Veranderen van een voornaam

Een verandering van voornaam veronderstelt dat de voornamen correct zijn vastgesteld maar dat ze moeten aangepast worden om welke reden dan ook. Op 1 augustus 2018 trad de wet in werking die de bevoegdheid over de verandering van voornaam overdraagt van FOD Justitie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor wie

  • Bent u meerderjarig? Dan kan u zelf de verklaring afleggen of iemand anders met een authentieke volmacht.
  • Bent u minderjarig: het verzoek moet ingediend worden door uw wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarden

U bent:

  • Belg, erkend vluchteling of Staatloze
  • vreemdeling die niet over een voornaam beschikt en u heeft een procedure voor Belgische nationaliteit opgestart
  • in Geraardsbergen ingeschreven (indien u in het buitenland woont, moet Geraardsbergen uw laatste woonplaats zijn)

Hoe aanvragen

Uzelf, een derde met een authentieke volmacht of de wettelijk vertegenwoordiger (als u nog minderjarige bent) dient een verzoekschrift in bij de dienst Burgerlijke stand van uw woonplaats.

Het is de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand erop toe te zien dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden.

Afhandeling

De voornaamswijziging wordt meestal onmiddellijk doorgevoerd en kan, in uitzonderlijke gevallen, maximum drie maanden duren.

Uitzonderingen

Een wijziging van de familienaam moet nog altijd aangevraagd worden via Koninklijk Besluit.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart,
  • als uw geboorteakte niet opgevraagd kan worden bij een Belgische overheid, moet u zelf uw geboorteakte meebrengen, indien nodig voorzien van legalisatie en vertaling.