal extra aandacht gaan naar de veiligheid van de trage weggebruikers. Er zijn belangrijke investeringen voorzien voor aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Het is de bedoeling om gefaseerd de kwaliteit van ons wegennet te verbeteren. We hebben prioritaire aandacht voor veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen.

Elke schoolomgeving zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid, met focus op de zwakke weggebruiker. De invoering van schoolstraten zal ook deel uitmaken van dit onderzoek. De samenwerking met de lokale politie en de scholen wordt verdergezet.

Met de lokale politie voeren we een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen verkeersoverlast en werken we samen rond verkeersveiligheid op onze wegen. We pakken het onaangepast rijgedrag van bestuurders aan. Ook het parkeren op het voet- en fietspad of op plaatsen die de zichtbaarheid of veiligheid van de zwakke gebruiker in het gedrang brengt, is een belangrijk aandachtspunt.

We verplaatsen ons niet uitsluitend met één vervoersmiddel maar combineren meestal verschillende vormen van mobiliteit. Binnen de basisbereikbaarheid zal het belangrijk zijn om gebruik te kunnen maken van op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden.