Verzoekschriften

Iedereen (ook een niet-inwoner) heeft het recht om bij de organen van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een verzoekschrift in te dienen. Deze bepaling is een verlengde van artikel 28 van de Grondwet.

De verzoeker kan in het verzoekschrift wijzen op:

  • onvolkomenheden;
  • onrechtvaardige zaken;
  • lacunes in het beleid;
  • voorstellen tot bijsturing.

Een verzoekschrift kan je richten tot elk van de gemeentelijke organen, zijnde:

  • de gemeenteraad;
  • de voorzitter van de gemeenteraad;
  • het college van burgemeester en schepenen;
  • de burgemeester;
  • de algemeen directeur.

Voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geldt een analoge regeling.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen bij reglement de wijze waarop concreet vorm wordt gegeven aan de procedure voor het indienen van een verzoekschrift. Voor het indienen van een verzoekschrift aan de stad of het OCMW Geraardsbergen kan je de procedure nalezen in het huishoudelijk reglement.