#ZorgzameStad

We gaan samen met de Vlaamse Overheid wijkverbeteringscontracten aan. Het gaat hierbij om buurten met een lage werkzaamheidsgraad, slechte woon-kwaliteit, lage scholingsgraad, hoge concentratie anderstaligheid, lage inkomens…. Met het budget worden concrete acties opgezet en maatregelen genomen om het leven (werken, wonen, schoolgaan,…) in deze wijken te verbeteren.

Geraardsbergen zet actief in op het voorkomen en bestrijden van armoede. We komen tegemoet aan de basisbehoeften van de meest kwetsbare gezinnen in onze stad. Deze complexe problematiek vraagt een integrale aanpak.

De werking van de sociale dienst wordt verder versterkt. Individuele begeleiding is de hoeksteen voor een sociaal rechtvaardige stad. Een streng, maar rechtvaardig sociaal beleid stoelt op de gelijke behandeling van iedereen, bijkomende steun voor de zwaksten en driemaandelijkse opvolging van de afspraken. We zetten o.a. in op een intensievere aanpak van de stijgende schuldenproblematiek, de wachtlijst voor budgetbeheer, …

Er wordt daarnaast ook sterk ingezet op activering en werkgelegenheid in onze stad. Als lokaal bestuur leveren we bijvoorbeeld inspanningen om een goed aanbod Nederlandse taal te voorzien en dit bekend te maken, van anderstaligen verwachten we dat ze inspanningen leveren om Nederlands te leren voor een goede integratie in onze leefgemeenschap.

Geraardsbergen zet sensibiliserende acties op om het geestelijke welbevinden te verbeteren. Hierbij gaat aandacht naar psychische kwetsbaarheid en specifieke problematieken. Vroegdetectie is hierbij zeer belangrijk.

We voeren in Geraardsbergen de strijd tegen eenzaamheid op. Zo komen er huisbezoeken bij alle 75+’ers en wordt er ook een telefonisch meldpunt in het leven geroepen.

Geraardsbergen kiest om WZC De Populier, WZC Denderoord en het kinderdagverblijf in eigen beheer te houden en engageert zich om de kwaliteit van deze dienstverlening te versterken.
De mantelzorgpremie blijft behouden. De invulling wordt afgetoetst aan de beslissing van Vlaanderen. Mogelijk zal die breder zijn dan louter een financiële tegemoetkoming.

Kinderrechten vormen de basis van Geraardsbergen als kindvriendelijke stad. 

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en hebben extra bescherming nodig. Zo bewaken we de laagdrempeligheid van onze speelpleinwerking. We investeren in veilige speelruimtes in de deelgemeenten. Elk kind en elke jongere moet zich thuis voelen in Geraardsbergen.

Een plek in de stad voor iedereen! Er is extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren via ons jeugdopbouwwerk.

Qua kinderopvang stemmen we het vrijetijdsaanbod van kinderen, zowel in de vakantie als naschools, beter op elkaar af.

Het Huis van het Kind zet zich verder in voor het welzijn van gezinnen met kinderen en heeft hierbij een bijzondere aandacht voor gezinnen met heel jonge kinderen (minder dan 3 jaar). De komende jaren investeren we verder in deze werking om de kinderarmoede terug te dringen.

Via het ‘ondersteuningsreglement kinderopvang’ blijven we de startende onthaalouders financieel ondersteunen. De oprichting van het ‘Lokaal loket kinderopvang’ zal - samen met alle kinderopvanginitiatieven - ervoor zorgen dat aanstaande ouders ondersteund worden in hun zoektocht naar gepaste kinderopvang. Via het KOALA project (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding) pakken we de drempels die kwetsbare ouders ervaren bij kinderopvang specifiek aan.

Ook in onze kunstacademie zetten we speciaal in op een sterk zorgbeleid en op de aanpak van kwetsbare leerlingen.

We blijven inzetten op een sterk flankerend onderwijsbeleid. Kansarme kinderen verdienen extra aandacht: we ondersteunen hun ouders om een warme overgang naar het kleuteronderwijs mogelijk te maken.

We zetten in op een juiste, talentgerichte studiekeuze en blijven investeren in een taalcoach die de basisscholen ondersteunt in hun aanpak van taalzwakke en anderstalige leerlingen. Samen met de CLB’s, welzijnssector, artsen en scholen werken we een actieplan ‘samen tegen schooluitval’ uit.

De secundaire scholen ondersteunen we via een schoolopbouwwerker die de brug kan vormen tussen thuis en school, welzijnsorganisaties en verenigingen. Op die manier zullen we de gelijke onderwijskansen in onze stad bevorderen en de kansen op tewerkstelling van heel wat jongeren verhogen.