#VerbindendeStad

Een goede samenwerking tussen beleid, administratie, burgers, verenigingsleven, ondernemers is broodnodig om een stad te kunnen besturen. Het is essentieel om te investeren in een wij-verhaal. In al onze acties zorgen we voor een goede diversiteit, integratie, toegankelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

Participatie krijgt een vaste plaats in het beleid. Het bestuur ziet de burger als een partner die actief betrokken wordt bij het uitstippelen en uitwerken van het beleid.

Om Geraardsbergen samen vorm te kunnen geven, zetten we onder andere de volgende stappen:

Omdat we geloven in de creativiteit en de energie van de inwoners, voorzien we vanaf 2021 een burgerbegroting. De inwoners van Geraardsbergen zullen zelf kunnen bepalen welke concrete projecten ze met dit budget gerealiseerd willen zien. Het kan daarbij gaan om sociale, culturele, infrastructurele, ecologische, ... initiatieven, die van onze stad een nog betere plek om te leven maken. Zoveel mogelijk inwoners en verenigingen zullen bij dit beslissingsproces betrokken worden.

We voorzien in het meerjarenplan witruimte. Dit zijn als het ware witte pagina’s, die we samen met de burger invullen. Dit budget wordt vrijgehouden voor burgerinitiatieven.

We zetten ook in op de coördinatie en versterking van onze vrijwilligerswerking. Vrijwilligers zijn één van de hoekstenen binnen onze samenleving om mensen met elkaar te verbinden. Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt als mens en draagt bij tot een warme samenleving.

Geraardsbergen evolueert verder naar smart city met een uitgebreide digitale dienstverlening, een versterkt e-loket, gratis wifi, een intelligent cameranetwerk en veiligheidsinfrastructuur, slimme energie, …

Een open en proactieve communicatie over bestaande dienstverlening en beleidsbeslissingen zijn cruciaal. We communiceren meer doelgroepgericht via de verschillende communicatiekanalen, met een uitgewerkt sociale mediabeleid. Voor crisiscommunicatie willen we Be-Alert verder uitbreiden om snel en efficiënt te communiceren in noodsituaties.

Onze eigen medewerkers geven ook mee vorm aan de uitstraling van Geraardsbergen. De burger kan bij het lokaal bestuur terecht met al z’n vragen (telefonisch, digitaal, persoonlijk contact). Op een gestructureerde manier werken we aan permanente verbetering van zowel werking, dienstverlening als klanttevredenheid.

Als werkgever dragen we zorg voor onze medewerkers. Diversiteit, vorming, loopbaancoaching, het welzijn, duurzame inzetbaarheid en de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot waardevolle prestaties.

Al deze maatregelen en initiatieven zijn erop gericht van Geraardsbergen een inclusieve, nog warmere stad te maken, waarin elkeen zich gehoord en gewaardeerd – kortom, thuis – kan voelen.