Welzijn

Verbetering van ieders welzijn: geestelijke gezondheid en sociale ongelijkheid: 230.000 euro

Welzijnsgerichte projecten voor kwetsbaren - versterking van het lokale armoedebeleid: 100.000 euro

Vele mensen verloren hun job en zagen daardoor hun inkomen dalen. Voor mensen met een laag inkomen en dus zonder buffer, betekent dit dat zij in de financiële problemen kunnen komen. Om te vermijden dat huishoudens in armoede belanden, heeft de Vlaamse regering daarom beslist bijkomende maatregelen te nemen met bijzondere aandacht voor kinderen. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor de lokale besturenLokale besturen beslissen daarbij zelf hoe zij deze middelen inzetten binnen hun lokale sociale beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Initiatieven kunnen betrekking hebben op (bijkomende) financiële ondersteuning voor kwetsbare huishoudens maar evengoed op een versterking van de trajectbegeleiding op maat.

Acties geestelijke gezondheid: 100.000 euro

De bedoeling is om zowel in te zetten op preventie zowel universele (naar de volledige bevolking), selectie (gericht naar bepaalde doelgroepen) als naar hoog risicogroepen.Daarnaast gaan we de begeleidingsmogelijkheden uitbreiden:
  • Grotere capaciteit creëren bij eerstelijnspsychologen (onder andere door aanmelding laagdrempeliger te maken)
  • Workshops waarin mensen leren om te gaan met deze onzekerheid en stress, dichter naar zichzelf groeien en leren om deze crisis ook als een kans te zien.
  • Rond afscheid nemen en rouwverwerking n. a.v. geen afscheid kunnen nemen van dierbaren afgelopen maanden
  • Preventie zelfdoding

Voedselhulp: 30.000 euro

De coronacrisis treft de bevolking bijzonder ongelijk. De GEES beschrijft twee verschillende groepen: een met een stabiele job en een goed inkomen, die de lockdown in een ruim huis in een groene omgeving heeft kunnen doorbrengen. En een andere die het veel minder makkelijk had, zijn job al dan niet tijdelijk kwijtraakte en financiële zorgen heeft. De GEES pleit er onder meer voor om ook in te zetten op meer voedselhulp.)

Herdenking voor de dierbaren die we verloren

Vanwege de beperkende maatregelen hebben nabestaanden tijdens de coronacrisis geen of slechts op een beperkte manier en op afstand afscheid moeten nemen, terwijl een warme knuffel en rituelen ons net veel troost kunnen bieden. Ieder van ons kent mensen dichtbij die ons plots ontvallen zijn. Dat heeft familie, vrienden én onze gemeenschap machteloos achtergelaten.

In onze eigen stad heeft de cultuurdienst plannen om met de vzw reveil op 1 november op het stedelijk kerkhof een ingetogen herdenking te organiseren met muzikanten, dichters en verhalenvertellers met respect voor elke overtuiging. Een herdenkplek? Een klein stukje groen met een gedicht of waarom geen kunstwerk waar mensen samen troost kunnen vinden? Kan dat ook in onze stad? En waar dan? Belangrijk is dat het universeel is, voor iedereen toegankelijk en niet gebonden aan een religieuze overtuiging.

Voorstel 
Samenstellen van een werkgroep met een vertegenwoordiging van alle politieke fracties die de contouren schetst voor een gezamenlijk herdenkingsmoment en een troostplek in het centrum. 

Andere Corona-uitgaven

Mondmaskers : 55.000 euro

Aankoop laptops voor kansengroepen onderwijs: 30.000 euro

Wanneer het onderwijs aangewezen werd op digitaal lesgeven, werd meteen duidelijk dat de meest kwetsbare leerlingen dreigden uit de boot te vallen doordat ze niet uitgerust waren met het juiste materiaal en niet de middelen hadden om dit aan te schaffen. Dit met alle mogelijke negatieve gevolgen vandien, zoals schooluitval en het groter maken van de kloof tussen kansarme en andere leerlingen. Scholen stelden hun eigen laptops ter beschikking aan de leerlingen, maar kwamen veel toestellen te kort. Vlaanderen verzamelde laptops, maar omdat dit niet naar Geraardsbergse scholen ging en de tijd drong, werd er 30.000 euro voorzien om aan de scholen te bedelen om laptops aan te kopen en hun meest kwetsbare leerlingen de kans te geven zich digitaal te installeren. In totaal werden met dit bedrag door scholen 126 laptops aangekocht.

Bijdrage schakelzorgcentrum: 15.000 euro (raming)

Preventiemateriaal (inclusief communicatie): 25.525 euro

Het ondersteuningsplan wordt gefinancierd met eigen middelen en Vlaamse middelen, ongeveer 50/50 en kwam tot stand na verschillende inspraak -en participatiemomenten, die voortgezet worden om verder te concretiseren.